Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa historycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-WstJezHist
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa historycznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U04

FP1_K02Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Przedmiot propedeutyczny, przygotowujący do zajęć historycznojęzykowych na studiach I stopnia. Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, metodami badań, teoriami, a także subdyscyplinami językoznawstwa historycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 – zna podstawowe terminy, teorie, nurty i metody badawcze z zakresu językoznawstwa historycznego

EU2 – zna kryteria i wybrane koncepcje periodyzacji dziejów języka polskiego

EU3 – posługuje się podstawowymi terminami z zakresu językoznawstwa historycznego w celu analizy i oceny faktów językowych

EU4 – jest gotów do krytycznej oceny posiadanej podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa historycznego i konfrontowania jej z najnowszymi opracowaniami naukowymi

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, przedstawia typologię języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich, omawia pochodzenie języka polskiego i kryteria periodyzacji jego dziejów, wymienia podstawowe metody badawcze językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego, zna przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego i podaje przykłady, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (podaje przykłady języków należących do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykład takiej periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia zabytki języka polskiego i omawia wybrane z nich, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego

na ocenę bardzo dobrą - student definiuje podstawowe terminy z zakresu językoznawstwa historycznego, podaje przykłady i posługuje się tymi terminami w opisie językoznawczym, przedstawia typologię języków indoeuropejskich z uwzględnieniem podziału na wspólnoty i grupy językowe (wymienia najważniejsze języki należące do poszczególnych grup), omawia pochodzenie języka polskiego, kryteria periodyzacji jego dziejów (podaje przykłady takich periodyzacji), wymienia i charakteryzuje podstawowe metody językoznawstwa historycznego, wymienia i charakteryzuje zabytki języka polskiego, omawia przedmiot i zakres badań subdyscyplin językoznawstwa historycznego, wskazuje i omawia przykładowe badania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu językoznawstwa diachronicznego.Treści przyswajane w cyklu zajęć będą stanowiły podstawę studiowania przedmiotów historycznojęzykowych w całym cyklu studiów polonistycznych.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, opracowanie prezentacji i referatu na temat wybranego zabytku języka polskiego, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, opracowanie prezentacji i referatu na temat wybranego zabytku języka polskiego, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)