Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologie w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-BTEH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biotechnologie w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSpmr6vZzJD2FZZksaAkkNOt_P-IwP6vuZp5z24VRFzY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bddc3e74-aecf-4eae-822a-c1f769d5b5c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nowymi trendami i kierunkami badań w rozwoju biotechnologii w Polsce i na świecie. Zapoznanie z podstawowymi grupami mikroorganizmów i organizmów wyższych oraz zapoznanie z procesami mikrobiologicznymi i możliwościami wykorzystania ich w ochronie środowiska, rolnictwie, przemyśle. Celem przedmiotu jest podkreślenie roli jaką mikroorganizmy pełnią w procesach samooczyszczania wód i gleby oraz w procesach bioremediacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z nowymi trendami i kierunkami badań w rozwoju biotechnologii w Polsce i na świecie. Zapoznanie z podstawowymi grupami mikroorganizmów i organizmów wyższych oraz zapoznanie z procesami mikrobiologicznymi i możliwościami wykorzystania ich w ochronie środowiska, rolnictwie, przemyśle. Celem przedmiotu jest podkreślenie roli jaką mikroorganizmy pełnią w procesach samooczyszczania wód i gleby oraz w procesach bioremediacji.

Literatura:

Bednarski W., Fiedurka J. (red.) – Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2007.

Bednarski W., Repsa A. (red.) – Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

Buraczewski G. – Biotechnologia osadu czynnego. PWN Warszawa 1994.

Chmiel A. – Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 1994.

Klimiuk E., Łebkowska M. – Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Malepszy S. (red.) – Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

Miksch K., Sikora J. – Biotechnologia ścieków, PWN, Warszawa, 2010.

Singleton P. – Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000.

Wojanowska-Baryła J. (red.) – Trendy w biotechnologii środowiskowej, Wyd. UWM, Olsztyn, 2009.

Wojanowska-Baryła J. (red.) – Trendy w biotechnologii środowiskowej, cz. II. Wyd. UWM, Olsztyn, 2011

Zimny H. – Monitoring biologiczny środowiska. AR-W A. Grzegorczyk, Warszawa 2006.

Zmysłowska I., Korzekwa K. Drobnoustroje w biotechnologii. Wyd. UWM, Olsztyn, 2011.

Zwierzchowski L. (red.) – Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

Wybrane artykuły czasopism polskich i zagranicznych oraz materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych na temat biotechnologii środowiskowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student potrafi opisać podstawowe grupy mikroorganizmów i ich rolę w środowisku naturalnym, gospodarce, życiu człowieka;

2. student potrafi opisać udział poszczególnych grup mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych;

3. student dostrzega i potrafi opisać związki pomiędzy ożywionymi i nieożywionymi elementami środowiska;

4. student zna i przewiduje skutki ingerencji człowieka w organizmy żywe i środowisko przyrodnicze;

5. student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z biotechnologią oraz znać podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w biotechnologii;

Umiejętności:

1. student ocenia rolę i przydatność różnych biotechnologii stosowanych w ochronie środowiska

2. student potrafi odnaleźć, przeanalizować i zinterpretować informacje na dany temat, zarówno w języku polskim jak i angielskim dostępne w różnych źródłach (literatura fachowa, czasopisma fachowe i popularno-naukowe, internet

3. student potrafi przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia będące tematem dyskusji;

Kompetencje:

1. posiada świadomość zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka związanych z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza oraz świadomość roli nowych biotechnologii w zapobieganiu skażeniom środowiska i usuwaniu zanieczyszczeń z terenów skażonych.

2. student krytycznie podchodzi do informacji z nie zweryfikowanych źródeł;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach - przygotowanie się i udział w dyskusji na omawiany temat na podstawie wskazanych do przeczytania materiałów przekazanych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aksOqQ59GewU7yx2Sd5oa3HglJb1PPJGxxGFEELzcE0Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d432efd3-7554-45bf-9124-d4b89ddabcbc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSpmr6vZzJD2FZZksaAkkNOt_P-IwP6vuZp5z24VRFzY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bddc3e74-aecf-4eae-822a-c1f769d5b5c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9mt-x2WgPfIk4kT_lgh_o6cz6oH8gVhndBGkbJkcGqQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7d538be0-b588-46fb-b50b-401da4a4472a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

- bezpośredni udział studenta w zajęciach - 30 godz.

- bezpośrednie przygotowanie się studenta do zajęć (do udziału w dyskusji) - 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium końcowego -10 godz.

SUMA GODZIN: 60 [60:30=2]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii środowiskowej, biochemii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)