Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy etyczne współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-DylEtycz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy etyczne współczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U06


KOMPETENCJE

FW1_K03


Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest wprowadzenie studenta italianistyki w kwestie etyczne, jakie niesie ze sobą współczesna kultura. Refleksji zostaną poddane dylematy etyczne, z jakimi styka się człowiek indywidualnie oraz zbiorowo we współczesnej kulturze. Podjęte zagadnienia pozwolą lepiej zrozumieć studentowi etyczny wymiar współczesnej kultury. Punktem wyjścia do etycznej refleksji nad współczesną kulturą będą podstawowe pytania pojawiające się w historii etyki w ciągu wieków. Będą stanowiły one perspektywę do analizy dylematów pojawiających się w konsekwencji rozwoju nauki i techniki w obszarach związanych z granicami ludzkiego życia oraz ludzkich relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FW1_W06:

Efekt kierunkowy:

zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią, antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki)

Efekt przedmiotowy: zna powiązania pomiędzy etyką a naukami filologicznymi

UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U06:

Efekt kierunkowy:

potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

Efekt przedmiotowy: potrafi zidentyfikować oraz poddać analizie etyczne dylematy zawarte we współczesnej kulturze

KOMPETENCJE

FW1_K03:

Efekt kierunkowy:

jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Efekt przedmiotowy: rozstrzyga dylematy etyczne związane z pracą filologa na podstawie rozpoznania w nich klasycznych zagadnień etycznych.

2 ECTS: 55 h.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 h.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Smaga, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico, Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe fakty z zakresu historii rozwoju zachodniej kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Czajka-Cunico
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problemom etycznym, z którymi konfrontujemy się we współczesnym świecie iktórych rozwiązania należą do obowiązków wszystkich ludzi, a przede wszystkim humanistów. To zadanie niezwykle trudne ze względu na złożoność współczesności i dominację w niej rynku i techniki. Na zajęciach przywołamy podstawową wiedzę na temat historii moralności i etyki i jej pojęć (Dobro, mądrość i in.) i spróbujemy skonfrontować ją z rzeczywistością konfliktów, przemocy, ale także jej alternatyw takich jak braterstwo, solidarność, pokój.

Literatura:

papież Franciszek, encyklika Fratelli tutti i inne dokumenty.

A. Czajka, Powszechne braterstwo a lokalna przyjaźń. Wokół encykliki Fratelli tutti pod red. A. Wysockiego i A. Zduniak, Warszawa 2022, w druku.

A. Czajka, Kultura jako rozmowa, Warszawa 2020.

Y. N. Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Kraków 2018.

I. Lazari-Pawłowska, Etyka, Wrocław 1992.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czajka-Cunico, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)