Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-I-1-Wst.ku-C-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W01 student zna i rozumie kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje

między nimi

KU1_W02 znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U05 Student potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych


Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu utrwalenie i uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładzie, z którym są skorelowane i ujednolicone pod względem treści (zwłaszcza w zakresie zapoznawania się fragmentami kluczowych dla omawianych zagadnień lektur). Stanowią okazję praktycznego zastosowania umiejętności lektury tekstu, wprowadzającego w dzieje pojęć: "kultura" – "kulturoznawstwo" – "cywilizacja". Zajęcia objaśniają różnorodność ujęć tych terminów, wskazują na rozmaite perspektywy badawcze i metodologiczne, a także ich powiązania z innymi dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych.

Pełny opis:

Materiał ćwiczeniowy obejmuje teksty objaśniające podstawowe pojęcia kulturoznawstwa i problemy związane z ich definicją. Omawiane treści ilustrują wzory ich rozumienia w różnych obszarach językowych i z różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, historycznej, socjologicznej, religijnej i antropologicznej. Stanowią przegląd stanowisk w oparciu o lekturę fragmentów klasycznych pozycji ilustrujących światopogląd konkretnych epok. Prowokują dyskusję o tekstach stanowiących podstawę wiedzy kulturoznawczej, prezentujących wyniki empirycznej pracy badawczej i oryginalność rozważań na tematy takie jak: funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, dziedziczność zwyczajów, kultura wartości.

Omawiane na zajęciach treści są niezbędnym dla dalszego toku studiów wprowadzeniem do podstawowych zagadnień szeroko pojętych nauk o kulturze.

Literatura:

1. Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa: specyfika i obszar badań.

a)W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, Wstęp, on-line

b)C., Levy-Strauss, Miejsce antropologii wśród nauk społecznych, w: Antropologia kulturowa, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 50, on-line

2. Definiowanie pojęcia „kultura”. I

a) a) B. Malinowski, Czym jest kultura? (1944), w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 34-46.

b) P. Bagby, Pojęcie kultury, [w] Antropologia kulturowa, dz. cyt., s.43, on-line

3. Definiowanie pojęcia „kultura” II

a) S. Brzozowski Istota kultury, w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005,

b) W. Dilthey, Rozumienie kultury, w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005,

4. Cywilizacja, materialność, rzeczy

a) M. Bartkiewicz, Kultura i cywilizacja jako determinanty stylu życia, on-line

5. Elementy komunikacji kulturowej I (Język)

a)E. Sapir, Język – przewodnik po kulturze, Antropologia słowa, on-line

6) Elementy komunikacji kulturowej II (zmysły, ciao)

a) M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku, on-line

6. Kultura symboliczna

a) E. Cassirer, Esej o człowieku, on-line

b) Konersmann, Kulturoznawstwo a filozofia kultury, „Kultura współczesna” 2009, nr 3(61).

7. Kultura i masy

a) J. Ortega y Gasset, Bunt mas, w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005. [rozdział I i VI]

b) A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 2005, s. 94-134.

8. Kultura, kanon, władza, opór

a) A. Bukowski, Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego, Zarządzanie Publiczne,Nr 2013, nr 2-3, on-line

b) R. BENEDICT, Wzory kultury, Antropologia kultury, dz. cyt., on-line

9. Strukturalizm

a) C. Levi-Strauss, Bororo, w: Świat człowieka, świat kultury, red. A Kłoskowska, s 715, on-line

b) B.J. Ruciński, Pewien Strukturalizm. Główne koncepcje C. Levi-Straussa, Studia Philosophiae Christianae 7/2, 213-241.

10. Postmodernizm

a) E. Said, Orientalizm, Wstęp do, Oroentalizm

b) H. Bhabha, Miejsca kultury, Kraków 2010, s. 57-77.

11. Kultura indywidualizmu

a) A. Wspólnota w kulturze indywidualizmu, on-line

12. Przestrzeń, tożsamość, różnica

a) M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, s. 51-79

b) Z. Pucek, Tożsamość w przestrzeni wielokulturowej, „Państwo i Społeczeństwo” 2004, nr 3, on-line.

c) M. Kubiszyn, GRANICA – RÓŻNICA KULTUROWA – TOŻSAMOŚĆ: PRZESTRZEŃ LUBELSKIEJ DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ WE WSPOMNIENIACH PRZEDWOJENNYCH MIESZKAŃCÓW, „Rocznik Antropologii Historii” 2017, on-line

13 Kultura a wartości

a) G. Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016, s. 87-117

14 Podsumowanie zajęć

15 Egzamin ustny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W01 student

- zna historię kształtowania się pojęcia kultura i wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny w obrębie nauk humanistycznych;

- rozpoznaje założenia i specyfikę tradycji niemieckich Kulturwissenschaft i brytyjskich cultural studies jako dwóch podstawowych źródeł kulturoznawstwa;

KU1_W02 student

- zna tradycję powstawania i wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny naukowej, dlatego rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa;

- rozumie znaczenie perspektywy interdyscyplinarno-integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki

KU1_U06 student

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska w dyskusji na temat definiowania pojęcia kultury i pojęć pokrewnych oraz historii kształtowania refleksji kulturoznawczej, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów zapoznanych na zajęciach, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie.

KU1_K02 student

- rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną aktywną i otwartą, jest gotów zaangażować się krytycznie w aktualne zjawiska życia społecznego i włączyć w obszar swej refleksji najnowsze prądy myślowe

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów - 10h

przygotowanie się do zaliczenia pisemnego - 5h

Metody i kryteria oceniania:

Klasyczna metoda problemowa połączona z metodą ćwiczeniową - uczą dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów na kanwie omawianych lektur; aktywizują intelektualnie i wyzwalają aktywność badawczą służącą kształtowaniu umiejętności dobrej organizacji samodzielnej pracy, przede wszystkim właściwego korzystania z fachowej literatury i jej umiejętnej lektury.

Na ocenę bardzo dobrą student

bardzo dobrze zna chronologię kształtowania się pojęcia kultura oraz cywilizacja od antyku do połowy XX wieku i historię wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny w obrębie nauk humanistycznych; rozpoznaje założenia i specyfikę tradycji niemieckich Kulturwissenschaft i brytyjskich cultural studies jako dwóch podstawowych źródeł kulturoznawstwa i potrafi wyjaśnić różnicę między nimi

KU1_W02

wie, jaki wkład w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia), rozpoznaje i określa związki pomiędzy nimi i rozumie znaczenie perspektywy interdyscyplinarno-integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki

KU1_U06 student

- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska w dyskusji na temat definiowania pojęcia kultury i pojęć pokrewnych oraz historii kształtowania refleksji kulturoznawczej, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów zapoznanych na zajęciach, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie; formułuje pytania dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach i wynikających z wnikliwej lektury lektur, systematycznie bierze udział w dyskusji i potrafi zainicjować dyskusję związanej z zagadnieniami omawianymi na zajęciach i omawianymi lekturami.

KU1_K02 student

- rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną aktywną i otwartą, jest w związku z tym gotów podjąć krytyczną dyskusję nad jej tradycją i kluczowymi pojęciami z ich odniesieniem do współczesnych zjawisk życia społecznego

Na ocenę dobrą student

zna chronologię kształtowania się pojęcia kultura oraz cywilizacja od antyku do połowy XX wieku i historię wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny w obrębie nauk humanistycznych; rozpoznaje założenia i specyfikę tradycji niemieckich Kulturwissenschaft i brytyjskich cultural studies jako dwóch podstawowych źródeł kulturoznawstwa i potrafi wyjaśnić różnicę między nimi

KU1_W02 student

wie, jaki wkład w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia), ale nie zawsze rozpoznaje i określa związki pomiędzy nimi; rozumie znaczenie perspektywy interdyscyplinarno-integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki

KU1_U06 student

- na ogół potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska w dyskusji na temat definiowania pojęcia kultury i pojęć pokrewnych oraz historii kształtowania refleksji kulturoznawczej, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów zapoznanych na zajęciach, przedstawiając je oraz oceniając podczas dyskusji w grupie; formułuje pytania dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach i wynikających z wnikliwej lektury lektur, czasami bierze udział w dyskusji, ale nie potrafi samodzielnie zainicjować dyskusji związanej z konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi omawianych lektur.

KU1_K02 student

- rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną aktywną i otwartą, jest w związku z tym gotów podjąć krytyczną dyskusję nad jej tradycją i kluczowymi pojęciami z ich odniesieniem do współczesnych zjawisk życia społecznego

Na ocenę dostateczną student

zna chronologię kształtowania się pojęcia kultura oraz cywilizacja od antyku do połowy XX wieku i historię wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny w obrębie nauk humanistycznych; rozpoznaje założenia i specyfikę tradycji niemieckich Kulturwissenschaft i brytyjskich cultural studies jako dwóch podstawowych źródeł kulturoznawstwa

KU1_W02

wie, jaki wkład w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia), w ograniczonym zakresie rozpoznaje i określa związki pomiędzy nimi, choć rozumie znaczenie perspektywy interdyscyplinarno-integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki

KU1_U06 student

- nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska w dyskusji na temat definiowania pojęcia kultury i pojęć pokrewnych oraz historii kształtowania refleksji kulturoznawczej, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów zapoznanych na zajęciach, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie; nie potrafi sformułować pytań dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach i wynikających z wnikliwej lektury lektur, nie bierze udziału w dyskusjach i nie potrafi zainicjować dyskusji związanej z zagadnieniami omawianymi na zajęciach i omawianymi lekturami.

KU1_K02 student

- rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną aktywną i otwartą, ale nie potrafi podjąć krytycznej dyskusji odnoszącej jej tradycję i kluczowe pojęcia do współczesnych zjawisk życia społecznego

Na ocenę niedostateczną

KU1_W01 student

nie zna chronologii kształtowania się pojęcia kultura oraz cywilizacja od antyku do połowy XX wieku ani historii wyodrębniania się kulturoznawstwa jako odrębnej dyscypliny w obrębie nauk humanistycznych; nie rozpoznaje założeń ani specyfiki tradycji niemieckich Kulturwissenschaft i brytyjskich cultural studies jako dwóch podstawowych źródeł kulturoznawstwa;

KU1_W02 student

nie wie, jaki wkład w kształtowanie się kulturoznawstwa wniosły inne dyscypliny badawcze (np. filozofia, antropologia, socjologia), a więc i nie rozpoznaje i nie określa związków pomiędzy nimi i nie rozumie znaczenia perspektywy interdyscyplinarno-integracyjnej jako wyznaczającej specyfikę i ważne zadanie kulturoznawstwa w obrębie humanistyki

KU1_U06 student

nie potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska w dyskusji na temat definiowania pojęcia kultury i pojęć pokrewnych oraz historii kształtowania refleksji kulturoznawczej; formułuje potrafi sformułować pytań dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach i wynikających z wnikliwej lektury lektur, nie bierze udziału w dyskusji i nie potrafi zainicjować dyskusji związanej z zagadnieniami omawianymi na zajęciach i zapoznawanymi lekturami.

KU1_K02 student

- nie rozumie, że kulturoznawstwo jest dyscypliną aktywną i otwartą, nie jest w związku z tym gotów podjąć krytycznej dyskusji nad jej tradycją i kluczowymi pojęciami z ich odniesieniem do współczesnych zjawisk życia społecznego

Sposoby weryfikacji procesu zdobywania wiedzy i jego efektu końcowego: monitorowanie obecności studenta na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności w ciągu semestru)

O ocenie końcowej decyduje: ocena z zaliczenia ustnego, ocena aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia dzienne , nakład czasu:

Wykład prowadzony w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

KU1_W01 student zna i rozumie kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze pochodzące z tradycji kulturoznawstwa i nauk o kulturze oraz ich współczesnych nurtów. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach tych dyscyplin; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje

między nimi

KU1_W02 znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami

KU1_U05 Student potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii oraz posiadania umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu kulturoznawstwa

KU1_K02 student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

Pełny opis:

Materiał ćwiczeniowy obejmuje teksty objaśniające podstawowe pojęcia kulturoznawstwa i problemy związane z ich definicją. Omawiane treści ilustrują wzory ich rozumienia w różnych obszarach językowych i z różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, historycznej, socjologicznej, religijnej i antropologicznej. Stanowią przegląd stanowisk w oparciu o lekturę fragmentów klasycznych pozycji ilustrujących światopogląd konkretnych epok. Prowokują dyskusję o tekstach stanowiących podstawę wiedzy kulturoznawczej, prezentujących wyniki empirycznej pracy badawczej i oryginalność rozważań na tematy takie jak: funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, dziedziczność zwyczajów, kultura wartości.

Omawiane na zajęciach treści są niezbędnym dla dalszego toku studiów wprowadzeniem do podstawowych zagadnień szeroko pojętych nauk o kulturze.

Literatura:

1. Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa: specyfika i obszar badań.

a) G. Dziamski, Wstęp. Kulturoznawstwo jako dyscyplina, w: Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej, Gdańsk 2016, s. 9-74.

b) P.J. Fereński, A. Gomóła, K. Moraczewski, Wstęp. Projekty, kierunki, propozycje. Antologia polskiego kulturoznawstwa, w: Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, pod red. tychże, Gdańsk 2017, s. 8-19.

2. Definiowanie pojęcia „kultura” – historia.

a) P. Bagby, Pojęcie kultury, w: tenże, Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. J. Jedlicki, przed. J. Topolski, Warszawa 1975, s. 116-144.

b) Ch. Jenks, Początki pojęcia „kultura” w filozofii i tradycji literackiej, w: tenże, Kultura, przeł. W.J. Burszta, Poznań 1999.

3. Paideia grecka i chrześcijańska

a) W. Jaeger, Miejsce Greków w powszechnych dziejach wychowania, w: tenże, Paideia: formowanie się człowieka greckiego (1934), przeł. M. Plezia, Warszawa 2001, s. 29-43.

b) M.A. Krąpiec, Wprowadzenie w ogólną problematykę, w: tenże, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, s. 7-17.

c) W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przeł.., wst., red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997, s. 47-63.

4. Oświecenie – obszar angielski i francuski

J.J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, w: tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł., oprac. i wst. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 6-44.

5. Oświecenie – obszar niemiecki

a) I. Kant, Czym jest Oświecenie?, w: Kant, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2000.

b) J. G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, przeł. J Gałecki, wst. i oprac. E. Adler, Warszawa 1962. [ks. IX, rodz. 1-3].

6. Perspektywa filozofii kultury

a) E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1997 [tu rozdz.: Definicja człowieka w kategoriach kultury; Klucz do natury człowieka: symbol].

b) H. Rickert, Człowiek i kultura, przeł. B. Borowicz-Sierocka, w: Neokantyzm, przeł. i wybór tekstów B. Borowicz-Sierocka, Cz. Karkowski, Wrocław 1984.

c) R. Konersmann, Kulturoznawstwo a filozofia kultury, „Kultura współczesna” 2009, nr 3(61).

7. Perspektywa socjologiczna: działanie społeczne

a) M. Weber, Pojęcie działania społecznego, w: tenże, Gospodarka i społeczeństwo, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002 lub w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2008, s. 46-59.

b) F. Znaniecki, Fakty i przedmioty kulturowe, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2008, s. 60-64.

8. Perspektywa antropologiczna

a) B. Malinowski, Czym jest kultura? (1944), w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005, s. 34-46.

9. Kultura i masy

a) J. Ortega y Gasset, Bunt mas, w: Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Warszawa 2005. [rozdział I i VI]

b) A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 2005, s. 94-134.

10. Kultura i władza, cultural studies i szkoła z Birmingham

R. Hoggart, Spojrzenie na kulturę robotniczą w Anglii, przeł. A. Ambros [rozdz. III, VII oraz wstęp A. Kłoskowskiej]

11. Uniwersalizm i relatywizm kulturowy

a) L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, w: tenże, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.

b) H. Bhabha, Miejsca kultury, Kraków 2010, s. 57-77.

12. Przestrzeń, tożsamość, różnica

a) A. Gupta, J. Ferguson, Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2006, s. 267-283.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia prowadzone w formie 30 godzin, którym przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Ćwiczenia prowadzone w formie 30 godzin, którym przypisano 3 ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

.

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)