Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Polish Identity

General data

Course ID: WH-KU-II-1-TozsPol
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Polish Identity
Name in Polish: Tożsamość polska
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Bibliography: (in Polish)

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my: tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, Kraków 2003.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

B. Skrzypulec, Polskość jako emancypacja, „Pressje” teka 22-23.

W. Czabanowski, M. Kwiatkowski, Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm, „Pressje”, teka 22-23.

P. Rojek, Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, teka 28.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

E. Thompson, Postkolonialne refleksje: jak wyjść z postkolonializmu, "Porównania" nr 5/2008

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Uczestnik konwersatorium "Tożsamość polska" po zakończeniu kursu:

- zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu teorii międzykulturowości i komunikacji międzykulturowej. Zna religijne, społeczne i polityczne podstawy własnego i odmiennych systemów kulturowych.

- Zna kluczowe zjawiska i przeobrażenia w obrębie kultury współczesnej, rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz

konsekwencje. Zna najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do ich wyjaśnienia

-Potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych.

2 pkt. ECTS

30 h - udział w zajęciach

20 h - przygotowanie do zajęć

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- zaliczenie drobnych kolokwiów

- zaliczenie kolowium obejmującego całokształt omawianych w ramach kursu lektur i zagadnień

Na ocenę dostateczną: student potrafi zwięźle scharakteryzować najistotniejsze problemy związane ze współczesnymi dyskusjami nad tożsamością polską

Na ocenę dobrą: student wykazuje się rzetelną znajomość analizowanych w ramach zajęć lektur

Na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje się szczegółową znajomością poznanych lektur oraz umiejętnością porównywania poznanych koncepcji oraz wyciągania samodzielnych wniosków z przeprowadzonych w ramach kursu dyskusji

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Dorota Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi ujęciami problematyki tożsamości polskiej, reprezentującymi różnorodne typy dyskursów i przekazów. Przedmiotem uwagi uczestników zajęć będą przede wszystkim polskie współczesne publikacje o charakterze naukowym i eseistycznym, zawierające próby definicji polskości oraz analizy procesów historycznych decydujących o jej współczesnym kształcie. Krytyczna analiza omawianych publikacji będzie skoncentrowana na ujawniającym się w toku ich lektury napięciu między koncepcjami esencjalistycznymi i konstruktywistycznymi oraz refleksji nad tym, w jakim stopniu poszczególne ujęcia polskości traktować można również jako formę jej ekspresji. Przedmiotem analizy staną się także przekazy artystyczne - współczesne teksty literackie, wystawy, spektakle teatralne.

Bibliography: (in Polish)

Z. Bokszański, Tożsamość narodowa [w:] Idem, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007.

B. Dziemidok, Globalizacja a kwestia tożsamości narodowej [w:] Globalizacja i my: tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, Kraków 2003.

R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Kraków 2008; wskazane fragmenty.

A. Bielik-Robson, Polska: wspólnota fantazmatyczna [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Czapliński, Horror polonicus [w:] Kim są Polacy?, Warszawa 2013.

P. Boski, Ramy zachowań społecznych w kulturze polskiej. Od makropsychologii międzykulturowej do psychologii indygenicznej [w:] Idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych.

K. Mazur, Polska ejdetyczna, „Pressje”, teka 22-23.

B. Skrzypulec, Polskość jako emancypacja, „Pressje” teka 22-23.

W. Czabanowski, M. Kwiatkowski, Nacjonalizm, patriotyzm, ejdetyzm, „Pressje”, teka 22-23.

P. Rojek, Mesjanizm integralny, „Pressje” 2012, teka 28.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, Warszawa 2008.

D. Masłowska, Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR, Warszawa 2009.

T. Rakowski, Potomkowie chłopów – wolni od kultury, „Znak” nr 692, styczeń 2013

M. Duch-Dyngosz, Zapomniana genealogia Polaków, „Znak” nr 684, maj 2012

E. Thompson, Postkolonialne refleksje: jak wyjść z postkolonializmu, "Porównania" nr 5/2008

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Paweł Kuciński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Dorota Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 pkt. ECTS = 50 h

30 h - udział w zajęciach

20 h - praca własna studenta


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)