Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-FP-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W01, PK_W12


PK_K09

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa.

Skrócony opis:

Zajęcia z filozofii prawa zmierzają do ukazania podstaw i zrozumienia fenomenu prawnego.

Pełny opis:

Zajęcia z filozofii prawa zmierzają do ukazanie studentom szerokiego spektrum rzeczywistości prawnej wykraczającej poza pozytywne sformułowania oraz do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na podstawowe zagadnienia dotyczące prawa: dlaczego prawo, co to jest prawo, jakie są jego podstawy.

Wykłady z filozofii prawa zmierzają do zainteresowania studentów problematyką działalności człowieka sub specie iuris. Zajęcia koncentrują się przede wszystkim wokół zrozumienia powinnościowej, zobowiązującej formy ludzkiej działalności. Ponadto zmierzają do stawiania pytań o prawo i poszukiwania jego podstaw. Analizują prawo jako fakt i jego treść. Poruszana problematyka dotyczy: zależności pomiędzy prawem i sprawiedliwością, analizy formuły sprawiedliwości, reguły prawnej, prób określenia tego, co naturalne i pozytywne oraz wzajemnych relacji pomiędzy prawem naturalnym i pozytywnym.

Podczas ćwiczeń z filozofii prawa studenci poznają rozwój myśli filozoficznoprawnej.

Literatura:

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

PK_W01 - student opisuje i wyjaśnia zjawisko prawa, streszcza, charakteryzuje, opisuje i klasyfikuje różne jego koncepcje; wyjaśnia racje i cel istnienia prawa; analizuje prawo od strony istoty i treści; rozpoznaje związki między prawem a sprawiedliwością.

PK_W12 - student wymienia, opisuje, charakteryzuje oraz poddaje ocenie różne koncepcje sprawiedliwości; argumentuje i wyciąga wnioski w odniesieniu do innych kategorii etycznych

KOMPETENCJE:

K09 - student jest w stanie podjąć dyskusję dotyczącą podstawowych zagadnień prawa poszerzając zakres rozważań w perspektywie quid ius.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA: PK_W1; PK_W12.

- ocena dostateczna: student poprawnie prezentuje zakres wiedzy dotyczącej źródeł zjawiska prawnego, jego celu, struktury, związków ze sprawiedliwością; objaśnia podstawowe problemy pojawiające się na styku prawa stanowionego i naturalnego odwołując się do poznanych teorii.

- ocena dobra: student potrafi przedstawić argumenty przemawiające za prezentowanymi teoriami.

- ocena bardzo dobra: student potrafi uzasadnić prezentowane poglądy, wyciągać wnioski z prezentowanych tez oraz znajdować argumenty za ich słusznością.

KOMPETENCJE: PK_09

- ocena dostateczna: student w stopniu ograniczonym dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

- ocena dobra: student ma świadomości znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego.

- ocena bardzo dobra: student wykazuje umiejętności aktywnego propagowania takich postaw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5


WYKŁAD: 3

Udział w wykładach: 45

Przygotowanie do egzaminu: 25

Samodzielna lektura tekstów źródłowych:10


ĆWICZENIA: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych 10.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu nauk prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5


WYKŁAD: 3

Udział w wykładach: 45

Przygotowanie do egzaminu: 25

Samodzielna lektura tekstów źródłowych:10


ĆWICZENIA: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych 10.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Prowadzący grup: Jan Dohnalik, Tomasz Gałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 5


WYKŁAD: 3

Udział w wykładach: 45

Przygotowanie do egzaminu: 25

Samodzielna lektura tekstów źródłowych:10


ĆWICZENIA: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Samodzielna lektura tekstów źródłowych 10.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)