Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat kulturoznawcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-War.kul-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat kulturoznawcy
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W09

KU1_U01

KU1_U03

KU1_K05

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Kulturoznawcy chleb powszedni.

Pojęcia faktu kulturowego, kompetencji kulturowych, aktywności kulturalnej i uczestnictwa w kulturze, kulturoznawstwa zaangażowanego.

2. Specyfika badań kulturoznawczych

a) Przedmiot badań (specyfika zjawisk kulturowych jako przedmiotu badań:

docenianie i rozumienie specyfiki medium; współczynnik humanistyczny).

formułowanie problemów badawczych

b) dobór metody; metoda w badaniach kulturoznawczych;

c) badania synchroniczne a diachroniczne oraz metody etic i emic.

3. Humanistyka cyfrowa

4. Specyfika języka i organizacji tekstu naukowego:

a) Bibliografia - metody wyszukiwania (informatoria biblioteczne, biblioteki cyfrowe, słowa kluczowe, wybrane bazy naukowe polskie i obce, np. katalogi centralne Biblioteki Narodowej, CBN Polona, ACADEMICA, JSTOR) i opisywania materiałów bibliograficznych;

b) pojęcia autora i prawa autorskiego, odwołania i cytaty - techniki cytowania i sporządzania przypisów; menedżery bibliografii;

c) Styl i gatunki wypowiedzi naukowej;

d) porządek prezentacji materiału, konstrukcja i logika tekstu naukowego;

e) poprawne formatowanie tekstowego dokumentu elektronicznego;

f) kryteria oceny pracy naukowej.

4. Menedżery bibliografii i inne narzędzia cyfrowe w pracy humanisty.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu ćwiczeń student:

KU1_W09 student zna i rozumie dobre praktyki życia akademickiego w zakresie posługiwania się warsztatem naukowym kulturoznawcy podczas pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej, z uwzględnieniem etycznych i prawnych uwarunkowań pracy naukowej;

KU1_U01 student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła, a zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

KU1_U03 student potrafi korzystać z z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (Internet) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej;

KU1_K05 student jest gotów zastosować się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt KU1_W09

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowy warsztat naukowy kulturoznawcy w zakresie pisania prac naukowych, w stopniu wystarczającym zna metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 4 (db.): student zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

Efekt KU1_U01

- na ocenę 3 (dst.): student korzysta z podstawowych polskich baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 4 (db.): student korzysta z podstawowych polskich i obcych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie korzysta z różnorodnych baz danych (polskich i obcych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, wyczerpującej bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

Efekt KU1_U03

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi korzystać z podstawowych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; nie potrafi dostatecznie poprawnie zredagować pracy pisemnej ani przygotować poprawnej prezentacji multimedialnej za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 4 (db.): student potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi sprawnie korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

Efekt KU1_K05

- na ocenę 3 (dst.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; nie zawsze poprawnie stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 4 (db.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 5 (bdb.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: bardzo dobrze zna i potrafi stosować różne metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

Ocena podsumowująca (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

kolokwium z bibliografii i przypisów (zadanie na platformie Moodle), prac cząstkowych (przygotowanie bibliografii na zadany temat i planu pracy, ćwiczeń z bibliografii, opisu bibliograficznego i przypisów - Moodle lub MS Teams), aktywności na zajęciach online (MS Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Niewiarowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński, Joanna Niewiarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - 2 punkty:

udział w ćwiczeniach - 30 godz.;

konsultacje z prowadzącym - 3 godz.:

przygotowanie do zajęć i zaliczeń cząstkowych - 27 godz.

60h/30 = 2 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student podczas zajęć poznaje środowisko pracy współczesnego kulturoznawcy, jego warsztat narzędziowy. Przyswaja zasady konstruowania pracy pisemnej z zachowaniem zasad cytowania i prawidłowego opisu bibliograficznego, potrafi je zastosować w praktyce. Nabywa umiejętności korzystania z różnorodnych baz danych informacji kwalifikowanej (wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania) w celu samodzielnego przygotowania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz dostosowania się do etycznych uwarunkowań pracy naukowej.

Literatura:

A. Matysek, J. Tomaszczyk, Cyfrowy warsztat humanisty, Warszawa 2020.

Duarte N., Slajdologia. Nauka tworzenia genialnych prezentacji, przekł. M. Gutowski, Warszawa 2011.

Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2003.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. i aneks G. Jurkowlaniec, wstęp do wydania polskiego W. Tygielski, Warszawa 2007.

Praktyki kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Dejneka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS - 2 punkty:

udział w ćwiczeniach - 30 godz.;

konsultacje z prowadzącym - 3 godz.:

przygotowanie do zajęć i zaliczeń cząstkowych - 27 godz.

60h/30 = 2 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)