Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-3-JezMed
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12 FP1_U11 FP1_K05

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach oraz poznanie nowych gatunków (związanych z mediami elektronicznymi), przyjrzenie się jak w mediach dziennikarze używają języka, zaobserwowanie nowych zjawisk, tendencji, refleksja nad etyką pracy dziennikarze w kontekście przekazywania informacji.

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie FP1_W12 - student zna podstawowe zasady postępowania w trakcie tworzenia dziennikarskich tekstów informacyjnych; ma podstawową wiedzę na temat gatunków dziennikarskich; ma podstawową wiedzę z zakresu zasad konstrukcji i redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych.

W zakresie FP1_U11 - student potrafi doskonalić własne kompetencje zawodowe; potrafi wyszukać informacje niezbędne do samodzielnego stworzenia dziennikarskiego tekstu informacyjnego, a także dokonać ich selekcji i krytycznej oceny; potrafi ocenić dostępne źródła informacji pod względem wiarygodności; potrafi samodzielnie stworzyć i zredagować dziennikarski tekst informacyjny; potrafi efektywnie współdziałać w zespole i na zasadzie burzy mózgów realizować powierzone zadania; potrafi w uporządkowany sposób określić etapy przygotowania tekstu dziennikarskiego oraz stworzyć hierarchię ważności czynności podejmowanych w ramach realizacji zadania.

W zakresie FP1_K05 - trafnie ocenia wpływ dziennikarskich treści informacyjnych na społeczeństwo.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej jest adiustacja językowa tekstu dziennikarskiego. Student może nie przyjść na zajęcia 3 razy bez żadnych konsekwencji, nadliczbowe nieobecności trzeba zaliczyć, pisząc za każdą tekst informacyjny (np. ten, który studenci pisali na danym spotkaniu, ale również na dowolny inny temat). Tekst musi być napisany samodzielnie!. Nie otrzyma zaliczenia osoba, która uczestniczyła w zajęciach mniej niż 8 razy. Za oddanie plagiatu student bezdyskusyjnie otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec roku!

- Na ocenę bardzo dobrą student powinien odnaleźć i poprawić niemal wszystkie błędy w tekście dziennikarskim

- Na ocenę dobrą student powinien odnaleźć i poprawić co najmniej 75% błędów w tekście dziennikarskim

- Na ocenę dostateczną student powinien odnaleźć i poprawić większość błędów w tekście dziennikarskim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średnio zaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien mieć pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Metody oceny:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie dostarczonych ćwiczeń w trakcie zajęć

- adiustacja językowa tekstu na ocenę

Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

Wymagania wstępne:

UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Link do spotkań:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31O7gxqgO0ohukcQhOJIvcjOQa8l6sGudf-4f7eG5wM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=85ba7744-0161-4d11-b565-86d545a25f99&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayp2lUrYARIeHiW9DvuvxX5aqGEVBktL1k_Y6tbFeXJk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b07e26-3437-40e2-9a39-e206beca3b56&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS, 1 punkt - udział w zajęciach, 1 punkt- lektury, przygotowanie się do zajęć, 1 punkt- prace domowe (omawiane podczas zajęć)

Wymagania wstępne:

b

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS: 1 - obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział oraz samodzielne wykonywanie zadań; 1 - praca zaliczeniowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)