Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-LiPoW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03

FP2_W04

FP2_U03

FP2_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii i teorii literatury oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą powszechną jako kontekstu dla literatury polskiej.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności świadomej analizy i interpretacji tekstów literackich, pochodzących z różnych epok przy wykorzystaniu zróżnicowanych konspektów: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego czy społecznego. Podczas zajęć będziemy poznawać arcydzielne utwory, należące do kanonu literatury powszechnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze oraz w pogłębiony sposób rozumie główne zjawiska i nurty obecne w teatrze współczesnym; na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację złożonego dzieła literackiego, teatralnego i filmowego.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, wykonywanie zleconych zadań, przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego utworu, wykazanie się znajomością omawianych arcydzieł literatury powszechnej.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej przy wykorzystaniu prawidłowej terminologii literaturoznawczej; posiada rozszerzoną wiedzę o historii literatury światowej; swobodnie identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; angażuje się w dyskusje podczas zajęć; systematycznie wykonuje zlecone zadania; uzyskuje powyżej 80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dobrą student przy wparciu ze strony wykładowcy analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej przy wykorzystaniu właściwej terminologii literaturoznawczej; posiada zaawansowaną wiedzę o historii literatury światowej; identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; angażuje się w dyskusje podczas zajęć; systematycznie wykonuje zlecone zadania; uzyskuje 70-80% punktów z końcowego testu.

Na ocenę dostateczną student przy wparciu ze strony wykładowcy analizuje i interpretuje wybrane teksty z literatury powszechnej; posiada podstawową wiedzę o historii literatury światowej; identyfikuje różne rodzaje utworów literackich reprezentatywnych dla poszczególnych literatur narodowych; stara się angażować w dyskusje podczas zajęć; wykonuje zlecone zadania; uzyskuje 60-70% punktów z końcowego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Paweł Stangret, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą powszechną jako kontekstu dla literatury polskiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą powszechną jako kontekstu dla literatury polskiej. Szczególnie istotna będzie tutaj refleksja nad zagadnieniem dramatu oraz przykładami przemian w historii rodzaju literackiego pomijanego w refleksji filologicznej.

Literatura:

Antologia tragedii greckiej.

Everyman

Wiliam Szekspir

J.B. Racine

A. Czechow

H. Ibsen, Nora

B. Brecht

S. Beckett

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach i wykonywanie zleconych zadań - 15 godz. = 1 ECTS

przygotowanie do zajęć, opracowanie prezentacji dotyczącej wybranego utworu - 8 godz. = 0,5 ECTS

lektura zalecanej bibliografii i przygotowanie do kolokwium - 8 godz. = 0,5 ECTS


Łącznie: 31 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)