Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-WsteNauLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o literaturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W01

FP1_W02

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu szkoły średniej (podstawa programowa przedmiotu język polski).

Skrócony opis:

„Wstęp do nauki o literaturze” jest przedmiotem traktowanym propedeutycznie, jako względnie całościowa prezentacja najważniejszych problemów literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Ich celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami (oraz ich definicją) nauki o literaturze. Podejmując lekturę tekstów naukowych studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych dziedzin literaturoznawstwa: teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. Ponadto w ramach ćwiczeń omówione zostają szczegółowiej problemy takie jak: istota literackości (wyznaczniki literatury), geneza sztuki literackiej i sposobów jej badania, subiektywizm i obiektywizm badawczy. Studenci zapoznają się z różnorodnością ujęć stosunku dzieła literackiego do rzeczywistości (mimesis, fikcjonalność) a także z problematyką odbioru dzieła literackiego, jego rozumieniem i interpretacją. W ramach zajęć podjęte zostają również zagadnienia takie jak intertekstualność oraz kategoria arcydzielności dzieła sztuki (arcydzieło literackie, kanon literacki).

Literatura:

I Opracowania ogólne

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975 i nast., tu: Nauka o literaturze i jej działy, s. 5-15.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990 lub 1997.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko, proces, perspektywy, red. J. Kowalski, W. Piasek, Olsztyn 2009.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

II Słowniki

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W01

Student:

- rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej.

FP1_W02

- zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu

literaturoznawstwa i jego nauk pomocniczych

FP1_U03

Student:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student:

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student: rozumie znaczenie filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej; potrafi wymienić działy literaturoznawstwa, wymienić wyznaczniki literatury oraz określić jej funkcje. Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, umie zdefiniować gatunek i rodzaj literacki oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego. Student rozumie specyfikę obecności literatury w Sieci. Ponadto student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami. Potrafi na bieżąco weryfikować i uzupełniać stan wiedzy o najnowszych teoriach i metodach badań literaturoznawczych. Rozumiejąc ich specyfikę potrafi zastosować je w praktyce badawczej.

Na ocenę dobrą student rozumie znaczenie filologii polskiej, potrafi wymienić działy literaturoznawstwa, dokonać ich charakterystyki, potrafi odróżnić historię literatury od krytyki literackiej i teorii literatury. Student potrafi wymienić i opisać wyznaczniki literatury oraz określić jej funkcje. Ponadto potrafi posługiwać się podstawowymi terminami z zakresu literaturoznawstwa i ze zrozumieniem podejmować próby analizy i interpretacji dzieła literackiego. Student potrafi także scharakteryzować specyfikę liternetu. Jest zorientowany w najnowszych kierunkach badań literaturoznawczych. Potrafi je wymienić i scharakteryzować. Student jest gotów nieustannie uzupełniać swoją wiedzę i poszerzać horyzont poznawczy.

Na ocenę dostateczną student posiada podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauki o literaturze; wie co to jest filologia, potrafi wymienić działy literaturoznawstwa oraz wskazać na wyznaczniki literatury, pozwalające określić, co nią jest a co nią nie jest. Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami niezbędnymi do analizy i interpretacji dzieła literackiego. Student rozumie na czym polega różnica pomiędzy dziełem drukowanym a dziełem publikowanym w Sieci. Student potrafi wymienić nazwy najnowszych kierunków badań nad literaturą i pokrótce je opisać.Student jest gotów nieustannie uzupełniać swoją wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

„Wstęp do nauki o literaturze” jest przedmiotem traktowanym propedeutycznie, jako względnie całościowa prezentacja najważniejszych problemów literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Ich celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami (oraz ich definicją) nauki o literaturze. Podejmując lekturę tekstów naukowych studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych dziedzin literaturoznawstwa: teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. Ponadto w ramach ćwiczeń omówione zostają szczegółowiej problemy takie jak: istota literackości (wyznaczniki literatury), geneza sztuki literackiej i sposobów jej badania, subiektywizm i obiektywizm badawczy. Studenci zapoznają się z różnorodnością ujęć stosunku dzieła literackiego do rzeczywistości (mimesis, fikcjonalność) a także z problematyką odbioru dzieła literackiego, jego rozumieniem i interpretacją. W ramach zajęć podjęte zostają również zagadnienia takie jak intertekstualność oraz kategoria arcydzielności dzieła sztuki (arcydzieło literackie, kanon literacki).

Literatura:

Wstęp do nauki o literaturze – ćwiczenia.

Lektury obowiązkowe:

Ingarden, Człowiek i rzeczywistość, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 1998s. 29-38 (oraz Człowiek i przyroda oraz O naturze ludzkiej, s.13-25).

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Nauka o literaturze i jej działy, w: Zarys teorii literatury, wyd. 3, Warszawa 1972 i następne. (Wstęp, s. 5-14 oraz Rozdział I Literatura wobec życia społecznego, s. 15- 73).

S. Skwarczyńska, Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych, w: tejże, W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Warszawa 1985.

R. Wellek, A. Warren, Literatura i nauki o literaturze, w: Teoria literatury, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1976, s. 12- 18.

H. Markiewicz, Wyznaczniki literatury, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965 (lub następne wyd.).

R. Wellek, A. Warren, Istota literatury oraz Funkcje literatury w: tychże, Teoria literatury, Warszawa 1976, s. 19-44.

J. Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie?, w: tegoż, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 2002.

K. Wyka, O potrzebie historii literatury, w: tegoż, O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967, Warszawa 1969.

R. Wellek, A. Warren, Teoria, krytyka i historia w nauce o literaturze oraz Powszechna, porównawcza i narodowa historia literatury, w: Teoria literatury, Warszawa 1976, s. 45-66.

Henryk Markiewicz, Dylematy historyka literatury, w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

M. Janion, Historia literatury a historia idei, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, pod red. J. Sławińskiego i H. Markiewicza, Kraków 1976.

J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.

Z. Mitosek, Narodziny poetyki (Arystoteles 384-322 p.n.e), w: tejże, Teorie badań literackich, Warszawa 1998, s. 25-33.

M. Janion, Spór o genezę, w: tejże, Humanistyka. Poznanie i terapia, Warszawa 1982

H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965 (lub następne wyd.).

A.Burzyńska, M. P. Markowski, Teoria literatury dawniej, dziś, jutro, w: Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.

R. Ingarden, Przedmiot i zadania wiedzy o literaturze, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1957.

J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii, w: Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.

E. Auerbach, Blizna Odyseusza, w: tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, Warszawa 1968 (i wyd. n.).

H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tenże, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

Michał Głowiński, O intertekstualności w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

Horacy, List do Pizonów, w: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, tłum. T. Sinko, Wrocław 1951 lub w: Rzymska krytyka i teoria literatury, wyb. S. Stabryły, Wrocław 1983, BN, seria II, nr 207R.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, wyd. 3, Warszawa 1972 i następne.

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011 (rozdz. 1.: Podstawowe informacje, w tym trochę historii, s. 15 - 27).

R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego: Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, Schematyczność dzieła literackiego, Dzieło literackie i jego konkretyzacje, w: Problemy teorii literatury, seria 1, red. H. Markiewicz, Wrocław 1967 lub 1987 lub w: tenże, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

S. Sawicki, Czym jest poezja? W: tegoż, Wartość, sacrum, Norwid, Lublin 1994.

J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974 (lub następne wyd.).

M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974 (i wyd. n.).

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1976.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 (i wyd. n.).

H. Markiewicz, Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze, Kraków 1998.

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

Warunki przystąpienia do kolokwium semestralnego:

- frekwencja (dopuszczalna jedna nieobecność)

- aktywność i przygotowanie do zajęć (znajomość tekstów)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:


1 pkt. ECTS. - obecność na zajęciach

2 pkt. ECTS - samodzielne przygotowywanie się do zajęć (lektura tekstów naukowych obowiązujących na zajęciach, przygotowywanie do egzaminu ustnego).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

„Wstęp do nauki o literaturze” jest przedmiotem traktowanym propedeutycznie, jako względnie całościowa prezentacja najważniejszych problemów literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Ich celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami (oraz ich definicją) nauki o literaturze. Podejmując lekturę tekstów naukowych studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych dziedzin literaturoznawstwa: teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. Ponadto w ramach ćwiczeń omówione zostają szczegółowiej problemy takie jak: istota literackości (wyznaczniki literatury), geneza sztuki literackiej i sposobów jej badania, subiektywizm i obiektywizm badawczy. Studenci zapoznają się z różnorodnością ujęć stosunku dzieła literackiego do rzeczywistości (mimesis, fikcjonalność) a także z problematyką odbioru dzieła literackiego, jego rozumieniem i interpretacją. W ramach zajęć podjęte zostają również zagadnienia takie jak intertekstualność oraz kategoria arcydzielności dzieła sztuki (arcydzieło literackie, kanon literacki).

Literatura:

R. Ingarden, Człowiek i rzeczywistość, w: tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 1998, s. 29-38 (oraz rozdziały Człowiek i przyroda i O naturze ludzkiej, s.13-25).

S. Awierincew, Pochwała filologii, „Colloquia Litteraria” 2/2014, s. 49-56.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Nauka o literaturze i jej działy, w: Zarys teorii literatury, wyd. 3, Warszawa 1972 i następne.

S. Skwarczyńska, Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych, w: tejże, W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej, Warszawa 1985.

A. Burzyńska, Czy teoria literatury jeszcze istnieje, „Teksty Drugie” 2006, nr 1-2, s. 40-57.

D. Korwin-Piotrowska, Czy wiemy, co to jest literatura? oraz Poza fikcją – inne kryteria literackości, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 29-56.

J. Culler, Co to jest literatura i czy pytanie to ma jakiekolwiek znaczenie? w: tegoż, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 2002, s. 27-53.

R. Wellek, A. Warren, Istota literatury, w: tychże, Teoria literatury, Warszawa 1976, s.19-30.

R. Wellek, A. Warren, Funkcja literatury w: tychże, Teoria literatury, Warszawa 1976, s. 31-44.

W. Iser, Zmienne funkcje literatury, w: Odkrywanie modernizmu, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, s. 345-368.

K. Dybciak, Istota i struktura krytyki literackiej, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 6 (48), 1979, s. 70-95.

J. Sławiński, Funkcje krytyki literackiej, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.

Z. Chojnowski, Śmierć krytyki literackiej, czyli życie bez reguł

https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-37/artykul/smierc-krytyki-literackiej-czyli-zycie-bez-regul

D. Korwin Piotrowska, Rodzaje i gatunki – sfera wpływów, w: tejże, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011, s. 75-88.

G. Kaiser, O dynamice gatunków literackich, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2, s. 283-306.

P. Potrykus-Woźniak, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa-Bielsko-Biała 2010.

S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w tomie: Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 123-152.

J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w: Liryka polska. Interpretacje, pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Gdańsk 2001 lub J. Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w tomie: Dzieło, język, tradycja, Kraków 1988.

H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w: tenże, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.

M. Głowiński, O intertekstualności, w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

A.Burzyńska, M. P. Markowski, Teoria literatury dawniej, dziś, jutro, w: Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.

J. Tabaszewska, Zagrożenia czy możliwości? Ekokrytyka – rekonesans, „Teksty Drugie” 2011, z. 3, s. 205-220.

A.Godzińska, Gender i autobiografia, „Autobiografia” 2015, nr 1/4, s. 233-244.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce, „Teksty Drugie” 2014, nr 3, s. 141-161.

E. Winiecka, Literackość w Sieci – literackość Sieci, w: tejże, Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w Internecie, Kraków 2020, s. 39-61.

M. Filiciak, Druk kontra piksele. Hipertekst w literaturze, w: Liternet. Literatura i internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002, s. 119-126.

Hipertekst, w: P. Potrykus-Woźniak, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Warszawa-Bielsko-Biała 2010, s. 74-77.

E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 67-75.

A.Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, „Pamiętnik Literacki” 2006, R. XCVII, z. 4, s. 191-201.

M. Cywińska-Milonas, Blogi (ujęcie psychologiczne), w: Liternet. Literatura i internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002, s. 95-109.

Literatura pomocnicza:

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.

E. Auerbach, Blizna Odyseusza, w: tenże, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, tłum. Z. Żabicki, Warszawa 1968 (i wyd. n.).

E. Basara-Lipiec, Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 1997.

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007.

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 (i wyd. n.).

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, wyd. 3, Warszawa 1972 i następne.

M. Głowiński, Tradycja literacka. próba zarysowania problematyki, w: tenże, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 34-52.

Horacy, List do Pizonów, w: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, tłum. T. Sinko, Wrocław 1951 lub w: Rzymska krytyka i teoria literatury, wyb. S. Stabryły, Wrocław 1983, BN, seria II, nr 207.

R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego: Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej, w: Problemy teorii literatury, seria 1, red. H. Markiewicz, Wrocław 1967 lub 1987 lub w: tenże, Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000.

M. Janion, Spór o genezę, w: tejże, Humanistyka. Poznanie i terapia, Warszawa 1982.

M. Janion, Historia literatury a historia idei, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, pod red. J. Sławińskiego i H. Markiewicza, Kraków 1976.

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka - przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

H. Markiewicz, Z dziejów polskiej wiedzy o literaturze, Kraków 1998.

H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965 (lub następne wyd.).

H. Markiewicz, Wyznaczniki literatury, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965 (lub następne wyd.).

H. Markiewicz, Dylematy historyka literatury, w: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza i J. Sławińskiego, Kraków 1992.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

Z. Mitosek, Narodziny poetyki (Arystoteles 384-322 p.n.e), w: tejże, Teorie badań literackich, Warszawa 1998, s. 25-33.

S. Sawicki, Między autorem a podmiotem mówiącym, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 68/2, 111-127, 1977.

J. Sławiński, Problemy literaturoznawczej terminologii, w: Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974.

S. Sawicki, Czym jest poezja? w: tegoż, Wartość, sacrum, Norwid, Lublin 1994.

J. Sławiński, Wokół teorii języka poetyckiego, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974 (lub następne wyd.).

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1976.

J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Kraków1998.

K. Wyka, O potrzebie historii literatury, w: tegoż, O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967, Warszawa 1969.

R. Wellek, A. Warren, Teoria, krytyka i historia w nauce o literaturze, w: Teoria literatury, Warszawa 1976, s. 45-66.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:


1 pkt. ECTS. - obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć

1 pkt. ECTS - samodzielne przygotowywanie się do zajęć (lektura tekstów naukowych obowiązujących na zajęciach, przygotowywanie do kolokwium semestralnego).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

„Wstęp do nauki o literaturze” jest przedmiotem traktowanym propedeutycznie, jako względnie całościowa prezentacja najważniejszych problemów literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Ich celem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi terminami (oraz ich definicją) nauki o literaturze. Podejmując lekturę tekstów naukowych studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych dziedzin literaturoznawstwa: teorii literatury, historii literatury i krytyki literackiej. Ponadto w ramach ćwiczeń omówione zostają szczegółowiej problemy takie jak: istota literackości (wyznaczniki literatury), geneza sztuki literackiej i sposobów jej badania, subiektywizm i obiektywizm badawczy. Studenci zapoznają się z różnorodnością ujęć stosunku dzieła literackiego do rzeczywistości (mimesis, fikcjonalność) a także z problematyką odbioru dzieła literackiego, jego rozumieniem i interpretacją. W ramach zajęć podjęte zostają również zagadnienia takie jak intertekstualność oraz kategoria arcydzielności dzieła sztuki (arcydzieło literackie, kanon literacki).

Literatura:

I. Opracowania ogólne

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975 i nast., tu: Nauka o literaturze i jej działy, s. 5-15.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990 lub 1997.

E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko, proces, perspektywy, red. J. Kowalski, W. Piasek, Olsztyn 2009.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008.

II. Słowniki

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000, t. I-II.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)