Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antrpologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-AntCodzi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antrpologia codzienności
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W02 - Zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.


KU2_W03 - Zna główne trendy rozwojowe współczesnego kulturoznawstwa i nauk o kulturze wraz z kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich gruncie; rozumie ich znaczenie jako wyrazu rosnącej samoświadomości dyscypliny, a także odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata.


KU2_W07 - Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.


KU2_U05 - Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.


KU2_K01 - Jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu kulturoznawstwa, innych nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe.


Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu socjologii kultury.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest charakterystyka współczesnej kultury z perspektywy doświadczenia codziennego. Proponowane lektury jak i prowadzone na zasadzie dialogu otwarte dyskusje kształcą umiejętności refleksyjnego oraz krytycznego spojrzenie na otaczający studentów świat i wypracowują metodologiczne uzasadnione podejście do doświadczanych sytuacji oraz kontekstów życia codziennego. W ten sposób zajęcia pomogą studentom w wypracowywaniu nie tylko społecznej wyobraźni ale również stanowić będę pomoc w refleksyjnym uczestnictwie w kulturze oraz wypracowywaniu sprawczego nastawienia do różnych kontekstów życia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW – Student zna współczesny aparat pojęciowy z zakresu antropologii życia codziennego. Rozumie znaczenie zagadnienia codzienności w kształtowaniu się współczesnego kulturoznawstwa oraz zwrotu antropologicznego w kulturoznawstwie. Zna najważniejsze wyzwania związane z globalizacją, znaczeniem nowych technologii i mediów, oraz zmieniające się style życia.

EU – Student potrafi wykorzystać pojęcia z zakresu antropologii do krytycznej i refleksyjnej debaty na temat wybranych przez siebie zjawisk współczesnej kultury. Potrafi przedstawiać zjawiska kultury od strony podmiotowej.

EK – Student rozwija krytyczne podejście do własnego doświadczenia oraz relacji z innymi. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzą do kształtowania własnej podmiotowości w otaczającej go kulturze.

2,5 pkt. ECTS: 70 godzin

udział w zajęciach – 30 godzin

przygotowanie do zajęć – 30 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

KU2_W02 – Student wykazuje się szeroką wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego. Rozumie znaczenie antropologicznego opisu doświadczenia i emocji w kulturoznawstwie.

KU2_W03 – Wyjaśnia w oparciu o opracowania źródłowe znaczenie antropologii życia codziennego w przemianach współczesnego kulturoznawstwa.

KU2_W07 -Rozumie podmiotowe aspekty zmieniającego się charakteru wspólnoty, konsumpcji, pracy, komunikacji, zdrowia oraz religii. Potrafi wyjaśnić ich przemiany w różnych perspektywach podmiotowych.

KU2_U05 - Student potrafi twórczo oraz oryginalnie wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznego oraz refleksyjnego opisu otaczających go zjawisk kultury.

KU2_K01 - Kreatywnie stosuje również zdobytą wiedzę do kształtowania własnej samoświadomości oraz budowania codziennych relacji oraz odniesienia do otaczającej go kultury.

Stopień 4 (dobry)

KU2_W02 – Student wykazuje się wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego. Rozumie znaczenie antropologicznego opisu doświadczenia i emocji w kulturoznawstwie.

KU2_W03 – Wyjaśnia znaczenie antropologii życia codziennego w przemianach współczesnego kulturoznawstwa.

KU2_W07 -Rozumie podmiotowe aspekty zmieniającego się charakteru wspólnoty, konsumpcji, pracy, komunikacji, zdrowia oraz religii.

KU2_U05 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznego oraz refleksyjnego opisu otaczających go zjawisk kultury.

KU2_K01 - Stosuje również zdobytą wiedzę do kształtowania własnej samoświadomości oraz budowania codziennych relacji oraz odniesienia do otaczającej go kultury.

Stopień 3 (dostateczny)

KU2_W02 – Student wykazuje się wybiórczą wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego.

KU2_W03 – Wyjaśnia znaczenie antropologii życia codziennego w przemianach współczesnego kulturoznawstwa w niektórych jego aspektach

KU2_W07 -Rozumie podmiotowe aspekty zmieniającego się charakteru niektórych wymiarów współczesnej kultury.

KU2_U05 - Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu otaczających go zjawisk kultury.

KU2_K01 – Stara się stosować zdobytą wiedzę do kształtowania własnego odniesienia do otaczającej go kultury.

Stopień 2 (niedostateczny)

KU2_W02 – Student nie dysponuje wiedzą teoretyczną i terminologią z zakresu antropologii życia codziennego oraz sposobami opisu doświadczenia życia codziennego.

KU2_W03 – Nie potrafi wyjaśnić znaczenia antropologii życia codziennego w przemianach współczesnego kulturoznawstwa w niektórych jego aspektach

KU2_W07 -Nie rozumie podmiotowych aspektów zmieniającego się charakteru niektórych wymiarów współczesnej kultury.

KU2_U05 - Student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do opisu otaczających go zjawisk kultury.

KU2_K01 – Nie stara się stosować zdobytej wiedzy do kształtowania własnego odniesienia do otaczającej go kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Wojciech Sadłoń, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)