Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWGrPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25881
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie B1. Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur języka włoskiego w zakresie konstrukcji gramatycznych i pragmatyki na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Esencją zajęć są różnorodne ćwiczenia praktyczne nakierowane na poprawne korzystanie z nabytej wiedzy o strukturach gramatycznych języka włoskiego oraz na rozszerzanie bazy środków leksykalnych i konstrukcji użytecznych w sytuacjach życia codziennego, rozwijających kompetencje pragmatyczne użytkownika języka włoskiego. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne typy ćwiczeń językowych oraz m.in. materiały audiowizualne.

Pełny opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie B1.

Podczas kursu omawiane będą m.in. następujące zagadnienia gramatyczne: 1) gruppo nominale, accordo tra articolo, nome e aggettivo; 2) passato prossimo: ausiliari e accordo del participio passato; 3) verbi con doppio ausiliare; 4) participi passati irregolari; 5) imperfetto: funzioni e forme; 6) opposizione passato prossimo e imperfetto; 7) passato prossimo e imperfetto con i verbi modali; 8) trapassato prossimo; 9) pronomi diretti e indiretti; 10) particella “ci”; 11) forma passiva; 12) stare + gerundio vs stare + per; 13) condizionale presente: forme e funzioni (fare ipotesi, dare consigli); 14) futuro vs condizionale; 15) futuro; 16) pronome “ne”; 17) aggettivo e pronome dimostrativo “quello”; 18) aggettivo “bello”; 19) preposizioni semplici e articolate; 20) congiuntivo presente di “essere” e “avere”; 21) congiuntivo con i verbi di opinione; 22) pronomi combinati; 23) pronomi relativi “che”, “chi”; 24) comparativi e superlativi; 25) imperativo; 26) imperativo e pronomi personali; 27) congiuntivo presente: verbi regolari e alcuni verbi irregolari; 28) congiuntivo passato; 29) verbi impersonali; 30) verbi pronominali e idiomatici.

Do kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka włoskiego nabywanych przez Studenta podczas zajęć należą: dawanie porad i wskazówek oraz porównywanie; budowanie wypowiedzi na temat wydarzeń historycznych; wyrażanie nadziei, opinii, zakazu, chęci, wątpliwości dotyczących teraźniejszości i przeszłości; argumentowanie własnej opinii na dany temat; stawianie hipotez; komunikacja z użyciem poczty elektronicznej i nowych mediów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10), potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01), jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie języka włoskiego oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

3 ECTS = 90 h

60 h – aktywny udział w zajęciach

20 h – wykonywanie zadań domowych

10 h – przygotowanie do testów

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć, pisemny test śródsemestralny, pisemne zaliczenie końcowe na ocenę.

Kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3): Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4): Student dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w dość szerokim zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5): Student bardzo dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, bardzo umiejętnie i bez trudności charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, w pełni rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w pełnym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3avaVjUDYj6i_hDMaI890CPys4se9gQIVXHG58neSo6fI1%40thread.tacv2/Generale?groupId=1909a67e-1f7a-488d-a92c-7e0ca77281d9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie B1. Celem kursu jest nauczenie Studenta struktur języka włoskiego w zakresie konstrukcji gramatycznych i pragmatyki na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Esencją zajęć są różnorodne ćwiczenia praktyczne nakierowane na poprawne korzystanie z nabytej wiedzy o strukturach gramatycznych języka włoskiego oraz na rozszerzanie bazy środków leksykalnych i konstrukcji użytecznych w sytuacjach życia codziennego, rozwijających kompetencje pragmatyczne użytkownika języka włoskiego. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne typy ćwiczeń językowych oraz m.in. materiały audiowizualne.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.

Na prośbę studentów, w semstrze zimowym r.a. 2021/2022 kurs został przeniesiony na tryb stacjonarny, natomiast kurs PNJW2 Wypowiedź pisemna jest prowadzony zdalnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 90 h

60 h – aktywny udział w zajęciach

20 h – wykonywanie zadań domowych

10 h – przygotowanie do testów

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)