Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Antropologia biologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLAB
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Antropologia biologiczna
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student poznaje wiedzę z zakresu biologii populacji ludzkich oraz wiedzę konieczną do pisania tekstu naukowego.

2. Student zna techniki pisania prac naukowych.

Umiejętności:

1. Student wyszukuje literaturę naukową.

2. Student analizuje artykuły naukowe.

3. Student krytycznie ocenia przydatność informacji zawartych w pracach naukowych w opracowywaniu własnych tekstów naukowych.

4. Student nabiera umiejętności pisania tekstów naukowych.

Kompetencje:

1. Student dąży do porządkowania i uaktualnienia wiedzy z opracowywanej przez niego tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, terminowość wykonywania zaplanowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania fragmentów prac dyplomowych. Nieprzestrzeganie przez studenta ustalonych terminów skutkuje skreśleniem z listy uczestników seminarium.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ba77e012022414b9eb526648b293678%40thread.tacv2/conversations?groupId=baa09379-112a-44de-8d8e-0cb15eb85226&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka, znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z tekstami naukowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ba77e012022414b9eb526648b293678%40thread.tacv2/conversations?groupId=baa09379-112a-44de-8d8e-0cb15eb85226&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka, znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z tekstami naukowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 10 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ba77e012022414b9eb526648b293678%40thread.tacv2/conversations?groupId=baa09379-112a-44de-8d8e-0cb15eb85226&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka, znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z tekstami naukowymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ba77e012022414b9eb526648b293678%40thread.tacv2/conversations?groupId=baa09379-112a-44de-8d8e-0cb15eb85226&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom napisanie pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka, znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z tekstami naukowymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)