Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lider i manager w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-M-I-3-LidManK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lider i manager w kulturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_U10

KU1_K06


Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe. W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1) Kultura i działalność kulturalna jako podmiot zarządzania.

2) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie a zarządzanie strategiczne;

b) organizacja a finansowanie działalności;

c) przewodzenie a formy nadzoru zewnętrznego;

d) kontrola a instrumenty parametryczne: mikroskala (np. audyt), makroskala (statystyka, wskaźniki efektywności, normy ISO).

3) Modele zarządcze (aspekty przywódcze i menadżerskie) i typy przywództwa.

4) Społeczno-gospodarczy kontekst przywództwa.

5) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem kontekstu pandemii).

6) Analiza czynników sukcesu i porażki w przywództwie.

7) Analiza doświadczenia wybranych liderek i liderów zarządzania instytucjami kultury z uwzględnieniem udziału w zajęciach zaproszonych gości.

8) Zarządzanie a specyfika kultury i dziedzictwa kulturowego (np. zarządzanie humanistyczne, zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Literatura:

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) M. Fumaroli, Państwo kulturalne. Religia nowoczesności, Kraków 2008.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

7) N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

8) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

9) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

10) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

13) czasopismo naukowe: „Załącznik Kulturoznawczy”.

14) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W10 Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady

postępowania zgodnie z obszarem przedmiotowym

realizowanego modułu kształcenia.

KU1_U10 Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia

kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę

zdobytą w ramach realizowanego modułu

kształcenia.

KU1_K06 Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności

zdobytych podczas realizacji wybranego modułu

kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej

i aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania i przywództwa, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną, opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat zarządzania; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym – jej konspektu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Majewski, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe. W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1) Kultura i działalność kulturalna jako podmiot zarządzania.

2) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie a zarządzanie strategiczne;

b) organizacja a finansowanie działalności;

c) przewodzenie a formy nadzoru zewnętrznego;

d) kontrola a instrumenty parametryczne: mikroskala (np. audyt), makroskala (statystyka, wskaźniki efektywności, normy ISO).

3) Modele zarządcze (aspekty przywódcze i menadżerskie) i typy przywództwa.

4) Społeczno-gospodarczy kontekst przywództwa.

5) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem kontekstu pandemii).

6) Analiza czynników sukcesu i porażki w przywództwie.

7) Analiza doświadczenia wybranych liderek i liderów zarządzania instytucjami kultury z uwzględnieniem udziału w zajęciach zaproszonych gości.

8) Zarządzanie a specyfika kultury i dziedzictwa kulturowego (np. zarządzanie humanistyczne, zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja modeli zarządczych (przywódczych i menadżerskich), odpowiadających założeniom działalności kulturalnej, odwołujących się tym samym do specyfiki zarządzania instytucjami, do zadań których należy opieka nad długim trwaniem kultury jako systemu dóbr i wartości, kształtujących postawy indywidualne oraz wspólnotowe. W trakcie zajęć poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1) Kultura i działalność kulturalna jako podmiot zarządzania.

2) Zarządzanie jako proces:

a) planowanie a zarządzanie strategiczne;

b) organizacja a finansowanie działalności;

c) przewodzenie a formy nadzoru zewnętrznego;

d) kontrola a instrumenty parametryczne: mikroskala (np. audyt), makroskala (statystyka, wskaźniki efektywności, normy ISO).

3) Modele zarządcze (aspekty przywódcze i menadżerskie) i typy przywództwa.

4) Społeczno-gospodarczy kontekst przywództwa.

5) Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie zmianą, z uwzględnieniem kontekstu pandemii).

6) Analiza czynników sukcesu i porażki w przywództwie.

7) Analiza doświadczenia wybranych liderek i liderów zarządzania instytucjami kultury z uwzględnieniem udziału w zajęciach zaproszonych gości.

8) Zarządzanie a specyfika kultury i dziedzictwa kulturowego (np. zarządzanie humanistyczne, zasada nienastawienia na osiąganie zysku).

Literatura:

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

4) M. Fumaroli, Państwo kulturalne. Religia nowoczesności, Kraków 2008.

5) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Warszawa 2020.

6) P. Majewski, Muzeum i co dalej? Niedokończona próba diagnozy, w: Muzea na wolnym powietrzu. Antycypacje, red. K. Barańska, M. Murzyn-Kupisz, J. Święch, Kolbuszowa-Kraków 2020.

7) N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

8) Rocznik Kultury Polskiej (Narodowe Centrum Kultury): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

9) D. M. Rubenstein, Liderzy. 30 inspirujących rozmów z największymi liderami naszych czasów, Kraków 2021.

10) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

11) Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. nauk. Ł. Gaweł i in., Warszawa 2020.

12) czasopismo „Business English Magazine”.

13) czasopismo naukowe: „Załącznik Kulturoznawczy”.

14) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Wymagania wstępne:

link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a21e4de2e9c1c4b098f9eaf6ced5b2038%40thread.tacv2/conversations?groupId=84c920f8-23c8-4486-86f2-c7148436fc47&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)