Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Icons of the collective imagination

General data

Course ID: WH-KU-II-2-IkWyZb
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Icons of the collective imagination
Name in Polish: Ikony wyobraźni zbiorowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne:

- podstawowa wiedza z zakresu semiotyki kultury;

- podstawowa znajomość najważniejszych tekstów kultury popularnej;

- bierne uczestnictwo w kulturze.

Full description: (in Polish)

Przedmiot przybliża zagadnienia i problemy związane z mitotwórczym znaczeniem sztuk (zwłaszcza sztuki filmowej, literackiej, malarskiej, fotograficznej), kreowaniem przez nie i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych. Jego celem jest m.in. naświetlenie intertekstualnej "kariery" co bardziej znamiennych obrazów, postaci, motywów i wątków oraz zapoznanie studentów z wybranymi ich reinterpretacjami. Przedmiot naświetla problem popkulturowych nawiązań do twórczości wysokoartystycznej, dostarczając podstaw merytorycznych do dyskusji na temat granic między "prawdziwą sztuką" a kiczem, artystycznym rodowodem i społeczną funkcją niektórych stereotypów, rolą wybranych twórców i tzw. "kultowych" dzieł w życiu zbiorowości. Zapoznaje studentów z legendarnymi artystami (m.in. aktorami, piosenkarzami, reżyserami i.in.), którzy wywarli szczególny wpływ na wyobraźnię zbiorową.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU2_W02 Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu kulturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych (literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie wybrane koncepcje wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

KU2_U02 Potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania nietypowych problemów poznawczych z zakresu kulturoznawstwa i nauk o sztuce.

KU2_U05 Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o sztuce, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk artystycznych oraz procesów społeczno-kulturowych.

KU2_K02 Jest gotów do uznania znaczenia zdobytej wiedzy o funkcjonowaniu wyobraźni zbiorowej dla rozwiązywania poznawczych problemów związanych z uwarunkowaniami aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

OCENĘ BARDZO DOBRĄ uzyskuje student, który w pełni opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, potrafi biegle rozpoznawać i samodzielnie wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada duże umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, jasno uświadamia sobie ideowo-światopoglądowe podłoże współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych i potrafi merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, trafnie ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, ma głęboką świadomość znaczenia sztuki dla człowieka i w pełni rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OCENĘ DOBRĄ uzyskuje student, który w zadowalającym stopniu opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, potrafi rozpoznawać i wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada zadowalające umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, ma świadomość ideowo-światopoglądowego podłoża współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych i potrafi merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, trafnie ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, ma świadomość znaczenia sztuki dla człowieka i rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym.

OCENĘ DOSTATECZNĄ uzyskuje student, który nie w pełni opanował przewidziany zakres wiedzy dotyczącej kreowania i ugruntowywania przez sztukę wyobrażeń zbiorowych, z trudem potrafi rozpoznawać i wskazywać nawiązania intertekstualne do istotnych dla świadomości zbiorowej obrazów, postaci, motywów i wątków, posiada niewielkie umiejętności w zakresie analizy i interpretacji artystycznych tekstów kultury leżących u źródeł tych wyobrażeń, w sposób fragmentaryczny uświadamia sobie ideowo-światopoglądowe podłoże współczesnych reinterpretacji popularnych schematów wyobrażeniowych, potrafi w pewnym stopniu merytorycznie dyskutować problemy związane ze społecznymi skutkami ich oddziaływania, z trudem ocenia rangę estetyczną dzieł reprezentujących różne obiegi kultury, nie w pełni rozumie znaczenie sztuki dla człowieka i potrzebę świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuki, kreowaniem przez nią i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Full description: (in Polish)

Przedmiot przybliża studentom zagadnienia związane z mitotwórczym znaczeniem sztuk (zwłaszcza literackiej i filmowej), kreowaniem przez nie i ugruntowywaniem wyobrażeń zbiorowych.

Konwersatorium daje wgląd w intertekstualną "karierę" co bardziej znamiennych (plastycznych, literackich i filmowych) obrazów, postaci, motywów i wątków, zapoznaje ponadto z ich krytycznymi reinterpretacjami.

Przedmiot naświetla problem popkulturowych nawiązań do twórczości wysokoartystycznej, dostarcza podstaw merytorycznych do dyskusji na temat granic między "prawdziwą sztuką" a kiczem, artystycznym rodowodem niektórych stereotypów, rolą sztuki w życiu jednostki i zbiorowości.

Bibliography: (in Polish)

1. B. Schultze, Estetyka i znaczenie mitów prymarnych i innych odmian mitów w dramacie polskim po 1990 roku, „Rocznik Komparatystyczny” 2010, 217-251.

A. Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

2. S. Awierincew, W poszukiwaniu symboliki mitu o Edypie, przeł. D. Ulicka w: tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji

W. Propp, Edyp w świetle folkloru, przeł. D. Ulicka, w: tegoż, Nie tylko bajka, Warszawa 2000.

3. N. Frye, Archetypy literatury, przeł. A. Bejska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. opr. H. Markiewicz, t. 2 Kraków 1976.

4. A. Miernik, Domeny wyobraźni: Andersen i Jung, Kraków 2015.

A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992.

H. Ch. Andersen, Cień , tłum. J. Iwaszkiewicz, [w:] tegoż, Baśnie tom II, Warszawa 1956.

5. B. Bettelheim, Królewna śnieżka, w: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach w baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 1985.

6. Kopciuszek, [w:] Baśnie Braci Grimm, t. I, przeł. M. Tarnowski, Warszawa 1982, s. 121-131.

- wybrane filmy Billy'ego Widera, m.in. Pół żartem, pół serio (Some Like it Hot, 1959),

K. Szczuka, Kopciuszek i maskarada kobiecości, [w:] Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 2001, s. 176-194.

Elżbieta Durys, Stworzone dla mężczyzn i miłości. Kobiety w filmach Billy’ego Wildera, [w:] Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. K. Żyto, M. Pieńkowski, Warszawa 2011.er Kulturowy

7. Cz. Robotycki, Wampir. Od wierzeń ludowych do filmowych fantomów, „Konteksty” 1992, nr 3/4.

Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008 [tu m.in. paragraf Wstrętna myśl słowiańska? i nast.]

Mikołaj Gogol, Wij, [w:] Opowieści niesamowite, Warszawa 1990, s. 123-165.

Roman Polański, Nieustraszeni pogromcy wampirów

8. Monika Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000.

A. Wójtowicz, Charlie w Inkipo, „Kwartalnik Filmowy” nr 70, 2010.

9. U. Eco, Superman w literaturze masowej: powieść popularna – między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.

T. Kłak, Bohater w kulturze współczesnej. Wybrane problemy, Katowice 1990.

Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2009.

10. André Bazin, Western, czyli film amerykański par excellance, [w:] Film i rzeczywistość, oprac. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 143-153.

Cz. Michalski, U źródeł gatunku, w: Western i jego bohaterowie, Warszawa 1975.

11. A. Helman, Kino gangsterskie, Warszawa 1990

Człowiek z blizną 1983 B. De Palma

12. Grażyna Stachówna, Śmiech przez łzy – o filmowej komedii romantycznej, [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2001.

Krystyna Miculi-Sawicka, Czy to bajka, czy nie bajka… Motywy baśniowe w romansie popularnym, [w:] Baśnie nasze współczesne, red. J. Ługowska, Wrocław 2005, s. 243-276.

13. G. Stachówna, Formuła klasyczna, w: Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2001

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

2022-10-04

Wprowadzenie + „Antygona” reż. Jerzy Gruza, Teatr TV

2022-10-11

B. Schultze, „Estetyka i znaczenie mitów prymarnych i innych odmian mitów w dramacie polskim po 1990 roku”, „Rocznik Komparatystyczny” 2010, 217-251.

A. Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”

2022-10-18

B. Bettelheim, „Królewna śnieżka”, w: „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach w baśni”, tłum. D. Danek, Warszawa 1985.

N. Frye, „Archetypy literatury”, przeł. A. Bejska, w: „Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. opr. H. Markiewicz, t. 2 Kraków 1976.

A. Baluch, „Archetypy literatury dziecięcej”, Kraków 1992.

2022-10-25

Kopciuszek, [w:] „Baśnie Braci Grimm”, t. I, przeł. M. Tarnowski, Warszawa 1982, s. 121-131.

- wybrane filmy Billy'ego Widera, m.in. „Pół żartem, pół serio” (Some Like it Hot, 1959),

K. Szczuka, „Kopciuszek i maskarada kobiecości”, [w:] „Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu”, Kraków 2001, s. 176-194.

Elżbieta Durys, „Stworzone dla mężczyzn i miłości. Kobiety w filmach Billy’ego Wildera”, [w:] Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. K. Żyto, M. Pieńkowski, Warszawa 2011.er Kulturowy

2022-11-08

A. Łuksza, „Glamour, kobiecość, widowisko : aktorka jako obiekt pożądania”, Warszawa 2016 [fragmenty]

K. Lupa, „Persona Marilyn”, Teatr Dramatyczny 2009

2022-11-15

Monika Sznajderman, „Błazen. Maski i metafory, Gdańsk 2000.

A.Wójtowicz, Charlie w Inkipo, „Kwartalnik Filmowy” nr 70, 2010.

2022-11-22

U. Eco, Superman w literaturze masowej: powieść popularna – między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.

T. Żaglewski, Superkultura : geneza fenomenu superbohaterów, Kraków 2021

Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2009.

2022-11-29

André Bazin, Western, czyli film amerykański par excellance, [w:] Film i rzeczywistość, oprac. B. Michałek, Warszawa 1963, s. 143-153.

Cz. Michalski, U źródeł gatunku, w: Western i jego bohaterowie, Warszawa 1975.

2022-12-06

A. Helman, Kino gangsterskie, Warszawa 1990

„Człowiek z blizną” 1983 B. De Palma

2022-12-13

G. Stachówna, Formuła klasyczna, w: Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2001

„Przeminęło z wiatrem”

2022-12-20

Grażyna Stachówna, Śmiech przez łzy – o filmowej komedii romantycznej, [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loska, Kraków 2001.

Krystyna Miculi-Sawicka, „Czy to bajka, czy nie bajka… Motywy baśniowe w romansie popularnym”, [w:] Baśnie nasze współczesne, red. J. Ługowska, Wrocław 2005, s. 243-276.

2023-01-03

B. Wypych, „Rambo i polityka. O hiperrealności wojny wietnamskiej”

2023-01-10

Cz. Robotycki, „Wampir. Od wierzeń ludowych do filmowych fantomów’’, „Konteksty” 1992, nr 3/4.

Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008 [tu m.in. paragraf Wstrętna myśl słowiańska? i nast.]

2023-01-17

Mikołaj Gogol, „Wij”, [w:] Opowieści niesamowite, Warszawa 1990, s. 123-165.

Roman Polański, „Nieustraszeni pogromcy wampirów”

2023-01-24

2022-11-22

Zaliczenie

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 2,5 p.

udział w zajęciach - 30 h

przygotowanie do zajęć (lektury, projekcje filmów) - 40 h

przygotowanie do sprawdzianów i ew. konsultacje - 5 h

Razem: ok. 75 h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)