Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN - Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-KN-II-2-PzUczO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN - Praca z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01

FP2_U06

FP2_U09

FP2_K04

Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i średniej; ukończone zajęcia zajęcia językoznawcze przewidziane programem studiów I i II stopnia.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami z nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz szkolnej edukacji polonistycznej, które mogą być przydatne podczas pracy z uczniem dwu- lub wielojęzycznym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy student/studentka

- zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne

z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie i praktyce edukacyjnej;

W zakresie umiejętności student/studentka

- potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach

prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu;

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania

informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując

wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia

językoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie;

W zakresie kompetencji społeczny student/studentka

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas

realizacji wybranego modułu kształcenia językoznawczego przy

planowaniu działalności zawodowej (lekcji języka polskiego jako obcego) i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, prace domowe omawiane podczas zajęć, jako element podnoszący umiejętności i wiedzę studentów.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania literatury i języka w szkole podstawowej oraz glottodydaktyki polonistycznej. Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę obowiązkową/dodatkową oraz zagadnienia językowe. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela (Podstawa programowa, program nauczania, rozkład nauczania, Europejski System Oceniania Kształcenia Językowego itd.) Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki polonistycznej oraz glottodydaktyki polonistycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Magdalena Partyka
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS - uczęszczanie na zajęcia.

1 pkt. ECTS - lektura tekstów i wykonywanie prac domowych.

1 pkt. ECTS - wykonanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS - uczęszczanie na zajęcia.

1 pkt. ECTS - lektura tekstów i wykonywanie prac domowych.

1 pkt. ECTS - wykonanie pracy zaliczeniowej.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt. ECTS - uczęszczanie na zajęcia.

0,5 pkt. ECTS - lektura tekstów i wykonywanie prac domowych.

0,5 pkt. ECTS - wykonanie pracy zaliczeniowej.


Całość: 2 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)