Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia i socjologia muzyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-AntrMuz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i socjologia muzyki współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06

Pełny opis:

Kurs ma charakter wstępu do debatu wokół muzyki XX i XXI wieku. Główne zagadnienia będą dotyczały problemu dwóch tradycji w muzyce, klasyczna oraz popularna, ich współczesne negacje oraz próby ich pogodzenia (m.in. związki muzyki rozrywkowej i poważnej). Poprzez twórczość muzyczną i dzieła krytyczne autorów jak Th. W. Adorno, P. Boulez, J. Cage, B. Eno, F. Zappa i wielu innych analizujemy przejawy komercji w muzyce, wpływ nowych technologii na twórców muzyki poważnej, muzykę elektroniczną i elektroakustyczną, socjologiczną rolę rożnych rodzajów muzyki (m.in. muzyka poważna, jazz, etno, rock) w kulturze współczesnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(ka) zna podstawowe pojęcia, teorie i praktyki muzyczne od początku XX wieku do dzisiaj, wymienia najważniejszych teoretyków, artystów i utwory oraz definiuje style i gatunki muzyczne, które charakteryzują muzykę współczesną (KU1_W10). Student(ka) potrafi dyskutować, poddać krytyce pisma teoretyczne na temat muzyki XX i XXI wieku z punktu widzenia antropologicznego i socjologicznego wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach zajęć, interpretują samodzielnie muzyki otaczającego go/jej w życiu codziennym (KU1_U10). Student(ka) jest gotowy/a do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego (KU1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student(ka) wymienia i objaśnia podstawowe pojęcia, teorie i praktyki muzyczne od początku XX wieku do dzisiaj, wymienia najważniejszych teoretyków, artystów i utwory oraz rozpoznaje i definiuje style i gatunki muzyczne, które charakteryzują muzykę współczesną; potrafi prowadzić głęboką dyskusję na temat pism teoretycznych analizowanych na zajęciach.

Na ocenę dobrą:

Student(ka) zna podstawowe pojęcia, teorie i praktyki muzyczne od początku XX wieku do dzisiaj, zna lektury i zagadnienia analizowane na zajęciach; potrafi streścić pisma teoretyczne analizowane na zajęciach.

Na ocenę dostateczną:

Student(ka) kojarzy na poziomie ogólnym pojęcia, teorie i praktyki muzyczne od początku XX wieku do dzisiaj, wymienia najważniejszych teoretyków, artystów i utwory oraz rozpoznaje i definiuje style i gatunki muzyczne, które charakteryzują muzykę współczesną; rozumie pisma teoretyczne analizowane na zajęciach, ale nie potrafi prowadzić dyskusji na ich temacie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Leonardo Masi, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15973
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

Udział na zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie do zajęć - 20 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej i do sprawdzian ustnego - 25 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)