Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-TeorLit-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Wymagania wstępne:

Kurs poetyki na I i II roku studiów filologii polskiej.

Skrócony opis:

Podstawowe kręgi tematyczne:

1. Teoria literatury jako dyscyplina naukowa, dyscyplina literaturoznawcza.

2. Wokół (wieloaspektowych) teorii dzieła literackiego.

3. Teorie interpretacji. Modele interpretacji.

4. Ku nowej humanistyce

5. Genologie. Genologia multimedialna (przybliżenia).

6. Kategorie tekstowe/ estetyczne w dziele literackim.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest:

(1.) poszerzenie i pogłębienie problematyki zagadnień wiążących się z przedmiotem ‘teoria literatury’, mieszczących się w kręgu podanych wyżej zagadnień:

(2.) synteza wiedzy teoretycznoliterackiej podawanej podczas ćwiczeń, a przede wszystkim zarysowanie szerszego tła prowadzonych we współczesnym literaturoznawstwie badań teoretycznoliterackich;

(3.) poszerzenie pola badawczego w praktyce interpretacyjnej;

(4.) przygotowanie do egzaminu z przedmiotu.

Literatura:

Zagadnienia ogólne:

1. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury, tłum. M. Żurowski, Warszawa 1976.

2. R. Ingarden, O dziele literackim, Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988.

3. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

4. R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

5. U. Eco, O literaturze, tłum. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003 [wybrane rozdziały]/

6. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

7. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

8. A. Compagnon, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

9. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

10. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012.

11. T. Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie, tłum. B. Baran, Warszawa 2015.

II Antologie

1. Stylistyka polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

2. Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie H. Markiewicz, Kraków 1971-1973, t. I-II.

3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1970, 1976-1992, t. I-V.

4. Genologia polska. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

5. Teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1965-1986, t. I-VI.

6. Problemy teorii literatury, S. 1–4., Wrocław 1987-1998 [wydania późniejsze].

7. Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, wybór: H. Chudak i in., przedm. M. Żurowski, Warszawa 1998.

8. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

9. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.

10. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

11. Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

12. Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009.

13. Sztuka interpretacji w ostatnim półwieczu, wybór i opracowanie H. Markiewicz, T. Walas, Kraków 2011, t. III.

14. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

III Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, wstęp: S. Jaworski, Bielsko-Biała 1999.

3. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999.

4. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

5. A. Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2000.

6. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

7. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

8. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp: A. Ubersfeld, tłum. S. Świontek, Wrocław 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W03; FP1_U03; FP1_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Zmienne -w zależności od zróżnicowanych czynników, np. od przydziału sal.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymaganie wstępne:

zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu "Wstęp do nauki o literaturze" (I rok studiów polonistycznych).

Kurs Poetyki z I-II roku studiów polonistycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18269
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- aktywność na platformach edukacyjnych - 30 godzin,

- przygotowanie do zajęć i sprawdzianów - 20 godzin,

- przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowe kręgi tematyczne:

1. Teoria literatury jako dyscyplina naukowa, dyscyplina literaturoznawcza.

2. Wokół różnych teorii dzieła literackiego.

3. Teorie interpretacji. Modele interpretacji.

4. Ku nowej humanistyce

5. Genologie. Genologia multimedialna (przybliżenia).

6. Kategorie tekstowe/ estetyczne w dziele literackim.

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest:

(1.) poszerzenie i pogłębienie problematyki zagadnień wiążących się z przedmiotem ‘teoria literatury’, mieszczących się w kręgu podanych wyżej zagadnień:

(2.) synteza wiedzy teoretycznoliterackiej podawanej podczas ćwiczeń, a przede wszystkim zarysowanie szerszego tła prowadzonych we współczesnym literaturoznawstwie badań teoretycznoliterackich;

(3.) poszerzenie pola badawczego w praktyce interpretacyjnej;

(4.) przygotowanie do egzaminu z przedmiotu.

Literatura:

Zamieszczona na stronie przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)