Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

BA Seminar

General data

Course ID: WH-KU-I-3-SemLic-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: BA Seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) KU1_W01

KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03

KU1_U05

KU1_K02

KU1- K05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne: pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył II rok studiów licencjackich, przewidziany programem studiów.

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej;

• przygotowanie studentów do udziału w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej,

• opanowanie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego oraz wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie zasad cytowania i umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przedmiotowe efekty uczenia się wskazują, że student:

- Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi.

-Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

-Potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy zgodny z polem przedmiotowym kulturoznawstwa i nauk o kulturze, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania.

-Potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru kulturoznawstwa i nauk o kulturze

-Potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych

-Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych.

-Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej zgodnie z najwyższymi standardami zawodu kulturoznawcy.

1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody ćwiczeniowe oraz dyskusyjne (seminaria).

1. Przygotowanie składowych pracy licencjackiej - 80%.

2.Obecność na zajęciach - 20%.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Beata Skrzydlewska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asG6Q6wiPF_r7HL3vwwEMzYWP-rbj_mKHnGw4AoGBVaU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec5b1fbd-d36b-4f1a-8e6d-b98d1fc8e8eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału badaniach.

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie studentów do udziału w badaniach.

Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne:

Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy magisterskiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

2. Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Dejneka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Dejneka, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
BA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Robert Pawlik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
BA Seminar - credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 semestr

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)


2 semestr

OPIS ECTS - 4 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie pracy i złożenie jej do dziekanatu - 60h (2 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)