Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EUR2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Biologiczne podstawy zachowania 1 WF-PS-N-EUR1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W07

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu etologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej oraz niezbędnych wiadomości z zakresu psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej oraz niezbędnymi wiadomościami z zakresu psychofizjologii, ekologii behawioralnej i genetyki zachowania. Problematyka wykładu koncentruje się przede wszystkim wokół biologicznej genezy i funkcji mechanizmów psychologicznych, rozumianych jako adaptacje psychiczne, rozwiązujące problemy z zakresu: walki o przetrwanie, życia w grupie, życia płciowego i wyboru partnera seksualnego, a także rodzicielstwa i pokrewieństwa.

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie i uszczegółowienie problematyki omawianej w ramach wykładu poprzez dyskusję i analizę poszczególnych zagadnień w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu, a także zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami formułowania hipotez badawczych z zakresu biologicznych podstaw zachowania, oraz ich weryfikowania w świetle odpowiednich źródeł danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Waal, F. (2013). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2016). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Goodal J. (1995). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2014). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna, W: D. Doliński i J. Strelau (red.), Psychologia akademicka. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza : Student wie jakie zagadnienia składają się na dyscyplinę biologicznych podstaw zachowania i jak się ona rozwijała. Identyfikuje biologiczne przyczyny procesów psychicznych. Analizuje teksty naukowe. Prezentuje i wyjaśnia wybrane zagadnienia z teorii ewolucji, etologii, socjobiologii, psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej.

Umiejętności : Student rozumie i interpretuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka, potrafi powiązać je z procesami psychicznymi oraz wykorzystać swoją wiedzę na rzecz innych ludzi. Weryfikuje wartość badań diagnostycznych. Krytycznie odnosi się do prac naukowych z zakresu biologicznych podstaw zachowania. Dostrzega biologiczne przyczyny zarówno pozytywnych, jak i patologicznych zjawisk psychospołecznych. Ocenia wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego.

Kompetencje : Student akceptuje wieloczynnikowe podłoże życia psychicznego i ma świadomość jego znaczenia. Dostrzega potrzebę uzupełniania wiedzy z nauk biologicznych. Jest otwarty na współpracę ze specjalistami innych dyscyplin. Dąży do holistycznego rozumienia życia psychicznego.

ECTS :

Udział w wykładzie – 30 godz.

Przygotowanie do wykładu – 50 godz.

Konsultacje – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

Suma godzin – 150 [150 : 30 (25) = 5]

Liczba ECTS – 5

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceniania jest egzamin w formie testu. Innym ważnym składnikiem oceny jest obecność i aktywność podczas zajęć.

Wiedza:

(2) : Student nie ma podstawowej wiedzy z biologicznych podstaw zachowania, nie zna wybranych zagadnień z etologii, socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej.

(3) : Student posiada ogólną wiedzę z etologii, socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej, ale wybiórczo dostrzega związki pomiędzy czynnikami biologicznymi a procesami psychicznymi i zachowaniem.

(4) : Student ma poprawną wiedzę z etologii, socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej, trafnie wskazuje na związki pomiędzy czynnikami biologicznymi a procesami psychicznymi i zachowaniem.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie, zna sposoby jej uprawiania, posiada usystematyzowaną wiedzę z etologii, socjobiologii, psychologii ewolucyjnej, psychofizjologii, ekologii i genetyki behawioralnej, samodzielnie dostrzega biologiczne podłoże fizjologicznych i patologicznych procesów psychicznych, zachowań i zjawisk psychospołecznych.

Umiejętności:

(2) : Student nie potrafi powiązać odpowiednich procesów biologicznych z procesami psychicznymi. Nie weryfikuje wartości badań diagnostycznych, nie zna praktycznej możliwości ich wykorzystania, nie umie ocenić wartości prac naukowych z zakresu biologicznych podstaw zachowania.

(3) : Student ma trudności z biologicznym uzasadnieniem procesów psychicznych, potrafi jedynie wymienić badania diagnostyczne, nie do końca rozumie wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego.

(4) : Student poprawnie rozpoznaje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka i trafnie wiąże je z procesami psychicznymi, dostrzega wartość poznawczą i praktyczną biologicznego podłoża życia psychicznego, potrafi interpretować zjawiska społeczne w kontekście rozwoju ewolucyjnego.

(5) : Student doskonale interpretuje procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka, potrafi uzasadnić swoje stanowisko, umie formułować hipotezy naukowe dotyczące zachowania się człowieka, prowadzić dyskusję na temat wartości badań diagnostycznych, umie omijać pułapki metodologiczne.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień świadomości istnienia wieloczynnikowego podłoża życia psychicznego i potrzeby korzystania z wiedzy biologicznej, w celu wyjaśnienia ludzkiego zachowania itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Katarzyna Włodarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z ewolucyjnymi, genetycznymi i psychofizjologicznymi sposobami wyjaśniania: funkcjonowania mechanizmów psychologicznych związanych z życiem płciowym, genezy różnic indywidualnych, prawidłowego i patologicznego rozwoju wybranych procesów psychicznych.

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie i uszczegółowienie problematyki omawianej w ramach wykładu poprzez dyskusję i analizę poszczególnych zagadnień w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z: (1) implikacjami teorii doboru płciowego, teorii czerwonej królowej, teorii doboru krewniaczego (dostosowania łącznego), (2) psychofizjologią życia płciowego (np. strategie i preferencje wyboru partnera seksualnego, strategie reprodukcyjne, kształtowanie się orientacji seksualnej i tożsamości płciowej), (3) Biologiczną genezą stylów przywiązania w dzieciństwie i dorosłości, (4) problemami adaptacyjnymi rodzicielstwa i pokrewieństwa, (5) podstawowymi pojęciami i metodami genetyki zachowania, (6) genetycznymi uwarunkowaniami osobowości, procesów poznawczych, starzenia się i umierania, zdrowia i patologii.

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie i uszczegółowienie problematyki omawianej w ramach wykładu poprzez dyskusję i analizę poszczególnych zagadnień w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2014). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna, W: D. Doliński i J. Strelau (red.), Psychologia akademicka. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Katarzyna Włodarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z ewolucyjnymi, genetycznymi i psychofizjologicznymi sposobami wyjaśniania: funkcjonowania mechanizmów psychologicznych związanych z życiem płciowym, genezy różnic indywidualnych, prawidłowego i patologicznego rozwoju wybranych procesów psychicznych.

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie i uszczegółowienie problematyki omawianej w ramach wykładu poprzez dyskusję i analizę poszczególnych zagadnień w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z: (1) implikacjami teorii doboru płciowego, teorii czerwonej królowej, teorii doboru krewniaczego (dostosowania łącznego), (2) psychofizjologią życia płciowego (np. strategie i preferencje wyboru partnera seksualnego, strategie reprodukcyjne, kształtowanie się orientacji seksualnej i tożsamości płciowej), (3) Biologiczną genezą stylów przywiązania w dzieciństwie i dorosłości, (4) problemami adaptacyjnymi rodzicielstwa i pokrewieństwa, (5) podstawowymi pojęciami i metodami genetyki zachowania, (6) genetycznymi uwarunkowaniami osobowości, procesów poznawczych, starzenia się i umierania, zdrowia i patologii.

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie i uszczegółowienie problematyki omawianej w ramach wykładu poprzez dyskusję i analizę poszczególnych zagadnień w oparciu o specjalistyczną literaturę przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Oniszczenko, W. (2002). Geny i środowisko a zachowanie. Warszawa: PWN.

Oniszczenko, W. (2005). Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Gdańsk: GWP.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Pisula, W., Oniszczenko, W. (2014). Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna, W: D. Doliński i J. Strelau (red.), Psychologia akademicka. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
100

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.