Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzne koncepcje kultury cz.I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-II-1-FiloKonKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzne koncepcje kultury cz.I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W01

KU2_W02

KU2_W03

KU2_W09


KU2_U05

KU2_U05

KU2_U06

KU2_U11

KU2_U15

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:
Pełny opis:

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle odmiennej antropologii, postrzegającej człowieka jako byt "doposażony", kultura jawi się jako zbiór form twórczego odnoszenia się człowieka do świata: poprzez język, mit, sztukę, religię, historię, naukę, technikę i prawo, etc.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student uczestniczący w konwersatorium rozumie zależność między koncepcjami antropologicznymi a teoriami kultury: między koncepcją "ubogiego" człowieczeństwa i koncepcją kultury jako rekompensaty oraz koncepcją "bogatego" człowieczeństwa i koncepcją kultury jako działalności symbolicznej.

Potrafi scharakteryzować podstawowe formy ekspresji symbolicznej, takie jak język, mit, sztuka i religia. Zna i potrafi analizować klasyczne teksty z dziedziny filozofii kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Praca na zajęciach ma charakter wykładu konwersatoryjnego (wykładu połączonego z aktywnością samych słuchaczy). Niekiedy będziemy korzystać z metody referatów oraz z analizy tekstów.

Zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej (ośmiostronicowego eseju na referującej jedną z omawianych lektur.

Na ocenę dostateczną: zreferowanie jednej lektury.

Na ocenę dobrą i bardzo dobrą: wskazanie na zależności referowanej koncepcji z pozostałymi koncepcjami omawianymi na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Pełny opis:

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje sobie biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle antropologii postrzegającej człowieka jako byt przekraczający naturę rozumnością lub zdolnością symbolizacji, kultura jawi się jako zbiór form rozumnego lub twórczego odnoszenia się człowieka do świata. Odniesienie to wyraża się w języku, micie, sztuce, religii, historii, nauce, technice, prawie, etc.

Literatura:

LEKTURY PODSTAWOWE:

1/ Platon, Protagoras (309-328- Mit Prometeusza), tłum. L. Regner, Warszawa 1995.

2/.F.Th. Vischer, Symbol, Stan Rzeczy, 8 (2015), s.17-34.

3/ E. Cassirer, Esej o człowieku, tłum. A. Staniewska, Warszawa 1977, s. 77-158.

4/ G. Vico, Nauka nowa, tłum. J. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 154-245.

5/ H. Usener, Keraunos. Przyczynek do historii pewnego wyobrażenia religijnego, Załącznik kulturoznawczy 7 (2020), s. 619-670.

6/. H. Blumenberg, Wtargnięcie nazwy w bezimienny chaos, [w:] Praca nad mitem, Warszawa 2009, s. 32-56.

7/ G. Frazer, Magia sympatyczna, [w:] Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, 1962, s. 42- 89.

8/ A. Warburg, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, tłum. P. Sosnowska, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2-3 (293-294) 2011, s. 41-54.

9/ S. Freud, Totem i tabu, tłum. M. Poręba, R. Reszke [w:] Pisma społeczne, Warszawa 1998,

10/ R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, tłum. E. Burska, Warszawa 2002.241-375.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h


3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Pełny opis:

Spośród rozmaitych perspektyw analizy fenomenu kultury chronologicznie pierwszą była perspektywa filozoficzna. Wiele z podstawowych zagadnień dotyczących kultury było dyskutowanych już na gruncie filozofii greckiej. W myśli nowożytnej ranga refleksji nad kulturą systematycznie rosła, aż do wyłonienia się odrębnej dyscypliny filozoficznej – filozofii kultury.

Filozoficzne teorie kultury okazują się pochodną koncepcji antropologicznych. W świetle teorii człowieka jako bytu „naznaczonego brakiem” kultura jawi się jako zestaw protez, dzięki którym człowiek kompensuje sobie biologiczne braki (Protagoras, Herder, Gehlen).

W świetle antropologii postrzegającej człowieka jako byt przekraczający naturę rozumnością lub zdolnością symbolizacji, kultura jawi się jako zbiór form rozumnego lub twórczego odnoszenia się człowieka do świata. Odniesienie to wyraża się w języku, micie, sztuce, religii, historii, nauce, technice, prawie, etc.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Robert Pawlik, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Robert Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach - 15h

- konsultacje - 30h

- przygotowanie i realizacja zadań badawczych - 30h


3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:
Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)