Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy warsztatu dziennikarskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-I-2-WarszDz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy warsztatu dziennikarskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W10

KU1_W14


KU1_U01

KU1_U02

KU1_U03


KU1_K03

KU1_K04

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami dziennikarskimi, zdobędą umiejętność samodzielnego tworzenia informacji prasowych, nauczą się, w jaki sposób dokonywać selekcji materiału

Student przystępujący do zajęć powinien mieć pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej. Powinien też interesować się otaczającym go światem.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad tekstami dziennikarskimi, zdobędą umiejętność samodzielnego tworzenia informacji prasowych, nauczą się, w jaki sposób dokonywać selekcji materiału, które informacje uznać za istotne, a z których zrezygnować. Poznają różnicę między stylem informacyjnym a publicystycznym oraz – wynikające z tego – różne konwencje konstruowania tekstów. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Analiza tekstów prasowych, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Duża część zajęć poświęcona będzie na analizę tekstów własnych studentów oraz dyskusję nad nimi.

Literatura:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po semestrze zajęć:

EK1 - wymienia metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

EK2 - opisuje zasady postępowania w zakresie prawa

ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

EK3 - potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

EK4 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

E$5 - samodzielnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

EK6 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

EK7- umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

2 punkty ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - praca własna studenta (przygotowywanie zadanych tekstów informacyjnych, zbieranie materiałów dziennikarskich etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia są:

- uczestnictwo w zajęciach (student ma prawo do trzech nieusprawiedliwionych nieobecności),

- aktywność na zajęciach,

- samodzielne wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

- zaliczenie pracy końcowej na ocenę pozytywną.

Każdą nadliczbową nieobecność należy zaliczyć, przygotowując samodzielnie krótki dziennikarski tekst informacyjny na dowolny temat lub tworząc / dopracowując któryś z tekstów tworzonych podczas zajęć.

Nie otrzyma zaliczenia przedmiotu osoba, która:

- dopuściła się plagiatu,

- nie pojawiła się na zajęciach przynajmniej 8 razy w semestrze,

- nie dopełniła innych obowiązków.

Student otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli:

- wymienia wszystkie metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie bardzo dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie bardzo dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- bardzo sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie bardzo dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie bardzo dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dobrą, jeśli:

- wymienia liczne metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- dość szczegółowo opisuje zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dobrze pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dobrze dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dobrze pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dobrze określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę dostateczną, jeśli:

- wymienia podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- opisuje podstawowe zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- umie dostatecznie pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł,

- umie dostatecznie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji,

- dość sprawnie selekcjonuje i wykorzystuje zdobyte informacje, potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- umie dostatecznie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- umie dostatecznie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli:

- nie potrafi wymienić podstawowych metod analizy i interpretacji tekstów dziennikarskich,

- nie potrafi opisać podstawowych zasad postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie),

- nie umie pozyskiwać informacji z różnorodnych źródeł,

- nie umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizy i oceny pozyskanej informacji,

- nie umie selekcjonować i wykorzystać zdobytych informacji, nie potrafi korzystać z nich w odpowiednio dobranym kontekście,

- nie umie pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne,

- nie umie określić warunków oraz znaczenia praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnego przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych, takich jak news, relacja czy zapowiedź, oraz zapoznanie ich z różnicami stylistycznymi tekstów publikowanych w różnych mediach.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z metodami pracy nad i z tekstami dziennikarskimi o charakterze informacyjnym (news, relacja, zapowiedź). Nabędą umiejętności językowego różnicowania materiałów publikowanych w mediach. Zostaną także zachęceni do analizy języka tekstów, z którymi spotykają się na co dzień w środkach masowego przekazu oraz kontaktach interpersonalnych. Będą podejmowali próby charakteryzowania tekstów właściwych dla różnych rodzajów mediów. Analiza tekstów wykorzystywanych w środkach masowego przekazu, której będą dokonywali, pozwoli im rozwinąć praktyczne umiejętności przygotowania materiału dziennikarskiego oraz uświadomi im, w jaki sposób język użyty w tekście wpływa na postrzeganie danej tematyki przez czytelnika.

Ponadto słuchacze zapoznają się z metodami perswazji językowej. Ich uwaga zostanie skierowana w stronę zagadnień związanych z przemocą oraz infantylizacją w języku mediów, a także wulgarnością i potocznością.

Zapoznają się także z różnicami między stylem gazet poważnych a tzw. tabloidowych oraz zdobędą umiejętności tworzenia tekstów jednego i drugiego typu.

Literatura:

UWAGA! Zestawy ćwiczeń potrzebnych na zajęcia będą umieszczane przed spotkaniami na platformie Moodle, aby umożliwić studentom wcześniejsze ich wydrukowanie.

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Gdańsk 2002.

Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz uważnie i na bieżąco śledzić wydarzenia medialne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.