Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Redagowanie publikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-I-2-RedaPubl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redagowanie publikacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W13

FP1_U08

FP1_K05

Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury języka, nauki o języku i literaturze.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których studenci uczą się redagowania różnego typu tekstów i przygotowania ich do publikacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Literatura uzupełniająca:

Ćwiczenia ze stylistyki, red. nauk. D. Zdunkiewicz_Jedynak, Warszawa 2012.

L. Drabik, Słownik ortograficzny PWN z wymową, Warszawa 2016.

L. Drabik, E. Sobol, Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

T. Korpysz, Norma (skodyfikowana) a uzus. Przypadek spójnika skorelowanego „nie tylko…, lecz także…”, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 519-528.

T. Korpysz, Odmiana wyrazów (nazwiska polskie), [w:] Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, red. naukowa E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa 2013, s. 97-105, 141-142, 154-155.

A. Markowski, Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. nauk. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak i J. Liberka, Warszawa 2019.

Słownik nazw miejscowości i mieszkańców, pod red. M. Łazińskiego, Warszawa 2007.

E. Szczepaniak, Sztuka projektowania tekstu. Jak tworzyć treści, które podbiją Internet, Gliwice 2019.

A. Marcisz, Normatywne założenia użycia form stopnia gramatycznego a faktyczny stan języka, w: „Prace Filologiczne” 2009, t. LVI, s. 293-302.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

A. Wolański, Edycja tekstów, Warszawa 2011.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie

z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 W13)

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się,

uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji

zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach

wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 U08)

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych

podczas realizacji wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i

aktywności na rzecz środowiska społecznego (FP1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student:

- zna niektóre podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie

z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 W13)

- potrafi w stopniu dostatecznym samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 U08)

- jest gotów w stopniu podstawowym do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i

aktywności na rzecz środowiska społecznego (FP1_K05)

Na ocenę dobrą (4) student:

- dobrze zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie

z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 W13)

- potrafi w większości samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 U08)

- jest gotów w stopniu dobrym zastosować wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i

aktywności na rzecz środowiska społecznego (FP1_K05)

Na ocenę bardzo dobrą (5) student:

- zna wszystkie podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie

z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 W13)

- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego (FP1 U08)

- jest gotów zastosować wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy planowaniu działalności zawodowej i

aktywności na rzecz środowiska społecznego (FP1_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Agnieszka Świątek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS -­‐ 2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach - 30 godzin


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 10 godzin


Przygotowanie prac domowych: 5 godzin,


Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS -­‐ 2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach - 30 godzin


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna ‐ 10 godzin


Przygotowanie prac domowych: 5 godzin,


Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)