Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-3-HKulCzNa-C
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury XX wieku i czasów najnowszych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9hP1ewUV4gNLmTfr9SMT6cMD6bcNx0E0TBcsYgkwRwU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4393898-bdba-4ba0-9052-64206f576203&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu

do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o znaczeniu obyczajów i ich przemian.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U04

Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący

posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie nauk o kulturze

Ad. KU_U04 Student wyprowadza wnioski na podstawie własnych badań i obserwacji, w odniesieniu do dwudziesto i dwudziestowiecznych obyczajów i ich przemian oraz jej teoretycznych praktycznych zdobyczy, planuje rozwiązanie problemu badawczego, dowodzi

słuszności własnych pomysłów analitycznych wynikłych z prowadzonych badań.

WIEDZA:

KU1_W09 "Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o

kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, umie zastosować ją w sytuacjach kulturowych.

Ad. KU1_W09

Posiada wiedzę o najnowszych badaniach obyczajów i ich przemian oraz

ich związków z klasyczną antropologią.

KU1_W08 Student posiada podstawową wiedzę o powiązaniach

nauk o kulturze z innymi naukami humanistycznymi oraz częściowo obszaru; umie wykorzystać

ją w praktyce kulturowej.

Ad. KU1_W08 Student posiada wiedzę o teoriach wyjaśniających i rozumiejących obyczaje ich przemiany.

KU1_W05

Student posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk, w których obszarze znajdują się obyczaje .

Ad. KU1_W05

Student posiada ogólna wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kulturowych

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Próba syntetycznego przedstwaienia kluczowych zjawisk kulturowych XX wieku wraz przyległościami: przełomem XIX i XX oraz przełomem XX i XXI. Wszystko to z wydatnym udziałem studentów

Pełny opis:

0. 1900-2021: Chronologia, topografia, znaczenia

KULTURA (CORAZ BARDZIEJ) MASOWA

1. Dynamizm komunikacji kulturowej

a) Epoka rewolucji przemysłowej (przełom wieku XIX/XX i dalej)

b) Anus mundi 1939-1945

c) Epoka rewolucji cybernetycznej (przełom wieku XX/XIX i wciąż)

2. Główne nurty kultury

3. Zjawisko unifikacji kultury

a) Obyczaje ludzi

b) Wierzenia ludzi

c) Przestrzenie ludzi

d) Oblicza popkultury

4. Kultura popularna a kultury ludowe, narodowe, lokalne

(CIĄGLE NIEMAŁE) MARGINESY KULTURY

5. Muzyka

6. Sztuka

7. Literatura

ANEKS

8. Antropocen. Kultura wobec natury

Literatura:

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011

Friedman, T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006

Kłoskowska A., Kultura masowa, różne wydania

Lubelski T. (red.), Historia kina , t. 1 (Kino nieme), t. 2 (Kino klasyczne), t.3 (Kino epoki nowofalowej), t. 4 (Kino końca wieku), Kraków.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010

Schaeffer B., Muzyka XX wieku, różne wydania

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995

Na poszzcególne zajęcia:

KULTURA XX WIEKU

STUDIA OSÓB I PRZYPADKÓW

Maria Curie- Skłodowska, Stefan Banach, 8.11

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak: Maria Skłodowska-Curie, Kobieta wyprzedzająca epokę. Warszawa: Multico, 201; Maria Skłodowska-Curie: Autobiografia i wspomnienia o Piotrze Curie. Warszawa, 2004; Roman Kałuża, Stefan Banach, 1993; Emilia Jakimowicz, Adam Miranowicz (red.), Stefan Banach, Niezwykłe życie i genialna matematyka

Jacek Malczewski, Olga Boznańska, 15.11

J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Warszawa 2005; D. Kudelska, Dukt Pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008; Helena Blum, Olga Boznańska, Warszawa 1974; Maria Rostworowska, Portret za mgłą. Opowieść o Oldze Boznańskiej, Kraków (różne wydania)

Krzysztof Penderecki, Grażyna Bacewicz, 22.11

Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum, Kraków 2000; Stefan Kisielewski: Grażyna Bacewicz i jej czasy, Kraków 1963.

Bruno Szulc, Bolesław Leśmian, 29.11

Jarosław Marek Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001; Joanna Pomykała "Oniryczny" słownik Bolesława Leśmiana, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2006, nr 8, s. 245-261; Jerzy Jarzębski, Schulz, Wrocław, 1999; Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski i Stanisław Rosiek, Słownik schulzowski, Gdańsk 2003.

Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, 6.12

Gustaw Herling-Grudziński, Włodzimierz Bolecki, Rozmowy w Dragonei, Rozmowy w Neapolu, Kraków 2019; Jacek Hajduk, W rejony mroku, Wojkowice 2017; Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza, Warszawa 2007; Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (różne wydania)

Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda, 13.12

Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor, Artysta końca wieku, Wrocław 1997; Tadeusz Lubelski, Wajda, Wrocław 2006; Andrzej Wajda, Autobiografia. Kraków 2013.

Witold Gombrowicz, Marek Hłasko, 13.12

Jerzy Jarzębski, Gombrowicz, Wrocław, 2004; Andrzej Czyżewski, Piękny dwudziestoletni (różne wydania)

Barbara Sass-Zdort, Jerzy Wojciech Has, 20.12

Monika Talarczyk-Gubała, Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku, Szczecin 2013; Konrad Eberhardt, Wojciech Has, Warszawa 1967; Marcin Maron, Dramat czasu i wyobraźni. Filmy Wojciecha Jerzego Hasa, Kraków 2010.

Hanka Ordonówna, Olga Jackowska, 3.1

Tadeusz Wittlin, Pieśniarka w Warszawy. Hanka Ordonówna i jej świat, Warszawa 1990; Ludwik Sempoliński, Wielcy artyści małych scen. Warszawa 1977; Beata Biały, Słońca bez końca. Biografia Kory, Warszawa 2022; Kamil Sipowicz, M. Żakowska, Kora, Kora. A planety szaleją, Warszawa 2011.

Jacek Kuroń, Wiesław Chrzanowski, 10.1

Jacek Kuroń, Spoko!, czyli kwadratura koła, Warszawa 1992; Anna Bikont, Helena Łuczywo, Jacek, Warszawa 2018; Roman Graczyk: Chrzanowski. Warszawa: Świat Książki, 2013.

Marek Kotański, Jan Kaczkowski, 17.01

Anna Kamińska, Kotański. Bóg Ojciec. Konfrontacja, Kraków 2021.; Przemysław Wilczyński, Jan Kaczkowski. Biografia, Warszawa 2022

Lech Wałęsa, 24.01

Lech Wałęsa, Droga do prawdy. Autobiografia, Warszawa 2008, Jan Skórzyński, Zadra Biografia Lecha Wałęsy, Gdańsk 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście przemian obyczajów(KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje swój temat i przygotowuje erudycyjną, 15-20 minutową wypowiedź, którą wygłasza podczas zajęć. Temat jest zgodny z problematyką zajęć i stanowi ich integralną część. Wszyscy uczestnicy czytają podsuwane im na bieżąco teksty dotyczące poruszanej problematyki

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9hP1ewUV4gNLmTfr9SMT6cMD6bcNx0E0TBcsYgkwRwU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4393898-bdba-4ba0-9052-64206f576203&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Próba syntetycznego przedstwaienia kluczowych zjawisk kulturowych XX wieku wraz przyległościami: przełomem XIX i XX oraz przełomem XX i XXI. Wszystko to z wydatnym udziałem studentów

Pełny opis:

0. 1900-2021: Chronologia, topografia, znaczenia

KULTURA (CORAZ BARDZIEJ) MASOWA

1. Dynamizm komunikacji kulturowej

a) Epoka rewolucji przemysłowej (przełom wieku XIX/XX i dalej)

b) Anus mundi 1939-1945

c) Epoka rewolucji cybernetycznej (przełom wieku XX/XIX i wciąż)

2. Główne nurty kultury

3. Zjawisko unifikacji kultury

a) Obyczaje ludzi

b) Wierzenia ludzi

c) Przestrzenie ludzi

d) Oblicza popkultury

4. Kultura popularna a kultury ludowe, narodowe, lokalne

(CIĄGLE NIEMAŁE) MARGINESY KULTURY

5. Muzyka

6. Sztuka

7. Literatura

ANEKS

8. Antropocen. Kultura wobec natury

Literatura:

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011

Friedman, T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006

Kłoskowska A., Kultura masowa, różne wydania

Lubelski T. (red.), Historia kina , t. 1 (Kino nieme), t. 2 (Kino klasyczne), t.3 (Kino epoki nowofalowej), t. 4 (Kino końca wieku), Kraków.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010

Schaeffer B., Muzyka XX wieku, różne wydania

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995

Wymagania wstępne:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9hP1ewUV4gNLmTfr9SMT6cMD6bcNx0E0TBcsYgkwRwU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4393898-bdba-4ba0-9052-64206f576203&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Obecność i aktywność 50% (w razie neobecności odrabiana)

Wypowiedź na temat z cyklu autobiografie XX wieku 50%

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Próba syntetycznego przedstwaienia kluczowych zjawisk kulturowych XX wieku wraz przyległościami: przełomem XIX i XX oraz przełomem XX i XXI. Wszystko to z wydatnym udziałem studentów

Pełny opis:

0. 1900-2021: Chronologia, topografia, znaczenia

KULTURA (CORAZ BARDZIEJ) MASOWA

1. Dynamizm komunikacji kulturowej

a) Epoka rewolucji przemysłowej (przełom wieku XIX/XX i dalej)

b) Anus mundi 1939-1945

c) Epoka rewolucji cybernetycznej (przełom wieku XX/XIX i wciąż)

2. Główne nurty kultury

3. Zjawisko unifikacji kultury

a) Obyczaje ludzi

b) Wierzenia ludzi

c) Przestrzenie ludzi

d) Oblicza popkultury

4. Kultura popularna a kultury ludowe, narodowe, lokalne

(CIĄGLE NIEMAŁE) MARGINESY KULTURY

5. Muzyka

6. Sztuka

7. Literatura

ANEKS

8. Antropocen. Kultura wobec natury

Literatura:

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011

Friedman, T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006

Kłoskowska A., Kultura masowa, różne wydania

Lubelski T. (red.), Historia kina , t. 1 (Kino nieme), t. 2 (Kino klasyczne), t.3 (Kino epoki nowofalowej), t. 4 (Kino końca wieku), Kraków.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010

Schaeffer B., Muzyka XX wieku, różne wydania

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w ćwiczeniach - 50%

Wystąpienie z przypisanym każdemu studentowi tematem w ramach zajęć - 50&

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Próba syntetycznego przedstwaienia kluczowych zjawisk kulturowych XX wieku wraz przyległościami: przełomem XIX i XX oraz przełomem XX i XXI. Wszystko to z wydatnym udziałem studentów

Pełny opis:

0. 1900-2021: Chronologia, topografia, znaczenia

KULTURA (CORAZ BARDZIEJ) MASOWA

1. Dynamizm komunikacji kulturowej

a) Epoka rewolucji przemysłowej (przełom wieku XIX/XX i dalej)

b) Anus mundi 1939-1945

c) Epoka rewolucji cybernetycznej (przełom wieku XX/XIX i wciąż)

2. Główne nurty kultury

3. Zjawisko unifikacji kultury

a) Obyczaje ludzi

b) Wierzenia ludzi

c) Przestrzenie ludzi

d) Oblicza popkultury

4. Kultura popularna a kultury ludowe, narodowe, lokalne

(CIĄGLE NIEMAŁE) MARGINESY KULTURY

5. Muzyka

6. Sztuka

7. Literatura

Literatura:

Gołąb M., Muzyczna moderna w XX wieku, Wrocław 2011

Friedman, T.L., Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań 2006

Kłoskowska A., Kultura masowa, różne wydania

Lubelski T. (red.), Historia kina , t. 1 (Kino nieme), t. 2 (Kino klasyczne), t.3 (Kino epoki nowofalowej), t. 4 (Kino końca wieku), Kraków.

Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005

Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001

Salmi H., Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010

Schaeffer B., Muzyka XX wieku, różne wydania

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995

Wymagania wstępne:

Zajęcia na platoformie TEAMS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)