Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-PrzedKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W07

KU1_W09

KU1_U08

KU1_K04

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień, dotyczących występowania elementów przedsiębiorczości w procesie zarządzania podmiotami kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Student zna zasady upowszechniania kultury, metody animacji życia kulturalnego oraz zarządzania kulturą. Rozumie warunki organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne funkcjonowania instytucji kultury, z uwzględnieniem aspektów przedsiębiorczości.

2) Student zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne (w tym obejmującej zagadnienia z obszaru przedsiębiorczości) i prawne wykonywania zawodu kulturoznawcy.

3) Student potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie; umięjętność ta obejmuje również wykorzystanie technik właściwych przedsiębiorczości w zarządzaniu.

4) Student jest gotów do wypełniania swoich zobowiązań społecznych poprzez działanie zawierające elementy przedsiębiorczości, z nastawieniem na rozwój i

upowszechnianie kultury, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące przedsiębiorczości w kulturze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy związane z problematyką przedsiębiorczości w kulturze; student prezentuje własne poglądy na temat przedsiębiorczości; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Grzonkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Joanna Grzonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w konwersatorium (obecność i aktywność)

20 h - przygotowanie tekstu lub prezentacji

35 h - samodzielna analiza materiałów źródłowych

25 h - samodzielne przygotowywanie się do zajeć

5h - konsultacje


4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zagadnień składających się na przedsiębiorczość w procesie zarządzania kulturą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS 4

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć: 2 p-ty.

Weryfikacja pracy zaliczeniowej: 2 p-ty.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)