Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura cyfrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-KultCyf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura cyfrowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W03

KU2_W07

KU2_U05

KU2_K02


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów/ek z zjawiskiem i procesami określanymi jako kultura cyfrowa. Od strony teoretycznej zostaną przedstawione zagadnienia historyczne, jak i techniczne tzw. cyfryzacji, społeczeństwa informacyjnego czy też nowych mediów.

Zajęcia ukierunkowane są również na prezentację produktów cyfrowych i praktyk związanych z światem cyfrowym, a także na ukazanie określonych narzędzi cyfrowych, zdalnego funkcjonowania, i udostępniania zasobów cyfrowych. Celem zajęć jest również przekazanie wiedzy na temat finansowania tzw. kultury cyfrowej, aspektów prawnych, jak i instytucji, środowisk, itp. działających w branży cyfrowej.

Zajęcia prezentują zarówno pozytywne, jak i negatywne strony cyfryzacji, jaki i skutki procesów cyfrowych, z ukierunkowaniem w stronę przestrzeni funkcjonowania instytucji kultury, inicjatyw kulturalnych itp..

Praktycznym efektem zajęć będzie przeprowadzenie m.in. analizy wybranych przykładów działań w tzw. świecie cyfrowym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W03 - student/ka (1) definiuje podstawowe terminy dotyczące kultury cyfrowej, (2) nazywa, a zarazem (3) dobiera określone zjawiska związane z kulturą cyfrową, w odniesieniu do współczesnego kulturoznawstwa i nauk o kulturze;

W07 – student/ka (4) rozumie i nazywa wyzwania współczesnej cywilizacji w odniesieniu do globalizacji i ekspansji sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem itp., a także (5) zna źródła, kierunki rozwoju oraz możliwe konsekwencje związane z istnieniem narzędzi i procesów cyfrowych;

U05 – student/ka (6) potrafi zainicjować i prowadzić debatę specjalistyczną z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, z ukierunkowaniem na zjawiska aktualne zjawiska i procesy społeczno-kulturowe, związane z cyfryzacją;

K02 – student/ka (7) potrafi uznać znaczenie zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej – rzeczywistości cyfrowej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt W03:

- dostateczny/3 – posiada (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) podstawową wiedzę z zakresu głównych trendów rozwojowych współczesnego kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wraz z kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich gruncie, z ukierunkowaniem na tzw. kulturę cyfrową, a zarazem wykazuje (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) zrozumienie ich znaczenia jako wyrazu rosnącej samoświadomości dyscyplin, a także odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, zwłaszcza wyzwania cyfrowego świata;

- dobry/4 – posiada większość wiedzy z zakresu głównych trendów rozwojowych współczesnego kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wraz z większością kluczowych zagadnień podejmowanych na ich gruncie, z ukierunkowaniem na tzw. kulturę cyfrową, a zarazem wykazuje zrozumienie ich znaczenia jako wyrazu rosnącej samoświadomości dyscyplin, a także odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, zwłaszcza wyzwania cyfrowego świata;

- bardzo dobry/5 – posiada pełną wiedzę z zakresu głównych trendów rozwojowych współczesnego kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wraz z wszystkimi kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich gruncie, z ukierunkowaniem na tzw. kulturę cyfrową, a zarazem wykazuje pełne zrozumienie ich znaczenia jako wyrazu rosnącej samoświadomości dyscyplin, a także odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, zwłaszcza wyzwania cyfrowego świata.

Efekt W07:

- dostateczny/3 – posiada (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) umiejętność rozumienia najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji, zwłaszcza tych związanych z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, przemian wzorców kulturowych itp.. Zna, definiuje, omawia itp. (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje ww. wyzwania i procesów;

- dobry/4 – posiada umiejętność rozumienia większości najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji, zwłaszcza tych związanych z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, przemian wzorców kulturowych itp.. Zna, definiuje, omawia itp. większość głównych źródeł, kierunków rozwoju i możliwych konsekwencji ww. wyzwania oraz procesów;

- bardzo dobry/5 – posiada umiejętność pełnego rozumienia najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji, zwłaszcza tych związanych z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, przemian wzorców kulturowych itp.. Zna, definiuje, omawia itp. wszystkie główne źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje ww. wyzwania oraz procesów.

Efekt U05:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) potrafi inicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, z ukierunkowaniem na kulturę cyfrową, wykorzystując przy tym znajomość kluczowych pojęć i teorii wypracowanych na gruncie ww. dyscyplin, z jednoczesnym odniesieniem do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych – zjawisk i procesów cyfrowych;

- dobry/4 –potrafi inicjować i prowadzić debatę na większość specjalistycznych tematów z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, z ukierunkowaniem na kulturę cyfrową, wykorzystując przy tym znajomość większości kluczowych pojęć i teorii wypracowanych na gruncie ww. dyscyplin, z jednoczesnym odniesieniem do większości (głównych) aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych – większości głównych zjawisk i procesów cyfrowych;

- bardzo dobry/5 – potrafi inicjować i prowadzić debatę na wszystkie specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, z ukierunkowaniem na kulturę cyfrową, wykorzystując przy tym znajomość wszystkich kluczowych pojęć i teorii wypracowanych na gruncie ww. dyscyplin, z jednoczesnym odniesieniem do wszystkich (głównych) aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych – wszystkich głównych zjawisk i procesów cyfrowych.

Efekt K02:

- dostateczny/3 – (z pomocą i podpowiedzią nauczyciela) wykazuje podstawowe przygotowanie do wykorzystania uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z podstawowymi wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej;

- dobry/4 – wykazuje przygotowanie do wykorzystania uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania większości poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z większością wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej;

- bardzo dobry / 5 – wykazuje przygotowanie do samodzielnego wykorzystania uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla rozwiązywania wszystkich omawianych na zajęciach poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wszystkimi omawianymi na zajęciach wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Rafał Zapłata, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 60 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 90 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Rafał Zapłata, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 60 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura, przygotowanie i prezentacja pracy, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 90 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)