Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01

FP1_U01

FP1_K01Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane będą wybrane elementy metodologii pracy umysłowej. Podjęty zostanie temat roli bibliotek w pracy polonisty i zostaną omówione najważniejsze księgozbiory polskie, a także zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty, biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie z zasadami korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych. Podczas zajęć zostanie zwrócona uwaga na zasoby internetowe w pracy polonisty. Kolejny blok tematyczny dotyczy bibliografii w pracy polonisty, podstawowych pojęć z zakresu teorii bibliografii oraz rodzajów bibliografii, ich układowi i zawartości. Zajęcia obejmują także opanowanie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego, przypisów (typy, zasady opracowania) oraz wskazanie zasad przygotowania pracy pisemnej w jej aspekcie technicznym (praca z edytorem tekstu).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: FP1_W01 rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej

Umiejętności: FP1_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje

Kompetencje: FP1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt: FP1_W01

Na ocenę niedostateczną (2): student nie zna elementarnej terminologii z zakresu nauk pomocniczych.

Na ocenę dostateczną (3/3+): student ma ogólnie uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych.

Na ocenę dobrą (4/4+): student posiada dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych.

Na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę oraz terminologię z zakresu nauk pomocniczych

Efekt: FP1_U01;

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Nie umie w sposób samodzielny zdobywać informacji naukowych i rozwijać kompetencji badawczych. Nie potrafi przygotować wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dostateczną (3/ 3+): Student posiada niepełną umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada niepełną umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada niepełną umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (4/ 4+): Student posiada dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Na ocenę dobrą (5): Student posiada bardzo dobrą umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i poprawnego przekazywania informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego zdobywania informacji naukowych i rozwijania kompetencji badawczych. Posiada bardzo dobrą umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego oraz prezentacji multimedialnej w języku polskim, z zakresu filologii polskiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i informacji pochodzących z mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Efekt FP1_K01

Na ocenę niedostateczną (2): Student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

(3/ 3+): Student jest w niewielkim stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (4/ 4+): Student w stopniu dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą (5): Student w stopniu bardzo dobrym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Literatura:

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Niewiarowska, Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz. - 1 ECTS

Przygotowanie do kolokwium - 25 godz. - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Ich celem jest wprowadzenie studentów w tajniki warsztatu polonistycznego oraz zapoznanie z podstawami metodologii pracy naukowej polonisty.

Pełny opis:

1) Wybrane elementy metodologii pracy umysłowej;

2) Biblioteka w pracy polonisty;

3) Omówienie najważniejszych księgozbiorów polskich;

4) Zbiory archiwalne i muzealne w pracy polonisty;

5) Biblioteki cyfrowe w Polsce i na świecie. Zasady korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych - zajęcia praktyczne;

6) Zasoby internetowe w pracy polonisty - zajęcia praktyczne;

7) Bibliografia w pracy polonisty;

8) Podstawowe pojęcia z zakresu teorii bibliografii;

9) Rodzaje bibliografii:

a) Spisy bibliograficzne tradycyjne - sposoby użytkowania;

b) Spisy bibliograficzne elektroniczne - sposoby użytkowania;

10) Układ i zawartość bibliografii ważnych w pracy polonisty:

a) Bibliografia polska K. Estreichera

b) Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”

c) Dawni pisarze polscy: od początków piśmiennictwa do Młodej Polski

d) Słownik współczesnych pisarzy polskich

e) Współcześni polscy pisarze i badacze literatury

f) Bibliografia Zawartości Czasopism.

11) Inne źródła naukowe w pracy polonisty (słowniki, podręczniki, syntezy, leksykony);

12) Problematyka opisu bibliograficznego - zajęcia praktyczne;

13) Przypisy: typy, zasady opracowania - zajęcia praktyczne;

14) Zasady przygotowania pracy pisemnej - aspekt techniczny. Praca z edytorem tekstu.

Literatura:

1. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. J. Czachowska, R. Loth,, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław, Ossolineum 1971.

4. H. Hleb-Koszańska, O bibliografii dla niewtajemniczonych, Warszawa 1974.

5. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989 i nast.

6. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993.

7. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), wyd. 3, Warszawa 1983.

8. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

9. O. Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999.

10. J. Korpała, Krótka historia bibliografii polskiej, Wrocław 1986.

11. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

12. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.

14. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

15. Fercz J., Niemczykowa A., Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji naukowej, Warszawa 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Tomaszewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach = 30

przygotowanie do ćwiczeń = 30

60 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)