Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii – obejmujących analizy zarówno struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania, jak i mechanizmów rozwoju oraz patologii. W pierwszym semestrze przedmiotem wykładów będą teorie i modele z szeroko rozumianego nurtu cechowego, a więc zarówno klasyczne teorie cech, jak i modele oraz teorie opierające się na najnowszych badaniach podstawowych wymiarów osobowości, bazujące na odkryciu tzw. cech wyższego rzędu (metacech) osobowości. W drugim semestrze przedmiotem wykładów będą teorie społeczno-poznawcze i poznawcze, aktywistyczno-regulacyjne, psychoanalityczne, organicystyczne, egzystencjalne, oraz personalistyczne ujęcie osobowości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (szczegółowa realizacja efektów PS_W02 oraz PS_W04):

EK_1 - Student rozumie specyfikę poszczególnych nurtów teoretycznych w psychologii osobowości

EK_2 - Student zna podstawowe teorie osobowości, rozumie ich zalety i ograniczenia, posiada wiedzę na temat nowych badań empirycznych i skonstruowanych na ich podstawie modeli teoretycznych

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

Umiejętności (szczegółowa realizacja efektów: PS_U03, PS_U04 oraz PS_U05):

EK_4 - Student potrafi wyjaśnić istotę różnic w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami i modelami

EK_5 - Student potrafi interpretować reakcje i zachowania jednostkowe z perspektywy poznanych teorii osobowości

Kompetencje

EK_6 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 godz pracy studenta.]:


udział w wykładzie: 32 godz.

praca własna pomiędzy zjazdami: 38 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 120

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 godz pracy studenta.]:


udział w wykładzie: 32 godz.

praca własna pomiędzy zjazdami: 38 godz.

przygotowanie egzaminu: 50 godz.

suma godzin: 120

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)