Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redakcja tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-RedTSpec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów specjalistycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10


KU1_U10


KU1_K06

Skrócony opis:

Zajęcia z redakcji tekstów specjalistycznych służą kształtowaniu warsztatu redakcyjnego studentów. Studenci uczą się analizować treść i strukturę tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin. Analizują sposób przekazywania informacji, argumentację, spójność badanych tekstów. Pracują nad zmianą/poprawą analizowanych tekstów, wedle zasad prawidłowego ich tworzenia oraz intencji nadawcy i oczekiwań odbiorcy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci:

- nauczą się analizować strukturę tekstów specjalistycznych;

- nabędą umiejętność opisywania i oceniania struktury tekstów specjalistycznych;

- nauczą się rozpoznawać, wyodrębniać i analizować argumentację w tekstach specjalistycznych;

- zdobędą umiejętność analizy spójności tekstów;

- przeprowadzą praktycznie, w grupie i samodzielnie, proces redagowania tekstów specjalistycznych cudzego autorstwa;

- wyćwiczą umiejętność redagowania i poprawy tekstów specjalistycznych.

Literatura:

W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004

W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 2011

A. Załazińska, M. Rusinek, Retoryka podręczna, Kraków 2005

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009

S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa 1984

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają przedmiot na podstawie wykonania redakcji-komentarza do wybranego tekstu (podczas ostatnich zajęć w semestrze). W ocenie są brane pod uwagę: wnikliwość lektury skutkująca komentarzami do właściwych ustępów tekstu, sposób zredagowania komentarzy, poprawność językowa wypowiedzi. W ocenie uwzględnione będą także obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz aktywny udział w zajęciach (w tym pisanie własnych krótkcih tekstów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Karolczuk, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci analizują i redagują teksty cudzego autorstwa, a także tworzą i redagują własne krótkie teksty specjalistyczne na wybrane tematy reprezentujące wybrane gatunki wypowiedzi.

Literatura:

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)