Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy i zjawiska onimiczne oraz wpływ kulturowego podłoża na językowy kształt nazwisk Polaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-OnimiczNazw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy i zjawiska onimiczne oraz wpływ kulturowego podłoża na językowy kształt nazwisk Polaków
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1 W_09

FP1 U_04

FP1 K_02
-

Wymagania wstępne:

Zainteresowania kulturowo-językowe

Pełny opis:

Student poznaje terminologię dotyczącą antroponimii, rozróżnia nazwiska odmiejscowe, odimienne, odapelatywne. Dzięki znajomości historii Polski na szerszym tle, czyli z uwzględnieniem wydarzeń w Europie i na świecie, student identyfikuje nazwiska obcego pochodzenia. Precyzuje i klasyfikuje nazwiska autentyczne i nieautentyczne po omawianiu zagadnień związanych z onomastyką literacką. Wykazuje się umiejętnością charakterystyki antroponimów w tekstach literackich. Uzasadnia występowanie cech gwarowych w nazwiskach Polaków dzięki znajomości geografii Polski, potrafi podać przykłady np. z Małopolski i Wielkopolski. Rozróżnia systemy identyfikacji osób w zależności od pozycji społecznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W09

Student zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

FP1_U04

Student stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

FP1_K02

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Nazwy osobowe jako element języka, prawa, jako zjawisko historyczne wpisują się w ten chroniony i ważny obszar.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie prezentacji 15

konsultacje 10

przygotowanie do kolokwium 20

suma 90/30 ~3

Metody i kryteria oceniania:

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- wybiórczo zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- nie zawsze poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który:

- bardzo dobrze zna podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- poprawnie stosuje podstawową terminologię dotyczącą antroponimii;

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. Nazwisko jako element języka, prawa, jako późne zjawisko historyczne wpisuje się w ten chroniony i ważny obszar.

Ponadto:

Metody oceny:

Ćwiczenia praktyczne na zajęciach.

Zaliczenie semestru:

1. Przygotowanie prezentacji o antroponimach wybranych z tekstu literackiego, z uwzględnieniem motywacji autora w kreowaniu imion i nazwisk lub przezwisk czy pseudonimów postaci na tle epoki.

2. Kolokwium pisemne:

- interpretacja przykładów nazwisk - przeprowadzenie prawidłowej analizy budowy słowotwórczej,

- określenie nazwisk z zastosowaniem poznanej taksonomii;

- interpretacja etymologiczna (podanie prawdopodobnych przyczyn, jakie doprowadziły do takiej postaci).

Metoda oceny – 1 p. za każdą prawidłową odpowiedź.

Warunek zaliczenia – uzyskanie min 55% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Nazwy osobowe na tle historii, ich geneza i rozwój.

2. Rodzaje nazw osobowych: miana, deskrypcje, imiona słowiańskie, imiona chrześcijańskie, nazwiska, pseudonimy, nicki.

3. Klasyfikacja nazwisk według taksonomii Witolda Taszyckiego i Kazimierza Rymuta.

4. Nazwisko jako element kultury. Podział antroponimów na rodzime i obce.

5. Przykładowe etymologie poszczególnych nazwisk (praca ze słownikiem Kazimierza Rymuta). Omówienie polskich słowników antroponimicznych.

6. Nazwisko jako element prawa, pisownia i odmiana nazwisk.

7. Współczesne polskie antroponimy i ich cechy gwarowe.

8. Formy grzecznościowe imion i nazwisk a demokratyzacja języka.

10. Wprowadzenie do onomastyki literackiej. Nazwy osobowe w literaturze pięknej. Jaka jest motywacja nadawania imion, nazwisk, przydomków, pseudonimów postaci literackich w tekstach.

11. Ćwiczenia warsztatowe. Prezentacje.

12. Cd. prezentacji.

13. Nazwy heraldyczne, przydomki, przezwiska w języku i kulturze polskiej.

14. Powtórzenie materiału.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Dąbrowska-Kamińska A., Z zagadnień kulturowego zróżnicowania nazwisk polskich, [w:] Kulturowe konteksty języka 2, pod red. Beaty Afeltowicz, Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Piotra Wojdaka, Wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 37-46.

Dąbrowska-Kamińska A., Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze pod red. Artura Gałkowskiego i Renaty Gliwy, Łódź 2015, s. 121-131.

Dąbrowska-Kamińska A., Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej [w:] Kulturowe konteksty języka pod red. Beaty Afeltowicz i Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2014, s. 47-56.

Dąbrowska-Kamińska A., Odmiejscowe nazwiska Polaków w antroponimii kresowej [w:] Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, pod red. E. Dzięgiel i A. Zielińskiej, UKSW, Warszawa 2009, t.1, s. 73-93.

Wymagania wstępne:

kod zespołu: myo1mi5

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ax8dyoiRqPR4e1aM-TZHQVD4hNUJP8eSPAxLl-ytKCYE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a897dea-aaa8-4e0d-ac23-6aea650599f9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)