Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kulturowe teorie języka

General data

Course ID: WH-KUZ-I-3-KulTeorJe
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kulturowe teorie języka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z nauki o języku na poziomie szkoły średniej.

Short description: (in Polish)

Wykład ujmuje w syntetyczny sposób problematykę kulturotwórczej roli języka i interpretowania kultury w języku; przedstawia związki językoznawstwa z nauką o kulturze.

Full description: (in Polish)

1. Język a semiotyka (pojęcie i aspekty znaku językowego, język jako system znaków)

2. Relatywizm językowy (językowy obraz świata, hipoteza Sapira-Whorfa, kategorie prototypowe, stereotypy językowe)

3. Problemy etnolingwistyki

4. Magiczna funkcja słowa (język w kontekście kultury i wierzeń ludowych)

5. Uniwersalizm lingwistyczny (NSM Anny Wierzbickiej, generatywizm Chomskyego w kontekście współczesnych teorii umysłu)

6. Aksjologia lingwistyczna

Bibliography: (in Polish)

-J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995

-A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej [w:] Język a kultura, t. I, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1988

- G. Lakoff, M. Johnson: Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988

-J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997

-A. Wierzbicka, Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w różnych kulturach [w:] Etnolingwistyka 4, red. J. Bartmiński, Lublin 1991

-A. Wierzbicka, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, [w:] Teksty Drugie, 1-2, 2001

-Język a kultura 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991

-Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zaliczeniu przedmiotu:

- student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości,

- student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- student ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

- student ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym świecie,

- student zna i rozumie pojęcie lingwistyki kulturowej; potrafi wskazać i scharakteryzować jej główne kierunki badawcze (w nauce polskiej i światowej),

- student postrzega język jako nośnik tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej; umie scharakteryzować zagadnienia tej problematyki oraz zająć stanowisko wobec nich.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Mateusz Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do zajęć

15 godz. - przygotowanie do egzaminu

10 godz. - lektura tekstów wskazanych przez prowadzącego zajęcia

Łącznie 55 godz. - 2 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Mateusz Kowalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do zajęć

15 godz. - przygotowanie do egzaminu

10 godz. - lektura tekstów wskazanych przez prowadzącego zajęcia

Łącznie 55 godz. - 2 pkt. ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)