Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to regional studies

General data

Course ID: WH-KU-I-2-WiedzRegio
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Introduction to regional studies
Name in Polish: Wiedza o regionalizmie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15805
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami regionalistyki poprzez lekturę i analizę wskazanych tekstów wraz z dyskusją na forum grupy. Równolegle zajęcia te mają za zadanie przygotowanie do przedstawienia tematycznej prezentacji multimedialnej jako zagadnienia badawczego dotyczącego wybranego regionu kulturowego. czyli wykonanie zadania praktycznego z równoczesnym formowaniem kompetencji społecznych.

Full description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami regionalistyki poprzez lekturę i analizę wskazanych tekstów wraz z dyskusją na forum grupy. Równolegle zajęcia te mają za zadanie przygotowanie do przedstawienia tematycznej prezentacji multimedialnej jako zagadnienia badawczego dotyczącego wybranego regionu kulturowego, czyli wykonanie zadania praktycznego z równoczesnym formowaniem kompetencji społecznych.

Ćwiczenia podejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie wybranych a zarazem zróżnicowanych koncepcji regionu, zagadnienia regionalizmu europejskiego, poszukiwanie chrześcijańskich i śródziemnomorskich źródeł kultury europejskiej, mechanizmy kształtowania się tradycji regionalnych odniesionych do wybranych elementów historii, kształtowanie się tożsamości regionalnej, wzorce regionalne, ich przemiany a także obyczaje i style życia wraz z ich religijnymi, społecznymi, historycznymi i politycznymi uwarunkowaniami oraz odniesieniami do dylematów między- i wielokulturowości w procesie globalizacji.

Bibliography: (in Polish)

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

ANDRZEJ KWILECKI, REGION I BADANIA REGIONALNE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGII, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LIV — zeszyt 2 — 1992

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16264/1/005%20ANDRZEJ%20KWILECKI.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, str. 7-110

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie, Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz ich konsekwencje dla regionów.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania regionu polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

KU1_U02

Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KU1_W03

Zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę dst.

Zna w dostatecznym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz dostatecznie rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę db.

Zna w dobrym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz dobrze rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę bdb.

Zna w bardzo dobrym stopniu chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz w odniesieniu do problematyki regionów oraz bardzo dobrze rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

KU1_W04

Zna kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę dst.

Zna w dostatecznym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz rozumie w dostatecznym stopniu ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę db.

Zna w dobrym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

Na ocenę bdb.

Zna w bardzo dobrym stopniu kluczowe wydarzenia z zakresu kształtowania się regionów, przemiany wzorców, obyczajów, stylów życia; oraz bardzo dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) a także ich konsekwencje dla regionów.

KU1_W06

Zna w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania regionu polskiego, europejskiego i pozaeuropejskiego. Rozumie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

Na ocenę dst:

Zna w dostatecznie pogłębionym stopniu religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie dostatecznie znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji.

Na ocenę db:

Zna w dobrym stopniu pogłębione, religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie dobrze znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji

Na ocenę bdb:

Zna w bardzo dobrym stopniu pogłębione, religijne, społeczne, historyczne i polityczne uwarunkowania polskiego, europejskiego oraz odmiennych systemów kulturowych. Rozumie bardzo dobrze znaczenie tej wiedzy dla mierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji: dylematami między- i wielokulturowości, konsekwencjami procesu globalizacji

KU1_U02

Na ocenę dst:

Potrafi wystarczająco samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

Na ocenę db:

Potrafi dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania

Na ocenę bdb:

Potrafi bardzo dobrze samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

KU1_K02

Na ocenę dst:

Jest gotów w zakresie podstawowym do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Na ocenę db:

Jest gotów do dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Na ocenę bdb:

Jest gotów do bardzo dobrego wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno- kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8jfKL6-5RyW0z02pUy_LDxuMQWEP9HZxKKHg_wSxszQ1@thread.tacv2/1636719980703?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej (antropologia, politologia, językoznawstwo) z zarysami wymiaru diachronicznego.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z reprezentatywną sekwencją wiedzy an temat regionalistyki oraz przygotowanie (praktyczne) i przedstawienie wybranego tematu w formie prezentacji multimedialnej na forum grupy, czyli równoczesne formowanie kompetencji społecznych.

Ćwiczenia obejmują problematykę współczesnej regionalistyki w perspektywie transdyscyplinarnej (antropologia, politologia, językoznawstwo) z zarysami wymiaru diachronicznego. Zostaną omówione zagadnienia podstawowe, poczynając od definicji, zbioru tematów wiodących, regionu i jego tradycji -do elementów historii dyscypliny i charakterystyki poszczególnych regionów Europy, euroregionów, mniejszości etnicznych i narodowych, migracji i typów osadnictwa.

Bibliography: (in Polish)

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8jfKL6-5RyW0z02pUy_LDxuMQWEP9HZxKKHg_wSxszQ1@thread.tacv2/1636719980703?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

udział w ćwiczeniach- 30 godz.

lektura i analiza zadanych tekstów-15 godzin

prezentacja multimedialna-10 godzin

konsultacje-5 godzin

razem: 60 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Krzysztof Kowalski, Europa, mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, str. 7-110.

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93.

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015.

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie do ćwiczeń - 20h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 30h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Jerzy Damrosz, Przestrzeń kulturowa i jej lokalno-regionalne uwarunkowania, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego 7, 2015, s. 24-45, https://www.bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7-s17-45/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Plockiego-r2015-t7-s17-45.pdf

Jerzy Damrosz, Wyznaczniki lokalno-regionalne i etniczne w badaniach zróżnicowania kultury nowoczesnych społeczeństw: próba systematyki pojęć i problemów, Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2, 1999, s. 23-32 https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2-s23-32/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1999-t2-s23-32.pdf

Józef Burszta, REGION I REGIONALNE MONOGRAFIE ETNOGRAFICZNE. PROBLEMY I METODY BADAŃ, Lud. t. 31. cz. U. 1963 https://zbiory.cyfrowaetnografia.pl/public/293.pdf

Jacek Poniedziałek, Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej.

https://www.researchgate.net/publication/285753997_Wybrane_koncepcje_regionu_w_socjologii_polskiej

Roman Szul, Regionalizm w Europie. Czynniki i ewolucja

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-deea37e8-46dd-4452-99c3-d344d3542d05/c/msr_12_szul.pdf

Grzegorz ŻUK, Twierdza czy wspólnota. Europa w polskim dyskursie publicznym, s.13-38 http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/twierdza_czy_wspolnota/twierdza_czy_wspolnota.pdf

Karolina Pospiszil, Tutaj czyli (ni)gdzie. Przyczynek do dyskusji o micie Europy Środkowej w literaturze i kulturze tego regionu

Kliknij link http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/polska2.pdf,

Paweł Sarna, Problematyka regionalnej tożsamości i kultury w ramach polityki Unii Europejskiej – przypadek Zagłębia Dąbrowskiego, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6009/Problematyka%20regionalnej%20to%20samo%20ci%20i%20kultury%20w%20ramach%20polityki%20Unii.pdf.pdf?sequence=1

Katarzyna Skrzypczak, Jaka tożsamość kulturowa dla dzisiejszej Europy ?

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_r_2010_1_13/c/8688-13172.pdf-

Łukasz Kaczmarczyk, Tożsamość i kultura w Unii Europejskiej w świetle zasady jedności w różnorodności

https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2011_7_kaczmarczyk.pdf

ZBIGNIEW B. RUDNICKI, W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ,

IUS NOVUM 4/2016

https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_18-Z.Rudnicki.pdf

Andrzej Piskozub: Kulturowe regiony Europy jako stymulatory rozwoju turystyki

Kliknij link https://geopolityka.net/kulturowe-regiony-europy-jako-stymulatory-rozwoju-turystyki/,

Tomasz Wicherkiewicz, Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej – nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9734/1/06-Wicherkiewicz.pdf

Jerzy Bartmiński, O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej

https://journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/67/104

Anna M. Ostrowska, Tożsamość europejska w kryzysie – stan badań i perspektywy dalszego rozwoju

https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2016_ostrowska.pdf

Wojciech Lipoński, Kultura europejska a historiografia zachodnia...

https://drive.google.com/file/d/0BxWbWLWUdz47ZG1NaVQ0MHRsSGc/view

Andrzej Miszczuk, Euroregiony — nowa forma współpracy Polski z sąsiadami Euregions — New Form of Cooperation with Polish Neighbours

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r1995_1996-t2_3-s37-45.pdf

Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie

Jerzy P. gwizdała*

http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-449.pdf

Katarzyna Sołkowicz, KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b5a45631-65c2-46b2-8c00-cd8d99964cd1/c/27._kulturowe.pdf

Andrzej Rykała, MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY GEOGRAFII POLITYCZNEJ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10675/c/FOLIA_17_RYKALApdf.pdf

Marta Pachocka, Jan Misiuna

Migracje międzynarodowe – dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychhttps://eumigro.eu/sites/default/files/materials/pachocka.misiuna.migracje_miedzynarodowe_dylematy_definic.pdf

Literatura uzupełniająca:

Krzysztof Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Warszawa 2002

Jeremy Ryfkin, Europejskie marzenie: jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, "Nadir", Warszawa 2005

Brian Sykes, Siedem matek Europy, Wyd. Amber, 2002 (internet)

Magdalena Złocka-Dąbrowska, „Georges Dumézil i koncept Europy”, Konteksty, Nr 1-3, 2009, s. 83-93

Magdalena Złocka-Dąbrowska,“Metaphors, Simulacra, and the European Imagination”, [w:] What Europeanness Means Today ? European Identity and Its Multicultural Economic and Social Dimensions, Klocek di Biasio B. Michalski, B. Münch F. (ed.), Wyd. Adam Marszałek, 2015

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)