Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-NP-INNOW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Państwo wobec innowacji - aspekty publicznoprawne
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_WG

P8S_WK

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Skrócony opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej.

Pełny opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej. Student otrzymuje 1 pkt ECTS.

Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zgodne z Uchwałą Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz założeń Indywidualnego Planu Badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Student zna i rozumie rolę innowacji we współczesnym państwie dla ochrony jego struktury i funkcjonowania.

Student zna i potrafi omówić cele milenijne ONZ i strategie innowacji Unii Europejskiej.

Student potrafi omówić i sklasyfikować formy i metody wspierania innowacji przez władze publiczne.

Student rozróżnia i klasyfikuje innowacje techniczne i społeczne i ich specyfikę oraz problemy wdrożeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS


15h wykład

15 h przygotowanie się do zajęć, w tym literatura przedmiotu i egzaminu


30h/30=1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej.

Pełny opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej. Student otrzymuje 1 pkt ECTS.

Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Lipowicz
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki, Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS


15h wykład

15 h przygotowanie się do zajęć, w tym literatura przedmiotu i egzaminu


30h/30=1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej.

Pełny opis:

Wykład dla szkoły doktorskiej. Student otrzymuje 1 pkt ECTS.

Literatura:

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019 (2 rozdziały)

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2015

S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji, Warszawa 2021

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020

I. Lipowicz, M. Świerczyński, G. Szpor, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka, Warszawa 2019

R. Mędrzycki, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego, Warszawa 2021

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)