Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-ZP-DSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZP1_W14, ZP1_W15, ZP1_U05, ZP1_U03, ZP1_K07, ZP1_K08

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza ze szkoły średniej.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. Konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Literatura:

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach

Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018.

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani

książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997.

S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przewidziane w trakcie konserwatorium przedmiotowe efekty uczenia się to:

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1.Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a.Obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2).

b. Zaliczenie kartkówek (otwierających zajęcia) i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter pytań otwartych i odpowiedzi opisowych).

c. Wystąpienie w grupie zadaniowej.

2. Ocena

Ocena jest pochodną:

a. Oceny wystąpienia grupy – proponuję prowadzący (50%)

b. Wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%).

Osoby, które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną + .

Osoby, które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną .

Obie składowe oceny muszą być pozytywne .

-------------------------------------------------------------------------

Kryteria ocen efektów uczenia się:

Ad. Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu zaawansowanym - ocena dobra.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Ad. Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu zaawansowanym - ocena dobra.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Literatura:

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach

Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018.

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani

książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997.

S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

------------------------------------------------------------------------------


W roku akademickim 2023/2024 program studiów przewiduje zdobycie w trakcie konwersatorium 3 punktów ECTS.


1,5 punktu uczestnicy zdobywają regularnie uczestnicząc w zajęciach i przygotowując się do nich a także przygotowując się do testu ze znajomości przeczytanych tekstów.


1,5 punktu uczestnicy zdobywają przygotowując i prezentując w grupach analizy na temat funkcjonowania współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. Konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Literatura:

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

S. Sowiński, Ramy, topos i logika sfery publicznej, w: tenże, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012, s. 21 – 48.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)