Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-WarszDz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu dziennikarskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_W14


KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03


KU1_K03

KU1_K04

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną, orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i kulturalnych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami dziennikarskimi, zdobędą umiejętność samodzielnego tworzenia informacji prasowych, nauczą się, w jaki sposób dokonywać selekcji materiału, które informacje uznać za istotne, a z których zrezygnować. Poznają różnicę między stylem informacyjnym a publicystycznym oraz – wynikające z tego – różne konwencje konstruowania tekstów. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Analiza tekstów prasowych, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz dyskusję nad nimi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

EK1 - wymienia metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

EK2 - opisuje zasady postępowania w zakresie prawa

ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

EK3 - potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

EK4 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

E$5 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

EK6 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

EK7- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

- wymienia wszystkie metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie bardzo dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie bardzo dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- bardzo sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie bardzo dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie bardzo dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

- wymienia liczne metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- dość szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

- wymienia podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- opisuje podstawowe zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dostatecznie pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dostatecznie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- dość sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dostatecznie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dostatecznie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Dąbrowska, Laura Polkowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)