Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-1-TradAnt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycja antyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:Muz1_W18

Muz1_U02

Muz1_U05

Wymagania wstępne:

ogólna wiedza o antyku na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Konwersatorium Tradycja antyczna ma na celu kontynuację i rozszerzenie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Podkreślenie korelacji historyczno-kulturowo-literackich. Analiza podstawowych pojęć cywilizacji europejskiej wywodzących się z antyku. Poszerzenie horyzontów myślowych, pozwalających na świadome kształtowanie poglądów na temat historii, kultury i literatur europejskich, w tym i kultury polskiej w kontekście dziedzictwa materialnego - podstawowej osi tematycznej specjalizacji muzeologicznej.

Pełny opis:

Problematyka wykładów dotyczy głównych idei antyku jak mitologia, filozofia, retoryka, choreia, ważnych także współcześnie (np. znaczenie różnorodnych badań nad mitologią dla psychologii i antropologii) popularność niektórych postaw (ironia) oraz gatunków literackich

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej, podstawy języka łacińskiego i greckiego oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej powstałe jako recepcja antyku. Ma podstawową wiedzę na temat kompleksowej natury języka jako narzędzia komunikacji i interpretacji rzeczywistości. Ma uporządkowana wiedzę o systemie kultury i o tożsamościach kulturowych w perspektywie wielokulturowości. Potrafi w perspektywie synchronicznej i diachronicznej dokonywać analizy różnych wytworów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć istotnych dla danego zagadnienia. Ma pogłębioną wiedzę o języku, powiązaną z semiotyką i teorią języka. Potrafi określać specyfikę tekstów mono- i polisemiotycznych oraz analizować je w perspektywie komparatystycznej. ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości dla projektów rozwoju regionalnego. Potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role i kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz opiekuna praktyki zawodowej. Ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą 50 % oceny są prace wykonane na zajęciach, indywidualne, jak i grupowe z zastosowaniem metody stolikowej. Drugą połowę oceny stanowi końcowy sprawdzian pisemny (test oraz analiza i interpretacja wybranych pojęć, zagadnień i innych wytworów kultury wywodzących się z antyku). Istnieje także możliwość zyskania dodatkowych punktów za udział w projekcie: "Doświadczyć chorei" (realizowanym na zajęciach kończących semestr) oraz uzupełniających odpowiedzi ustnych, sprawdzających umiejętność czytania w języku łacińskim i greckim.

Na ocenę dostateczną student zna podstawowe źródła śródziemnomorskie kultury europejskiej , umie przygotować prace pisemne z wykorzystaniem podstawowych pojęć oraz ma świadomość znaczenia zachowania dorobku kulturowego ludzkości

Na ocenę dobrą ponadto potrafi ocenić specyfikę tekstów wywodzących się z antyku bądź nim inspirowanych i poddać je krytycznej analizie w perspektywie komparatystycznej, ma uporządkowaną wiedzę na temat kompleksowej natury języka, zwłaszcza łaciny i greki.

Na ocenę bardzo dobrą ponadto ma podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania instytucji kultury, ich uwarunkowaniach ekonomicznych także w świecie starożytnym oraz umie określić i odnieść zdobywaną wiedzę do wartości etycznych i przyszłego zastosowania tychże we własnej pracy zawodowej, a także potrafi bardzo dobrze współdziałać w grupie kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin pracy w kontakcie z wykładowcą, ok 5 godzin konsultacji ponadto do 40 godzin pracy własnej studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta zwiększony o 50% w związku z wprowadzeniem tutoringu

1 ECTS- zajęcia plus dyżur, pozostałe - przygotowanie do zaliczeń i praca biblioteczna i własna studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z tradycji antycznej dostosowane do kierunku muzeologia

Pełny opis:

Zajęcia z tradycji antyczne dostosowane do kierunku muzeologia obejmujące główne idee starożytnej kultury

Literatura:

dostosowana do potrzeb studentów , przygotowana na bieżąco przez wykładowcę.

Wśród autorów - B. Gaj, K. Kumaniecki, L. Winniczuk.W, . Fitzgerald

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kurowicki, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Kurowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta zwiększony o 50% w związku z wprowadzeniem tutoringu

1 ECTS- zajęcia plus dyżur, pozostałe - przygotowanie do zaliczeń i praca biblioteczna i własna studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z tradycji antycznej dostosowane do kierunku muzeologia

Pełny opis:

Zajęcia z tradycji antyczne dostosowane do kierunku muzeologia obejmujące główne idee starożytnej kultury

Literatura:

dostosowana do potrzeb studentów , przygotowana na bieżąco przez wykładowcę.

Wśród autorów - B. Gaj, K. Kumaniecki, L. Winniczuk.W, . Fitzgerald

Wymagania wstępne:

Przedmiot może być prowadzony online

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZRe8Pokvv_854oTQ524todSNzDGsGz1GiQ2jLZ_sdlU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3199bee8-6f54-4dc9-82db-4fd5ab148d19&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)