Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury greckiej - okres archaiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-1-HisLitGrA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury greckiej - okres archaiczny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W07 FK1_U04

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Nd. Poziom przedmiotu:podstawowy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Wymagania wstępne:brak

Język prowadzenia: polski

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I semestr

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe

3. poezja Hezjoda

4.liryka grecka: gatunki, twórcy

5. logografia jońska

Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

Wybrana bibliografia:

B. Bravo, E. Wipszycka, "Historia starożytnych Greków", Warszawa 1989.

M. Cytowska, H. Szelest, "Historia literatury starożytnej", Warszawa 2006.

W. Jaeger, "Paideia", przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

K. Kumaniecki, "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu", Warszawa 1975 lub nast. wyd.

J. Łanowski, M. Starowieyski, "Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana", Warszawa

1996.

H. Podbielski (red.), "Literatura Grecji starożytnej", t. 1-2, Lublin 2005.

T. Sinko, "Zarys historii literatury greckiej", t. 1-2, Warszawa 1959.

S. Stabryła, "Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys", Wrocław 2002.

M.L. West "Wprowadzenie do metryki greckiej" Kraków, homini 2003

H. Podbielski "Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda" Lublin 1978

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student dysponuje wiedzą na temat genezy i wyznaczników gatunkowych eposu bohaterskiego, potrafi wskazać widoczne w nim refleksy kultury oralnej. Rozpoznaje tak indoeuropejskie elementy epiki, jak i elementy, jakie zawdzięcza ona tradycjom bliskowschodnim. Potrafi wskazać charakterystyczne cechy epiki homeryckiej i hezjodejskiej, rozpoznaje unikatowość tej drugiej. Zdaje sobie sprawę ze znaczenia twórczości Homera i Hezjoda, a także tradycji posthomeryckiej dla kultury europejskiej. Posiada wiedzę na temat struktury poematów epickich, stosowanych w nich technik narracyjnych, sposobu budowania postaci, metaforyki etc.

Student rozpoznaje i potrafi zdefiniować gatunki poezji lirycznej, zna twórczość najważniejszych przedstawicieli liryki archaicznej, potrafi wskazać charakterystyczne cechy ich poetyki, a także zdaje sobie sprawę z ich znaczenia w literaturze europejskiej.

Student zdaje sobie sprawę ze znaczenia tradycji logograficznej w rozwoju myśli historiograficznej.

Student dysponuje podstawowym aparatem pojęciowym a także wiedzą merytoryczną pozwalającymi na dokonanie prawidłowej analizy dzieła literackiego, w pracy potrafi uwzględnić jego kontekst historyczny, ale również jego szersze uwarunkowania kulturowe a nawet antropologiczne.

Student dysponuje w podstawowym zakresie metodologią pozwalającą na analizę i interpretację wybranego fragmentu dzieła, literackiego z danej epoki, samodzielny dobór argumentów w obronie zajmowanego stanowiska, a także umiejętnościami pozwalającymi na koherentne przedstawienie własnego poglądu w formie tak pisemnej, jak i ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na MS Forms (dwa pytania): 100%

Szczegółowy opis wymagań:

Ocena niedostateczna: ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie spełnił choć jednego wymogu określonego dla oceny dostatecznej (1-3).

Ocena dostateczna:

1. F1_W: Rudymentarna wiedza z zakresu periodyzacji i poprawność terminologiczna. Student potrafi wymienić i datować najważniejszych autorów, krótko scharakteryzować ich twórczość. Student potrafi wymienić najważniejsze gatunki uprawiane w odnośnej epoce wraz z definiującymi konstantami. Student potrafi zdefiniować zjawiska intertekstualności, mimesis, emulatio i imitatio. Student zna najważniejsze testimonia intereferencji innych kultur, motywowanych historycznie modyfikacji kulturowych i współczesnych względem omawianych zjawisk prądów intelektualnych. Potrafi wskazać najważniejsze osiągnięcia odkrycia naukowe związane z omawianym okresem.

2. F1_U: student potrafi wskazać dystynktywne cechy poezji i prozy przedmiotowej epoki w analizowanym tekście, skonstruowac argumenty w obronie reprezentowanej tezy, a także potrafi wskazać najważniejsze pozycje literatury sekundarnej.

3. F1_K: student ma świadomość znaczenia literatury archaicznej i klasycznej i otwartego charakteru badań.

Ocena dobra:

W dodatku do sformułowanych powyżej (w odn. do oceny dost., tj. pkt. 1-3) wymagań, student spełnia następujące warunki:

4. F1_W: Wykazuje biegłość w periodyzacji, bez problemu datuje autorów i utwory, na przykładach wskazuje najważniejsze cechy poetyki i prozy epoki. Potrafi wypowiedzieć się na temat ewolucji gatunków, polemik teoretycznych związanych z praktyką mimesis, emulacji czy imitacji. Potrafi wskazać przykłady intertekstualności, przedstawić pogłębiona charakterystykę twórczości poszczególnych autorów z przywołaniem przykładów zaczerpniętych z kanonu lektur. W analizach posługuje się swobodnie odniesieniami do kultur ościennych, wskazuje ich ślady w literaturze omawianego okresu. Potrafi przywołać przykłady późniejszego znaczenia autorów omawianego okresu. W jego wypowiedzi widać zainteresowanie aktualnym stanem dyskusji naukowej, świadomość najnowszych odkryć archeologicznych, etc.

5. F1-U: swoje poglądy przedstawia w jasny i koherentny sposób, posługując się poprawną literacką polszczyzną z niewieloma tylko kolokwializmami. Swoją wypowiedź ujmuje w poprawną formę, stosuje prawidłowe terminy fachowe. Jego wypowiedzi dowodzą umiejętności korzystania z aparatu pomocniczego filologii. Potrafi wskazać ważniejsze opracowania sekundarne, wymienić najważniejsze tematy kontrowersji badawczych.

6. F1_K: Wykazuje wrażliwość na logikę wywodu i jego formę, wrażliwość na aktualność dziedzictwa antycznego i świadomość jego znaczenia dla kultury europejskiej.

Ocena bardzo dobra - w dodatku do spełnienia kryteriów sprecyzowanych w odniesieniu do oceny dobrej (tj. pkt. (1-3) oraz 4-6) student:

7. F1_W: odwołuje się do przykładów spoza kanonu lektur, w swoich eksploracjach wykorzystuje najnowszą literaturę badawczą, wykazuje pogłębioną znajomość genologii , teorii literatury a także omawianych autorów, ich twórczości, chęć i umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zajęcia w bezpośrednim kontakcie: 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć, lektura tekstów w przekładzie, lektura opracować: 45 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z dziejami piśmiennictwa greckiego epoki klasycznej, z twórczością najwybitniejszych reprezentantów epoki archaicznej, w tym epików, liryków, logografów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. epika grecka, w tym geneza gatunku

2. poematy homerowe:

a. poetyka - zarys problematyki

b. bohater - model

c. struktura

d. świat bogów-świat ludzi

e. poematy jako źródło wiedzy historycznej

3. poezja Hezjoda

4.liryka grecka: gatunki, twórcy

5. logografia jońska

Literatura:

Literatura obowiązkowa (lista lektur):

Homer, Iliada, Odyseja (wydanie Biblioteki Narodowej)

Hezjod, Prace i dnie, Teogonia (przekład J. Łanowskiego)

Hymny homeryckie (przekład W. Lengauera), wybrane hymny

Liryka starożytnej Grecji w wydaniu J. Danielewicza

Wybór ód zwycięskich Pindara - na podst. przekładu M. Brożka i wydania A. Turyna

Wymagania wstępne:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)