Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-3-SemLic-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W02

FP1_W03

FP1_W11

FP1_U02

FP1_U05

FP1_U06

FP1_K03

FP1_K04

Wymagania wstępne:

Podstawowa i uporządkowana wiedza z zakresu przedmiotu seminarium. Znajomość podstawy warsztatu pracy badawczej, umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu zapoznanie studenta z tematyką, której dotyczy seminarium oraz systematyczne pogłębianie przez niego wiedzy związanej z tematem przygotowywanej pracy dyplomowej. Zapoznanie studenta z podstawami metodologii i warsztatu badań literaturoznawczych lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawczych w tym metod samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich doboru dla potrzeb pracy licencjackiej. Doskonalenie umiejętności przygotowywania dłuższych prac pisemnych, m.in. ustalania stanu badań, gromadzenia i selekcji materiałów, porządkowania ich pod kątem opracowywanego tematu, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, edytorskiego opracowania tekstu naukowego. Rozwijanie i pogłębianie umiejętności prezentacji własnych ustaleń badawczych oraz podejmowania konstruktywnej dyskusji na ich temat. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Literatura:

Do wyboru przez prowadzących.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU 1

zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium - językoznawstwa

EU 2

zna podstawowe normy etyki, w tym podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej

EU 3

potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa

EU 4

potrafi referować literaturę przedmiotu

EU 5

dobiera metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium

EU 6

potrafi konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów

EU 7

potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim

EU 8

potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych

EU 9

prowadzi pracę badawczą z poszanowaniem prawa własności intelektualnej

EU 10

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą

Student objaśnia wszystkie terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu bardzo wysokim opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Bardzo dobrze potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referować literaturę przedmiotu oraz dobierać metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi bardzo dobrze konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Bezbłędnie potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. Bardzo dobrze potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. Właściwie rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Na ocenę dobrą

Student objaśnia większość terminów, teorii i nurtów metodologicznych z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu wysokim opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Dobrze potrafi formułować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referować literaturę przedmiotu oraz dobierać metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi dobrze konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Na poziomie dobrym potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. W stopniu dobrym potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. Dobrze rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Na ocenę dostateczną

Student objaśnia na poziomie podstawowym terminy, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa lub – w zależności od profilu seminarium – językoznawstwa. W stopniu podstawowym opanował podstawowe zagadnienia prawa autorskiego, pozwalające na uniknięcie naruszenia cudzej własności intelektualnej w procesie pisania pracy licencjackiej. Formułuje podstawowe problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, referuje literaturę przedmiotu oraz dobiera metody i narzędzia badawcze, uwzględniając literaturoznawczy lub językoznawczy profil seminarium. Potrafi dostatecznie konstruować wywód naukowy oraz merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów. Na poziomie podstawowym potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w postaci pracy pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim. Potrafi podstawowo planować i organizować indywidualną pracę badawczą, a także współpracować z innymi w ramach prac zespołowych. W stopniu dostatecznym rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za pracę naukową własną i współtworzonego zespołu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Łukasz Kucharczyk, Evangelina Skalińska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Doprecyzowanie tematów

Indywidualny dobór bibliografii.

Opracowanie sposobów prezentacji materiału poddanego analizie.

Praca indywidualna nad poszczególnymi rozdziałami.

Przygotowanie teoretyczne do egzaminu i obrony.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: opanowanie podstaw warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej, umiejętność edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, umiejętność redagowania przypisów i indeksów. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy licencjackiej. Podstawowe umiejętności dotyczące konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia.

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych seminariów - ustalana i podawana przez prowadzącego zajęcia.dła dobrane zostaną w zależności od tematów.

Wymagania wstępne:

Ukończony 2 rok studiów polonistycznych I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest opanowanie przez studenta warsztatu naukowego, umożliwiającego przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Podczas spotkań seminaryjnych student poznaje zasady i sposoby kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej, rozwija umiejętności gromadzenia i selekcji materiałów naukowych. Student pogłębia umiejętność wykorzystywania źródeł naukowych, ich cytowania, weryfikacji etc. Ważnym zagadnieniem spotkań seminaryjnych pozostaje przypomnienie i utrwalenie zasad poprawnej pisowni (poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna). Dyskusje nad wybraną literaturą przedmiotu przygotowują studenta do ustnej obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

U. Eco, Jan napisać pracę dyplomową, [dowolne wydanie].

W. Gierz , Jak pisać pracę licencjacką?, Gdańsk 1998.

Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 i nast.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. Grzegorz Gazda i Słowinia Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Literatura szczegółowa ustalana ze studentem zgodnie z tematem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska, Jerzy Sikora, Evangelina Skalińska, Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr 5:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

własna praca nad literaturą przedmiotu – 30 godzin

Pisanie i redakcja pracy – 30 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.

Semestr 6:

uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie finalnej wersji pracy licencjackiej – 60 godzin

Razem: 90 godzin = 3 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)