Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lekcje tekstów dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Lekcje-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lekcje tekstów dawnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W09 FP1_U04 FP1_K02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Przygotowanie do lektury tekstów dawnych. Omówienie zmian w grafii druków polskich. Zapoznanie ze słownikami historycznymi jako podstawowym źródłem informacji o polskiej leksyce dawnej.

Przygotowanie do lektury teksów omawianych na zajęciach z GHJP. Przygotowanie do samodzielnej lektury druków historycznych.

Przygotowanie do przyswajania treści omawianych na przedmiotach językoznawstwa diachronicznego.

Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.

Uświadamianie zmian w języku.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie i rozbudowanie wiedzy z językoznawstwa diachronicznego oraz praktyczne wykorzystanie jej w lekturze tekstów dawnych. Bazując na polszczyźnie utrwalonej w dawnych drukach i rękopisach, zapoznaje się studentów ze zmianami, jakie zachodziły w zapisie i druku dawnych tekstów polskich. W toku lektury tekstów studenci poznają wybrane zjawiska fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe i semantyczne.

Problematyka zajęć obejmuje tematykę:

alfabety i języki słowiańskie;

grafia języka polskiego;

periodyzacja dziejów polszczyzny;

wybrane zagadnienia z leksykologii;

historyczne słowniki języka polskiego;

budowa książki;

cechy druków dziewiętnastowiecznych;

cechy druków osiemnastowiecznych;

cechy druków siedemnastowiecznych;

cechy druków szesnastowiecznych;

słownictwo historyczne;

pismo gotyckie;

słowniki historyczne języka polskiego.

Literatura:

Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK)

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

E. Olinkiewicz, K. Radzymińska, H. Styś. Słownik

Encyklopedyczny - Język polski,1999.

S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1973.

S. Hrabec, F. Pepłowski, Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego, Warszawa 1963.

Historyczne słowniki języka polskiego

Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965–1973.

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1–5, IJP

PAN, Kraków 1994

W. Kuraszkiewicz (oprac.), Wyrazy polskie w Słowniku łacińsko-polskim

Jana Mączyńskiego, Cz. I. A–O, cz. II. P–Z, Wrocław 1962–1963.

P. Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum..., Praga 1605.

J. A. Komensky [tłum. M. Dobracki], Orbis sensualium pictus., Hoc est [...] Nomenclatura Latino-Gallico-Germanico-Polonice, Brzeg 1667.

J. Mączyński (Ioannes Maczińsky), Lexicon Latino Polonicum ex optimis Latinae linguae Scriptoribus concinnantum [...], Typographus Ioannes Daubmannus, Regiomonti Borussiae [Konigsberg] 1564.

F. Mymer, Słownik trójjęzyczny, zawierający ważniejsze słowa po łacinie, po niemiecku i po polsku, teraz znowu poszerzony w wielu miejscach, zestawiony w rozdziałach w porządku alfabetycznym, niezwykle potrzebny i przydatny zarówno podróżującym, jak i przebywającym w domu oraz w ogóle wszystkim,

którzy pragną mówić trzema językami, Kraków 1528.

J. Murmeliusz (Murmelius), Dictionarius Ioannis Murmellii variarum erum tum pueris tum adultis utilissimus, cum Germanica atquae Polonica interpretatione, adiecto etiam vocabulorum et capitulorum indice […], Vietor, Cracoviae [Kraków] 1528.

Źródłowe teksty pomocnicze:

Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie. Prolog Plik http://chaucer.tlumacz-literatury.pl/

Lucyna Ćwierciakiewiczowa, 365 obiadów za 5 złotych... dostęp: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/408983/display/Default

"Bluszcz" XIXw.: https://polona.pl/item/bluszcz-pismo-tygodniowe-illustrowane-dla-kobiet-r-10-t-11-nr-12-24-marca-1875,NDc2OTE3MjQ/0/#info:metadata

O warszawskim gabinecie zoologicznym: https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-seria-2-t-3-nr-76-12-czerwca-1869,Nzk5NDEyNg/7/#info:metadata

Księga henrykowska https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p%20otwarty%22&q=ksi%C4%99ga%20henrykowska

„Mucha” 1938, nr 52, s. 2.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Paryż 1834.

B. Prus, Lalka, Warszawa 1890.

F. P. Jarocki, Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1819.

„Gazeta Warszawska”, sobota, 22 XII 1888.

B. Chmielowski, Nowe Ateny

Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożony, Warszawa 1871.

I. Krasicki, Bajki i przypowieści, Sanok 1856.

Księgi starego i nowego przymierza, Gdańska 1632.

Syreniusz, Zielnik

Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678.

F. Birkowski, Kazania

Biblia, Kraków 1599.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W09

Student zna kryteria periodyzacji historii języka polskiego oraz główne

fakty z historii polszczyzny, a także podstawowy dorobek

naukowy dotyczący dziejów języka.

FP1_U04

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu językoznawstwa oraz samodzielnie

przeprowadzić analizę zjawisk językowych.

FP1_K02

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

językoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu.

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:

30 godzin - udział w zajęciach;

20 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

10 godzin - przygotowanie do zaliczenia i praca zaliczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcowa ocenę składa się kolokwium zaliczeniowe oraz praca na zajęciach.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy zostaną zweryfikowane podczas testu.

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności będą weryfikowane podczas zajęć.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych będą weryfikowane w trakcie dyskusji na zajęciach.

Ponadto:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- nie opanował efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- po części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- po części zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- częściowo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma wybiórczą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma wybiórczą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w znacznej części posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- w pełni posiada podstawową wiedzę o zakresie i znaczeniu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont (FP1_W01)

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (FP1_W02);

- bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych (FP1_U05);

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie (FP1_K01);

- ma bardzo dobrą świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (FP1_K05);

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 punkt obecność

1 punkt praca samodzielna

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS - 2 pkt., w tym:


30 godzin - udział w zajęciach;

15 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - przygotowanie się do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)