Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-GHJPMorf-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka polskiego (morfologia)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_ W09; FP1_U04; FP1_K02;

Wymagania wstępne:

zaliczona fonetyka i fonologia z gramatyki opisowej oraz fonetyka z gramatyki historycznej języka polskiego.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: student umie określić pozycję języka polskiego w grupie języków słowiańskich, zna elementy gramatyki języka scs; student zna system wokaliczny i konsonantyczny od prasłowiańszczyzny poprzez język staropolski do współczesnej polszczyzny; nabywa praktycznej umiejętności analizy historycznojęzykowej tekstów staropolskich (w szczególności umie rozpoznawać i nazwać dawne procesy fonetyczne, fleksyjne i słowotwórcze); potrafi objaśnić współczesne formy językowe odbiegające od normy.

Wymagania wstępne: zaliczenie zajęć z Gramatyki Opisowej Języka Polskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student nazywa procesy towarzyszące kształtowaniu się języka polskiego, rozpoznaje prasłowiański tematy rzeczowników, wyjaśnia pochodzenie form zaimków typowych tylko dla języka polskiego, rozróżnia formy proste i złożone przymiotników, zna rozwój liczebników, przedstawia zagadnienia dotyczące fleksji werbalnej.

Ponadto analizuje teksty staropolskie, w charakterystyce których łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, porównuje formy archaiczne i współczesne i uzasadnia zmiany w nich zachodzące.

Pracuje samodzielnie nad materiałem, wyciąga wnioski z jego analizy i uzasadnia zmiany zachodzące podczas kształtowania się języka polskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu bardzo dobrym (opanował >90% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu bardzo dobrym (poprawnie analizuje >90% przykładów).

Na ocenę dobrą z plusem:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa w stopniu więcej niż dobrym (>80%);

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu więcej, niż dobrym (opanował >80% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu więcej, niż dobrym (poprawnie analizuje >80% przykładów).

Na ocenę dobrą:

student zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu dobrym (>70%);

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu dobrym (opanował >70% materiału);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu dobrym (poprawnie analizuje >70% przykładów).

Na ocenę dostateczną z plusem:

student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

ma wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu więcej niż dostatecznym (opanował >60% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu więcej niż dostatecznym (>60%);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu więcej, niż dostatecznym (poprawnie analizuje >60% przykładów).

Na ocenę dostateczną:

student zna terminologię nauk humanistycznych z zakresu

językoznawstwa w stopniu dostatecznym (>55%);

ma wiedzę o kryteriach periodyzacji historii języka polskiego i jego kontekstach kulturowych; zna badania i dorobek krytyczny z zakresu historii języka polskiego w stopniu dostatecznym (>55%);

ma wiedzę szczegółową z gramatyki historycznej języka polskiego w stopniu dostatecznym (opanował >55% materiału);

potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w stopniu dostatecznym (>50%);

potrafi wyzyskać wiedzę z gramatyki opisowej i gramatyki historycznej

przy charakterystyce tekstów w stopniu dostatecznym (poprawnie analizuje >55% przykładów).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje -10 godzin

przygotowanie do zajęć-15 godzin

przygotowanie do egzaminu- 20 godzin

suma: 75 godzin/30 = 3 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dąbrowska-Kamińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz.

konsultacje -10 godzin

przygotowanie do zajęć-15 godzin

przygotowanie do zaliczenia- 20 godzin

suma: 75 godzin/30 = 3 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)