Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-SemLic-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP1_W19;


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U01;

FP1_U03;

FP1_U04;

FP1_U06;


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K05;

FP1_K06.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego, zakończone napisaniem pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP1_W19;

Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury powszechnej, zna kanoniczne i najnowsze dzieła literatury światowej, metody analizy i interpretacji, ich konteksty kulturowe oraz dorobek krytyczny im poświęcony

FP1_U01; FP1_U03; FP1_U04; FP1_U06;

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych. Umie, kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze. Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

FP1_K05; FP1_K06.

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

OPIS ECTS:

Punktacja ECTS - 12 punktów

Udział w zajęciach – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć – 30 godz.

Prowadzenie dodatkowej kwerendy – 20 godz.

Prowadzenie badań – 30 godz.

Pisanie pracy licencjackiej – 100 godz.

Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej – 90 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Dla seminarium literaturoznawczego:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który

- nie opanował współczesnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie ze studiowanymi specjalnościami. (FP1_W18).

- Nie zna podstawowych norm etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Nie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. (FP1_U04).

- Nie potrafi odpowiednio określić priorytetów, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Nie potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematów wynikających z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- tylko w części opanował współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie ze studiowanymi specjalnościami. (FP1_W18).

- Wybiórczo zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Wybiórczo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, jedynie po części potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. (FP1_U04).

- Nie w pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Nie do końca potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- dobrze opanował współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie ze studiowanymi specjalnościami. (FP1_W18).

- Dobrze zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, jedynie po części potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. (FP1_U04).

- Dobrze pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Dobrze potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- bardzo dobrze opanował współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego zgodnie ze studiowanymi specjalnościami. (FP1_W18).

- Bardzo dobrze zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, jedynie po części potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. (FP1_U04).

- Bardzo dobrze pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Bardzo dobrze potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Dla seminarium językoznawczego:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie ma uporządkowanej wiedzy na temat języka jako systemu znaków, nie ma świadomości złożoności języka, nie zna norm językowych i ich roli w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej. (FP1_W22).

- Nie zna podstawowych norm etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Nie potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, nie potrafi samodzielnie przeprowadzić analizy zjawisk językowych. (FP1_U05)

- Nie potrafi odpowiednio określić priorytetów, służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Nie potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematów wynikających z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- tylko w części ma uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, po części posiada świadomość złożoności języka, nie do końca zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej. (FP1_W22).

- Wybiórczo zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Wybiórczo potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, po części potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych. (FP1_U05)

- Nie w pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Nie do końca potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, posiada dobrą świadomość złożoności języka, dobrze zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej. (FP1_W22).

- Dobrze zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, dobrze potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych. (FP1_U05)

- Dobrze pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Dobrze potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat języka jako systemu znaków, posiada bardzo dobrą świadomość złożoności języka, bardzo dobrze zna normy językowe i ich rolę w kształtowaniu stylu oralnej i pisemnej komunikacji społecznej. (FP1_W22).

- Bardzo dobrze zna podstawowe normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej) oraz związaną z nią terminologię. (FP1_W21).

- Bardzo dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu językoznawstwa, bardzo dobrze potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk językowych. (FP1_U05)

- Bardzo dobrze pełni potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (FP1_K03).

- Bardzo dobrze potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną. (FP1_K04).

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (SEM. LITERATUROZNAWCZE – FP1_W18, FP1_W21; SEM. JĘZYKOZNAWCZE – FP1_W22, FP1_W21) są osiąganie następującymi metodami dydaktycznymi:

- samodzielna praca Studenta, polegająca na uporządkowywaniu wiadomości ze wcześniejszych lat studiów i zdobywaniu nowych wiadomości specjalistycznych, wiążących się z tematyką pisanej pracy licencjackiej,

A weryfikowane w trakcie sprawdzania pracy przez prowadzącego

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności (sem. Literaturoznawcze - FP1_U04, sem. Językoznawcze – FP1_U05) są osiągane przy pomocy następujących metod dydaktycznych:

- samodzielna praca studenta nad przygotowaniem kolejnych rozdziałów pracy licencjakiej

A weryfikowane w trakcie lektury przez Prowadzącego kolejnych fragmentów pracy licencjackiej, przedstawionych mu przez Studenta.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych (wspólne dla obu seminariów - FP1_K03, FP1_K06) osiągane są przy pomocy dyskusji na seminarium i poddawane ciągłemu ocenianiu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Beata Garlej, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Beata Garlej, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Doprecyzowanie tematów

Indywidualny dobór bibliografii.

Opracowanie sposobów prezentacji materiału poddanego analizie.

Praca indywidualna nad poszczególnymi rozdziałami.

Przygotowanie teoretyczne do egzaminu i obrony.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.dła dobrane zostaną w zależności od tematów.

Wymagania wstępne:

Ukończony 2 rok studiów polonistycznych I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Łukasz Kucharczyk, Evangelina Skalińska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Doprecyzowanie tematów

Indywidualny dobór bibliografii.

Opracowanie sposobów prezentacji materiału poddanego analizie.

Praca indywidualna nad poszczególnymi rozdziałami.

Przygotowanie teoretyczne do egzaminu i obrony.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.dła dobrane zostaną w zależności od tematów.

Wymagania wstępne:

Ukończony 2 rok studiów polonistycznych I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest opanowanie przez studenta warsztatu naukowego, umożliwiającego przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Podczas spotkań seminaryjnych student poznaje zasady i sposoby kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwija umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów naukowych. Student pogłębia umiejętność wykorzystywania źródeł naukowych, ich cytowania, weryfikacji etc. Ważnym zagadnieniem spotkań seminaryjnych pozostaje przypomnienie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni (poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna). Dyskusje nad wybraną literaturą przedmiotu przygotowują studenta do ustnej obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

U. Eco, Jan napisać pracę dyplomową, [dowolne wydanie].

W. Gierz , Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998.

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 i nast.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Literatura szczegółowa ustalana ze studentem zgodnie z tematem pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.