Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Retoryka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-2-M-RetPra
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Retoryka praktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09, KU2_U08, KU2_K05

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów wybierających moduł "Komunikacja w biznesie". W trakcie zajęć studenci analizują wypowiedzi publiczne pod kątem użytych technik perswazyjnych. Poznają różne typy argumentacji, oceniają ich wartość logiczną i skuteczność. Poznają środki językowe wzmacniające efekt impresywny wypowiedzi. Potrafią je identyfikować w tekstach okazjonalnych, wywiadach i wystąpieniach popularyzacyjnych. Studenci samodzielnie przygotowują tekst nakłaniający do przyjęcia określonej racji z wykorzystaniem poznanych chwytów retorycznych. Na zajęciach dyskutowany jest także etyczny aspekt wypowiedzi perswazyjnych i samej retoryki jako dziedziny wiedzy i umiejętności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W09: Student definiuje pojęcia z zakresu retoryki, posługuje się nimi w analizie wypowiedzi perswazyjnych; bierze udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

KU2_U08: Student korzysta z klasycznych i współczesnych źródeł poświęconych retoryce oraz tworzeniu wypowiedzi nakłaniających, samodzielnie wskazuje wypowiedzi nakłaniające, analizuje je pod kątem zastosowanych środków retorycznych i perswazyjnych.

KU2_K05: Student jest gotów zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki praktycznej w przyszłym życiu zawodowym i działalności na rzecz otoczenia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie efektu KU2_W09 na ocenę bardzo dobrą: Student trafnie i swobodnie posługuje się pojęciami z zakresu retoryki w analizie wypowiedzi perswazyjnych; bierze czynny udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

W zakresie efektu KU2_W09 na ocenę dobrą: Student zazwyczaj trafnie posługuje się pojęciami z zakresu retoryki w analizie wypowiedzi perswazyjnych; zachęcony pytaniami bierze udział w dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

W zakresie efektu KU2_W09 na dostateczną: Student w oparciu o źródła lub wskazówki ze strony nauczyciela akademickiego posługuje się pojęciami z zakresu retoryki w analizie wypowiedzi perswazyjnych; ze zrozumieniem przysłuchuje się dyskusji nad dylematami etycznymi związanymi z użyciem środków perswazji słownej.

W zakresie efektu KU2_U08 na ocenę bardzo dobrą: Student samodzielnie przygotowuje skuteczną wypowiedź nakłaniającą oraz dokonuje wyczerpującej i trafnej analizy środków perswazyjnych w wybranym tekście.

W zakresie efektu KU2_U08 na ocenę dobrą: Student samodzielnie przygotowuje skuteczną wypowiedź nakłaniającą oraz dokonuje zasadniczo trafnej analizy środków perswazyjnych w wybranym tekście.

W zakresie efektu KU2_U08 na ocenę dostateczną: Student korzystając ze wskazówek przygotowuje skuteczną wypowiedź nakłaniającą oraz dokonuje częściowo trafnej analizy środków perswazyjnych w wybranym tekście.

W zakresie efektu KU2_K05 na ocenę bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną: Student jest gotów zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki praktycznej w przyszłym życiu zawodowym i działalności na rzecz otoczenia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz. - 1 p. ECTS

Przygotowanie do zajęć - 30 godz. 1 p. ECTS

Przygotowanie wypowiedzi zaliczeniowej - 30 godz. -1 p. ECTS

W sumie: 3 p. ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)