Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dialogu i polilogu kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-DialogPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dialogu i polilogu kultur
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WH-KU-II-1-DialogPol
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W05

KU2_W06

KU2_U05

KU2_K02Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu omówienie podstaw dialogu i polilogu kultur w oparciu o perspektywę interdyscyplinarną.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu omówienie podstaw dialogu i polilogu kultur w oparciu o perspektywę interdyscyplinarną: filozoficzną, językoznawczą i antropologiczną z odniesieniami do dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego.

Tematyka zajęć:

1. Dialog w kulturze , filozofii i religii. Zarys problematyki.

2. Kultura, język, dialog,

2. Kryteria dialogu międzykulturowego. Perspektywa europocentryczna.

3. Orientalizm w ujęciu antropologicznym.

3. Filozoficzne koncepcje dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

4. Literatura jako przestrzeń dialogu pomiędzy kulturami.

5. Sztuka (teatr, film, i in.) jako przestrzeń praktyk międzykulturowych.

6. Problemy praktyczne w nawiązywaniu dialogu międzykulturowego.

7. Emigracja / imigracja a dialog i polilog kultur.

8. myślenie i filozofie róśnych kultur, filozofia międzykulturowa.

Literatura:

Anna Wierzbicka, Moje podwójne życie : dwa języki, dwie kultury, dwa światy

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 3 (45), 73-93 1997-----

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)-s73-93/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)-s73-93.pdf

Anna WIERZBICKA, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, „Teksty Drugie” 2011 nr 1/2s. 13-30, http://tekstydrugie.pl/wp content/uploads/2016/06/c2ab2880fc3f554b795cee49901cd5bb.pdf

Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998 (s.152)

Edward Said, Orientalizm, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2018

Małgorzata Nalewajko, Społeczeństwa narodowe czy wielokulturowe: spoty o teorie i kształt rzeczywistości na marginesie "Społeczeństwa otwartego" G. Sartoriego, Dzieje Najnowsze 35/2, s. 177-190

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s177-190/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s177-190.pdf

MARIUSZ BARANOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE” (Karla Poppera) JAKO KONSEKWENCJA STANOWISKA KRYTYCZNEGO RACJONALIZMU.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbr_yqoLaEAxU6XfEDHc7cA9UQFnoECCAQAQ&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.isppan.waw.pl%2Findex.php%2Fkis%2Farticle%2Fdownload%2F1584%2F1310%2F&usg=AOvVaw0pft_OPxtHaBGV-wmzrcB1&opi=89978449

Wojciech Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19,

https://www.researchgate.net/publication/331833269_Mozg_umysl_kultura_-_memetyczny_system_adaptacyjny

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cognitive and Neurocognitive Potentials of GA's Acts from the Scene of Language Origin, Załącznik Kulturoznawczy 9/2022,https://www.zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/ZK%202022%20035-049.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

KU2_W05 student zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu teorii międzykulturowości i komunikacji międzykulturowej. Zna religijne, społeczne i polityczne podstawy własnego i odmiennych systemów kulturowych.

KU2_W06 student zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kul

tury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

KU2_U05 student potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

KU2_K02 student jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody wykorzystywane na zajęciach:

- elementy wykładu,

- dyskusja,

- praca w grupach,

- praca z tekstem źródłowym.

Wymagany aktywny udział w ćwiczeniach. Na zajęciach obowiązuje znajomość lektur.

Szczegółowy opis kryteriów na stopień:

KU2_W05

Na ocenę bdb (5) student zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu teorii międzykulturowości i komunikacji międzykulturowej. Zna religijne, społeczne i polityczne podstawy własnego i odmiennych systemów kulturowych.

Na ocenę db (4) student dość dobrze zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, wystarczająco dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Dość dobrze zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

Na ocenę dst (3) student orientuje się wśród kluczowych zjawisk i przeobrażeń w obrębie kultury współczesnej, w stopniu dostatecznym rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Orientuje się w najważniejszych koncepcjach teoretycznych służących do ich wyjaśnienia.

Na ocenę ndst (2) student nie zna kluczowych zjawisk i przeobrażeń w obrębie kultury współczesnej, nie rozumie ich uwarunkowań (politycznych, ekonomicznych, społecznych) oraz konsekwencji. Nie zna najważniejszych koncepcji teoretycznych służących do ich wyjaśnienia.

KU2_W06

Na ocenę bdb (5) student zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

Na ocenę db (4) student dość dobrze zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, dość dobrze rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia.

Na ocenę dst (3) student jest zorientowany w kluczowych zjawiskach i przeobrażeniach w obrębie kultury współczesnej, na ogół rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje. Jest zorientowany w najważniejszych koncepcjach teoretycznych służących do ich wyjaśnienia.

Na ocenę ndst (2) student nie zna kluczowych zjawisk i przeobrażeń w obrębie kultury współczesnej, nie rozumie ich uwarunkowań (politycznych, ekonomicznych, społecznych) oraz konsekwencji. Nie zna najważniejszych koncepcji teoretycznych służących do ich wyjaśnienia.

KU2_U05

Na ocenę bdb (5) student znakomicie potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Na ocenę db (4) student potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Na ocenę dst (3) student w stopniu wystarczającym na ocenę pozytywną potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych

zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Na ocenę ndst (2) student nie potrafi zainicjować i prowadzić debaty na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze; nie zna kluczowych pojęć i nie potrafi wykorzystać kluczowych teorii, wypracowanych na gruncie tych dyscyplin.

KU2_K02

Na ocenę bdb (5) student jest w pełni gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę db (4) student jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla

rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów

oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę dst (3) student deklaruje chęć uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla

rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów

oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Na ocenę ndst (2) student nie uznaje znaczenia zdobytej wiedzy dla

rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów

oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są tak oczywistemu, jak i trudnemu zadaniu uprawiania dialogu i polilogu kultur. Obejmują kwestię podejścia do kultur obcych, zdobywania wiedzy o nich, rozumienia ich i współdziałania we wspólnym horyzoncie sensu. Pokazują różnorodność i uniwersalność zarazem myśli powstających w odmiennych kontekstach kulturowych. Rozważają sposoby komunikacji między kulturami i przykłady postaci przewodnich w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. udział w zajęciach

30 godzin przygotowanie prezentacji

30 godzin przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są kulturom świata i zawartym w nich sposobom myślenia i filozofiami. Mają one nie tylko umożliwić przyswojenie wiedzy na temat kultur i filozofii, ale też przygotowywać do myślenia dialogicznego i polilogicznego, do myślenia o wspólnych problemach ludzkości, takich jak ekologia czy urzeczywistnianie pokoju, w oparciu o potencjał różnych tradycji myślowych, nawzajem się uzupełniających i wzmacniających.

Pełny opis:

Po ogólnym wprowadzeniu do tematu różnorodności kultur i sposobów myślenia omówione zostaną formy dialogu i polilogu kultur, a także zrekonstruowane ich historyczne realizacje. Omówione zostaną etapy formowania się myślenia międzykulturowego i sytuacje, w których okazuje się niezbędne. Omówione zostaną kultury świata ze wskazaniem na ich wyróżniki, a także Wielkie Księgi. Zaprezentowane zostaną na podstawie niedawno opublikowanej książki filozofie różnych kultur. Na wybranych przykładach problemów współczesnego świata podjęte zostaną rozważania na temat sposobów ich rozwiązywania w różnych tradycjach myślowych. Podjęte będą rozważania na temat myślenia o charakterze światowym odpowiadającego wymogom zróżnicowanej, lecz jednej ludzkości.

Literatura:

Kultury świata w dialogu, red. nauk. Anna Czajka, Warszawa 2012.

Wielkie Księgi ludzkości, red. nauk. Anna Czajka, Warszawa 2013.

Anna Czajka, Międzykulturowość i filozofia, Warszawa 2016.

Anna Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego, Warszawa 2020.

Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce, red. nauk. A. Czajka, Warszawa 2022.

ęncyklika Fratelli tutti

Giambattista Vico, Nauka nowa, przeł. J. Jakubowicz, Warszawa 1966.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 15 h

Przygotowanie do zajęć- 60 h

Konsultacje- 10 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Krzysztof Skorulski, Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku Paedagogia Christiana1/27 (2011) – ISSN 1505-6872

https://www.researchgate.net/publication/315038959_Ferdinand_Ebner_i_miejsce_filozofii_dialogu_w_mysli_katolickiej_XX_wieku

Krzysztof Skorulski, Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myśli katolickiej XX wieku, Paedagogia Christiana1/27 (2011) – https://www.researchgate.net/publication/315038959_Ferdinand_Ebner_i_miejsce_filozofii_dialogu_w_mysli_katolickiej_XX_wieku;

Anna Wierzbicka, Moje podwójne życie : dwa języki, dwie kultury, dwa światy

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 3 (45), 73-93 1997-----

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)-s73-93/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1997-t-n3_(45)-s73-93.pdf

Anna WIERZBICKA, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, „Teksty Drugie” 2011 nr 1/2s. 13-30, http://tekstydrugie.pl/wp content/uploads/2016/06/c2ab2880fc3f554b795cee49901cd5bb.pdf

Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998 (s.152)

Małgorzata Nalewajko, Społeczeństwa narodowe czy wielokulturowe: spoty o teorie i kształt rzeczywistości na marginesie "Społeczeństwa otwartego" G. Sartoriego, Dzieje Najnowsze 35/2, s. 177-190

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s177-190/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s177-190.pdf

MARIUSZ BARANOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE” (Karla Poppera) JAKO KONSEKWENCJA STANOWISKA KRYTYCZNEGO RACJONALIZMU.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjbr_yqoLaEAxU6XfEDHc7cA9UQFnoECCAQAQ&url=http%3A%2F%2Fczasopisma.isppan.waw.pl%2Findex.php%2Fkis%2Farticle%2Fdownload%2F1584%2F1310%2F&usg=AOvVaw0pft_OPxtHaBGV-wmzrcB1&opi=89978449

Przemysław Łozowski, Język a kultura w programie etnolingwistyki kognitywnej Jerzego Bartmińskiego. Między Sapirem a Malinowskim,

Etnolingwistyka 26, Lublin 2014

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2014_26_155/c/177-174.pdf

Wojciech Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19,

https://www.researchgate.net/publication/331833269_Mozg_umysl_kultura_-_memetyczny_system_adaptacyjny

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cognitive and Neurocognitive Potentials of GA's Acts from the Scene of Language Origin, Załącznik Kulturoznawczy 9/2022,https://www.zalacznik.uksw.edu.pl/sites/default/files/ZK%202022%20035-049.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)