Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MA Seminar

General data

Course ID: WH-KU-II-1-SemMgr-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MA Seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) KU2_W01

KU2_W03

KU2_U01

KU2_U02

KU2_U03

KU2_K01

KU2_K02


Preliminary Requirements:

(in Polish) Ukończone studia licencjackie

Full description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

• udział studenta w badaniach;

• opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej i udział studentów w badaniach;

• poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej;

• rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych;

• sporządzanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej;

• nabycie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego;

• opanowanie umiejętności wykorzystywanie źródeł naukowych;

• opanowanie znajomości zasad cytowania;

• nabycie umiejętności redagowania przypisów i indeksów;

• nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej;

• opanowanie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Treści merytoryczne: Warsztat naukowy współczesnego humanisty. Zasady przygotowywania i wykorzystywania opracowań naukowych. Zasady konstruowania wywodu naukowego. Zasady edytorskie humanistycznych prac naukowych. Elementy stylistyki tekstu naukowego. Kompozycja pracy magisterskiej.

Metody oceny: ocena ciągła przygotowania do seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty uczenia się:

-student zna w pogłębionym stopniu metodologię badań

właściwą kulturoznawstwu i naukom o kulturze oraz

pokrewnym dyscyplinom humanistycznym i

społecznym. Rozumie znaczenie logicznego,

rzetelnego i opartego na standardach etycznych

zorganizowania i przeprowadzenia procesu

-student zna główne trendy rozwojowe współczesnego

kulturoznawstwa i nauk o kulturze wraz z

kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich

gruncie; rozumie ich znaczenie jako wyrazu rosnącej

samoświadomości dyscypliny, a także odpowiedzi na

wyzwania współczesnego świata

-student potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać

informacje z różnorodnych źródeł zastanych i

wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich

oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście

w zakresie odpowiadającym postępowaniu

badawczemu w obszarze kulturoznawstwa i nauk o

kulturze.

-student potrafi odpowiednio dobrać metody, a także

samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i

zastosować je w celu rozwiązania złożonych i

nietypowych problemów poznawczych z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

-student potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu

kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz

zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i

nietypowych problemów badawczych.

-student jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji

oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej

adekwatności względem najnowszych osiągnięć

teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych

nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin

humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy

tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.

-student jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy dla

rozwiązywania poznawczych i praktycznych

problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami

wynikającymi z uwarunkowań aktualnej

rzeczywistości społeczno-kulturowej.

1 semestr:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Ostatni semestr przed złożeniem pracy:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 60h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę seminarium we wszystkich semestrach poza ostatnim odbywa się poprzez spełnienie wymogów odpowiednich dla danego seminarium (zależą od osoby prowadzącej seminarium).

Zaliczenie ostatniego semestru seminarium odbywa się poprzez złożenie w dziekanacie ukończonej pracy.

Metody poszukujące, ćwiczeniowo-praktyczne, poszukujące, eksponujące, ćwiczeniowe.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Agnieszka Smaga, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Marcin Jewdokimow, Piotr Weiser, Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 semestr:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 30h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)


Ostatni semestr przed złożeniem pracy:

OPIS ECTS - 3 pkt

Udział w seminarium - 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do seminarium - 60h (1 ECTS)

Konsultacje - 30h (1 ECTS)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Wojciech Sadłoń, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Piotr Majewski, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Wojciech Sadłoń
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 3 p.

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, przygotowywanie prezentacji, pisanie pracy, czytanie lektur i projekcje filmów, konsultacje - 60 godz.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)