Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Cultural Studies Workshop

General data

Course ID: WH-KU-I-1-War.kul-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Cultural Studies Workshop
Name in Polish: Warsztat kulturoznawcy
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: http://e.uksw.edu.pl
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

KU1_W09

KU1_U01

KU1_U03

KU1_K05

Full description: (in Polish)

Zagadnienia:

1. Kulturoznawcy chleb powszedni.

Pojęcia faktu kulturowego, kompetencji kulturowych, aktywności kulturalnej i uczestnictwa w kulturze, kulturoznawstwa zaangażowanego.

2. Specyfika badań kulturoznawczych

a) Przedmiot badań (specyfika zjawisk kulturowych jako przedmiotu badań:

docenianie i rozumienie specyfiki medium; współczynnik humanistyczny).

formułowanie problemów badawczych

b) dobór metody; metoda w badaniach kulturoznawczych;

c) badania synchroniczne a diachroniczne oraz metody etic i emic.

3. Humanistyka cyfrowa

4. Specyfika języka i organizacji tekstu naukowego:

a) Bibliografia - metody wyszukiwania (informatoria biblioteczne, biblioteki cyfrowe, słowa kluczowe, wybrane bazy naukowe polskie i obce, np. katalogi centralne Biblioteki Narodowej, CBN Polona, ACADEMICA, JSTOR) i opisywania materiałów bibliograficznych;

b) pojęcia autora i prawa autorskiego, odwołania i cytaty - techniki cytowania i sporządzania przypisów; menedżery bibliografii;

c) Styl i gatunki wypowiedzi naukowej;

d) porządek prezentacji materiału, konstrukcja i logika tekstu naukowego;

e) poprawne formatowanie tekstowego dokumentu elektronicznego;

f) kryteria oceny pracy naukowej.

4. Menedżery bibliografii i inne narzędzia cyfrowe w pracy humanisty.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zakończeniu ćwiczeń student:

KU1_W09 student zna i rozumie dobre praktyki życia akademickiego w zakresie posługiwania się warsztatem naukowym kulturoznawcy podczas pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej, z uwzględnieniem etycznych i prawnych uwarunkowań pracy naukowej;

KU1_U01 student potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła, a zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

KU1_U03 student potrafi korzystać z z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (Internet) w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej;

KU1_K05 student jest gotów zastosować się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekt KU1_W09

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowy warsztat naukowy kulturoznawcy w zakresie pisania prac naukowych, w stopniu wystarczającym zna metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 4 (db.): student zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

- na ocenę 5 (bdb.): student bardzo dobrze zna warsztat naukowy kulturoznawcy niezbędny do pisania prac naukowych z zakresu kulturoznawstwa, w tym metodykę pisania pracy naukowej; rozumie etyczne i prawne uwarunkowania pracy naukowej

Efekt KU1_U01

- na ocenę 3 (dst.): student korzysta z podstawowych polskich baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 4 (db.): student korzysta z podstawowych polskich i obcych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, ale nie zawsze potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzy potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie korzysta z różnorodnych baz danych (polskich i obcych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także potrafi dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła; zebraną wiedzę potrafi przedstawić w formie opisu stanu badań, wyczerpującej bibliografii, przypisu w pracy naukowej;

Efekt KU1_U03

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi korzystać z podstawowych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; nie potrafi dostatecznie poprawnie zredagować pracy pisemnej ani przygotować poprawnej prezentacji multimedialnej za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 4 (db.): student potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi sprawnie korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze; potrafi poprawnie zredagować pracę pisemną i przygotować prezentację multimedialną za pomocą odpowiedniego oprogramowania;

Efekt KU1_K05

- na ocenę 3 (dst.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; nie zawsze poprawnie stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 4 (db.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: zna i potrafi stosować metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

- na ocenę 5 (bdb.): student stosuje się do wymagań rzetelności naukowej, etyki naukowej i zawodowej w zakresie wykorzystywania warsztatu naukowego kulturoznawcy podczas prowadzenia badań naukowych, pisania prac zaliczeniowych: bardzo dobrze zna i potrafi stosować różne metody wykorzystywania dorobku intelektualnego innych; stosuje odpowiednie zasady cytowania i konstruowania przypisu naukowego do różnych źródeł.

Ocena podsumowująca (zaliczenie na ocenę) na podstawie:

kolokwium z bibliografii i przypisów (zadanie na platformie Moodle), prac cząstkowych (przygotowanie bibliografii na zadany temat i planu pracy, ćwiczeń z bibliografii, opisu bibliograficznego i przypisów - Moodle lub MS Teams), aktywności na zajęciach online (MS Teams).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Niewiarowska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Joanna Niewiarowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Niewiarowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński, Joanna Niewiarowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS - 2 punkty:

udział w ćwiczeniach - 30 godz.;

konsultacje z prowadzącym - 3 godz.:

przygotowanie do zajęć i zaliczeń cząstkowych - 27 godz.

60h/30 = 2 p. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Student podczas zajęć poznaje środowisko pracy współczesnego kulturoznawcy, jego warsztat narzędziowy. Przyswaja zasady konstruowania pracy pisemnej z zachowaniem zasad cytowania i prawidłowego opisu bibliograficznego, potrafi je zastosować w praktyce. Nabywa umiejętności korzystania z różnorodnych baz danych informacji kwalifikowanej (wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania) w celu samodzielnego przygotowania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauki o kulturze oraz dostosowania się do etycznych uwarunkowań pracy naukowej.

Bibliography: (in Polish)

A. Matysek, J. Tomaszczyk, Cyfrowy warsztat humanisty, Warszawa 2020.

Duarte N., Slajdologia. Nauka tworzenia genialnych prezentacji, przekł. M. Gutowski, Warszawa 2011.

Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2003.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, przeł. i aneks G. Jurkowlaniec, wstęp do wydania polskiego W. Tygielski, Warszawa 2007.

Praktyki kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, T. Szlendak, Toruń 2014.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Dejneka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS - 2 punkty:

udział w ćwiczeniach - 30 godz.;

konsultacje z prowadzącym - 3 godz.:

przygotowanie do zajęć i zaliczeń cząstkowych - 27 godz.

60h/30 = 2 p. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)