Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-GrKontr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W04, FW2_U06, FW2_K04

Wymagania wstępne:

Zajęcia przewidziane dla studentów II stopnia studiów na kierunku filologia włoska.

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie głównych podobieństw i różnic między językami polskim i włoskim, na płaszczyźnie fonetycznej, fonologicznej, morfologicznej, oraz składniowej. Poza różnicami formalnymi, na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z płaszczyzny leksykalnej, jak np. fałszywi przyjaciele vs. kognaty.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student poznaje zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabiera umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5) student bardzo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał bardzo dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę bardzo dostateczną (3) student stosunkowo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dostatecznie dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z gramatyką porównawczą języków polskiego i włoskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć i do mini-testów, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć i do mini-testów, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)