Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Museums in Culture. Introduction to Museum Studies

General data

Course ID: WH-KU-I-2-MuzKult-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Museums in Culture. Introduction to Museum Studies
Name in Polish: Muzea w kulturze. Wprowadzenie do muzeologii
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa.

Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU1_W03 - student ma świadomość chrześcijańskich korzeni kultury europejskiej. Zna najważniejsze muzea i arcydzieła będące w ich posiadaniu. Ma świadomość wpływu kultury starożytnej i wczesnochrześcijańskiej na kształt współczesnego muzealnictwa.

KU1_W05 Zna specyfikę powstawania poszczególnych typów muzeów.

Potrafi wartościować dzieła znajdujące się w kolekcjach.

KU1_K03 Jest gotów do uczestnictwa w bieżącym życiu muzealnym, angażowania się w podejmowane przez muzea działania.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę BDB - od studenta wymagana jest obecność na wykładach, znajomość literatury podanej i tematyki podanej przez wykładowcę.

Na ocenę DB - wymagana jest obecność na wykładach, umiejętność przyporządkowania muzeów do poszczególnych typów, a także znajomość podstawowej literatury.

Na ocenę DST- wymagane jest uczestnictwo w wykładach, znajomość typologii muzeów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a98ed225ec88249829c8ca10e9c767bc5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61c17cf6-3cca-4ccc-abd6-c307f059303b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest prezentacja, czym była dawniej i czym jest dziś instytucja "muzeum", jak zmieniały się na przestrzeni dziejów jej formy organizacyjne, a przede wszystkim - konteksty społecznego oddziaływania. Przedmiot jest z założenia próbą wprowadzenia do zajęć specjalistycznych, tym samym więc jego celem jest wprowadzenie w problematykę podstawowej terminologii muzealnej i muzeologicznej, nabycie umiejętności posługiwania się nią w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dotyczących różnych form muzealnej aktywności, np. wystawiennictwa. Celem wykładu jest również zaprezentowanie podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, np. "ustawy o muzeach" w praktycznym wymiarze ich funkcjonowania i oddziaływania na pracę instytucji muzealnych, np. zarządzanie nimi, oraz spełnianiem przez nie oczekiwań różnych grup społecznych.

Wskazana wyżej problematyka zostanie rozwinięta w postaci następujących bloków tematycznych:

- Wstęp do muzealnictwa: czym jest i czym było muzeum? pojęcia: muzeum, muzealnik, muzealium, muzealnictwo, muzeologia;

- Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa;

- Instytucja muzealna w różnych kontekstach kulturowych;

- Rola muzeów w kulturze (muzeum - templum, muzeum - forum);

- System muzealnictwa w Polsce (akty prawne, rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów);

- Muzeum jako organizacja w rozwoju historycznym i zarządzanie nią;

- Typy muzeów: wielodziałowe, historyczne, sztuki, rezydencjonalne, etnograficzne, historyczne, archeologiczne, na wolnym powietrzu, martyrologiczne, militarne;

- Wystawiennictwo;

- Zbiory muzealne: gromadzenie, ochrona, konserwacja, zarządzanie kolekcją;

- Nauka w muzeum: np. opracowywanie zbiorów, badania proweniencyjne; uniwersytety a muzea;

- Digitalizacja w muzeach;

- "Nowoczesne" muzea a multimedia;

- Edukacja i upowszechnianie, w tym udostępnianie zbiorów osobom o ograniczonych sprawnościach;

- PR w muzeach;

- Prawo i etyka w muzealnej działalności;

- Turystyka kulturowa, muzeum w środowisku lokalnym;

- "Nowa muzeologia", tzw. muzeum krytyczne;

- Muzea wyznaniowe, uczelniane, prywatne - specyfika i rola w kulturze;

- Architektura muzeów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

1. M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.

2. D. Folga-Januszewska, Muzealnictwo, muzeologia, muzeografia, "Muzealnictwo", nr 47, 2006.

3. M. Krzemińska, Muzeum sztuki w kulturze polskiej, Warszawa 1987.

4. F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012.

5. Z. Żygulski jun., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Dodatkowo: literatura podawana na bieżąco, związana z poszczególnymi blokami tematycznymi.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Regularne uczestnictwo w zajęciach, aktywność.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział w zajęciach, znajomość lektur.

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie literatury

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie tematów prezentowanych na wykładów

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 pkt ETCS - 30 h aktywny udział studenta w zajęciach, Znajomość lektur.

0,5 pkt ETCS - 15 h studiowanie literatury

0,5 ETCS studiowanie tematów wykładu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)