Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Descriptive Grammar of Polish (Morphology)

General data

Course ID: WH-FP-I-1-GOJP.M-W-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Descriptive Grammar of Polish (Morphology)
Name in Polish: Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

linguistics

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia stanowią prezentację podstawowych pojęć i zjawisk morfologicznych (słowotwórstwa i fleksji) współczesnej polszczyzny. Ich celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy o budowie i funkcjonowaniu podsystemu morfologicznego języka.

Full description: (in Polish)

Kurs obejmuje systematyczną prezentację teoretycznych problemów słowotwórczych, przegląd głównych klas derywatów, a także wykład tradycyjnej, tzw. szkolnej fleksji oraz fleksji akademickiej w ujęciu Zygmunta Saloniego (zob. zakres tematów).

Wykład ma stanowić punkt wyjścia do analiz przeprowadzanych w grupach ćwiczeniowych, a także samodzielnych lektur.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej (zna podstawowe mechanizmy derywacji słowotwórczej, kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, dwa opisy części mowy oraz podstawowe grupy deklinacyjne i koniugacyjne);

potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej, wyodrębnić temat i formant, określić jego rodzaj, zaklasyfikować derywat do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; porafi przeprowadzić analizę form fleksyjnych, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej);

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Uzasadnienie ECTS:

udział w wykładach 30 g = 1 ECTS

samodzielna lektura i ćwiczenia 15 g = 0,5 ECTS

samodzielne przygotowanie do egzaminu 15 g = 0,5 ECTS

suma: 60 g = 2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student rozumie złożoność systemu gramatycznego polszczyzny, zna podstawowe metody analizy słowotwórczej i fleksyjnej:

na ocenę bardzo dobrą - dobrze zna mechanizmy derywacji słowotwórczej, wszystkie kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, dwa opisy części mowy oraz grupy deklinacyjne i koniugacyjne;

na ocenę dobrą - zna większość mechanizmów derywacji słowotwórczej, większość kategorii gramatycznych współczesnej polszczyzny, główne zasady dwóch opisów części mowy oraz najważniejsze grupy deklinacyjne i koniugacyjne);

na ocenę dostateczną - zna najważniejsze mechanizmy derywacji słowotwórczej, podstawowe kategorie gramatyczne współczesnej polszczyzny, podstawy dwóch opisów części mowy oraz niektóre grupy deklinacyjne i koniugacyjne).

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu morfologii oraz samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych:

na ocenę bardzo dobrą - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w prawie wszystkich analizowanych przykładach, umie bezbłędnie wyodrębnić temat i formant, poprawnie określić jego rodzaj, zaklasyfikować każdy derywat do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; potrafi przeprowadzić analizę niemal wszystkich form fleksyjnych polszczyzny, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć wszystkie analizowane leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować wszystkie rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej;

na ocenę dobrą - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w standardowych przykładach, umie poprawnie wyodrębnić temat i formant, określić jego rodzaj, zaklasyfikować większość derywatów do odpowiedniej kategorii słowotwórczej i typu słowotwórczego; potrafi przeprowadzić analizę większości form fleksyjnych polszczyzny, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć większość leksemów do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować większość rzeczowników i czasowników do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej;

na ocenę dostateczną - potrafi wskazać kierunek pochodności synchronicznej w niektórych analizowanych przykładach, wyodrębnić temat i formant standardowych derywatów, określić jego rodzaj, zaklasyfikować proste przykłady derywatów do podstawowych kategorii słowotwórczych i typów słowotwórczych; porafi przeprowadzić analizę najważniejszych form fleksyjnych, rozpoznać, nazwać i zaklasyfikować te formy, umie zaliczyć niektóre leksemy do odpowiedniej klasy części mowy według kryteriów tradycyjnych i zaproponowanych przez Zygmunta Saloniego; potrafi zaklasyfikować wybrane rzeczowniki i czasowniki do właściwej grupy deklinacyjnej bądź koniugacyjnej).

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy morfologicznej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

na ocenę bardzo dobrą - w wysokim stopniu;

na ocenę dobrą - w zadowalającym stopniu;

na ocenę dostateczną - w podstawowym stopniu.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aac24e39573ca4f6cab0222da56eb5244%40thread.tacv2/conversations?groupId=c9003014-c807-4bf1-a04c-afe079a6df03&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Kozłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)