Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska, szkoła ponadpodstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-PRAK-II-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska, szkoła ponadpodstawowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09

FP2_U06

FP2_U08

FP2_K03

FP2_K04

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Uczestniczenie studenta w zajęciach specjalizacyjnych realizowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Studium Pedagogizacji UKSW.


Kontakt z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.


Zapoznanie się z regulaminem i dokumentacją dotyczącą praktyk (regulamin do pobrania na stronie WNH UKSW).


https://padlet.com/lukasztupacz/literatura-powszechna-dydaktyka-og-lna-metodyka-nauczania-li-izg4l80idu318zl7


Specjalizacja przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jest kontynuacją specjalizacji ze studiów I stopnia i może być realizowana jedynie przez studentów posiadających licencjat z filologii polskiej. Poza przedmiotami specjalizacyjnymi do zrealizowania będzie 60 godzin praktyk nauczycielskich w szkole ponadpodstawowej (pod warunkiem, że jest to kontynuacja specjalizacji nauczycielskiej z I stopnia studiów). Dopiero pełna realizacja specjalizacji z I i II stopnia studiów, odbycie 150 godzin praktyk (30 godzin praktyk pedagogicznych i 120 godzin praktyk zawodowych) gwarantuje otrzymanie pełnych kwalifikacji i nabycie praw do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.


Jeśli na studiach I stopnia filologii polskiej student nie realizował specjalizacji nauczycielskiej a na II stopniu wybrał specjalizację nauczycielską to w celu uzyskania kwalifikacji jest zobowiązany do realizacji całego programu ze specjalizacji nauczycielskiej: z I stopnia (indywidualnie)i na bieżąco z zakresu studiów II stopnia.

Pełny opis:

1. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach.

2. Praktyki mają przygotować studenta do uczestnictwa w życiu publicznym, do wykonywania zawodu nauczyciela, organizowania pracy w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań, wykonywania obowiązków w sposób profesjonalny i etyczny.

3. W toku odbywania praktyk student powinien zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności uzyskane w procesie kształcenia przez uczestnictwo w realizacji zadań jednostki przyjmującej praktykanta.

4. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki lub organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji powierzonych mu zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

5. Celem praktyk jest także:

• zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

• zapoznanie się z organizacją procesu dydaktycznego w szkole,

• aktywne uczestnictwo w działaniach dydaktycznych podejmowanych w placówkach oświatowych (przygotowanie zajęć lekcyjnych, prowadzenie lekcji, ocenianie uczniów, dostosowanie wymagań do możliwości uczniów),

• ocena własna przebiegu praktyk oraz swoich predyspozycji i stopnia przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego,

• podjęcie odpowiedzialnej współpracy ze szkolnym opiekunem praktyk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Praktyki zawodowe (dydaktyczne)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.2/E.2.W1. zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty;

D.2/E.2.W2. sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty;

D.2/E.2.W3. rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.2/E.2.U1. wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

D.2/E.2.U2. zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć;

D.2/E.2.U3. analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.2/E.2.K1. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodnie z kartą praktykanta.

Karta praktykanta do pobrania ze strony WNH UKSW.

Praktyki zawodowe:

Konieczność zrealizowania 60 godz. praktyk dydaktycznych w szkole ponadpodstawowej. Praktyki można realizować po I roku (pod warunkiem, że jest to kontynuacja specjalizacji nauczycielskiej z I stopnia studiów).

W przypadku osób, które pracują jako nauczyciele języka polskiego, np. w szkole podstawowej (lub pracują z młodzieżą szkolną w innym charakterze, np. jako opiekunowie świetlicy szkolnej) istnieje możliwość zaliczenia części godzin praktyk na podstawie pracy zawodowej. W takim przypadku konieczny jest kontakt z pełnomocnikiem dziekana ds. praktyk dr. Łukaszem Tupaczem celem szczegółowego omówienia całej procedury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punktacja ECTS:

praktyki dydaktyczne - minimum 60 godz. (szkoła ponadpodstawowa) = 7 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS = 60 godzin (praktyki dydaktyczne).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS = 60 godzin (praktyki dydaktyczne).


Ocena sumująca poszczególnych efektów uczenia się, które są zgodne z obowiązującym programem praktyk.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)