Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antrpologii kulturowej-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-PodAntKuC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy antrpologii kulturowej-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:wF25ZCshMm5EmQFBEx-0RNo-Vpwz64ftXRfu8ghfeRI1@thread.tacv2/1636735337485?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_U06

KU1_K02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji społecznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej, nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniach nad kulturą oraz ugruntowanie i rozszerzenie kompetencji społecznych. Student w czasie ćwiczeń uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować wskazane lektury. Lektury te stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój dyscypliny. Dokonujemy omówienia zróżnicowanej narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Literatura:

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

Filip Wróblewski, Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego , Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenie, Nr.4, 2018 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/issue/view/292/167

Bronisław Malinowski, Kultura jako wyznacznik zachowanaia się:https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20200/1/011%20DR%20BRONISŁAW%20MALINOWSKI%20RPEiS%2017%281%29%2C%201937.pdf

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 3-45 religia).https://docer.pl/doc/8cxvx

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), s. 15-70

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publicati

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, s.68-94.https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 26-58, https://docer.pl/doc/xece8e0

Ruth Benedict, Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966, wstęp Antoniny Kłoskowskiej ; [tł. Jerzy Prokopiuk ; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; red. przekł. Jadwiga Olędzka] --UKSW

Benjamin Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; przeł. Teresa Hołówka, | Hołówka, Teresa, (1944- ) [Tł.] | Wydawnictwo KR [Wydawca], 2002--UKSW

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa : [psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej] ; Dorastanie na Nowej Gwinei : [studium porównawcze wychowania w społeczeństwie pierwotnym] / Margaret Mead ; przeł. Ewa Życieńska, Warszawa 1986--UKSW

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II –UKSW

Claude-Levi Strauss, Smutek tropików, Warszawa PIW , 1964 --UKSW

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II---UKSW

Poznanie, umysł, kultura: praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego.

Lublin 1982--UKSW

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III--UKSW

Marshall Sahlins, Jak myślą "tubylcy": o kapitanie Cooku, na przykład / przekł. Wojciech Usakiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007--UKSW

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004---UKSW

Amerykańska antropologia postmodernistyczna / wybór i red. nauk. Michał Buchowski ; [tł. Wojciech Dohnal et al.] ; Instytut Kultury.--UKSW

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, no. 1 Fall 2016, http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Literatura uzupełniajaca:

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności : wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin .

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do zajęć - 10h - 15h

Lektura tekstów-5h

Razem: 45 h, w tym w kontakcie z nauczycielem 15 h.

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do każdego efektu kształcenia, studentka/t kolejno na ocenę:

KU1_W02

Student wie jakie znaczenie ma przede wszystkim antropologia kulturowa dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa i zna wzajemne powiązania tych dyscyplin

ndst- nie wie ad. KU1_W02

dst- wie w podstawowym zakresie- ad. KU1_W02

db- wie w znacznym zakresie- ad. KU1_W02

bdb- bardzo dobrze wie- ad. KU1_W02

KU1_U06

Student potrafi zidentyfikować czynniki antropologiczne, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro

ndst- nie potrafi- ad. KU1_U06

dst- w dostatecznym stopniu potrafi-ad. KU1_U06

db- w znacznym stopniu potrafi- ad. KU1_U06

bdb- w pełni potrafi -ad. KU1_U06

KU1_K02

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy na temat antropologii kulturowej przy podejmowaniu istotnych kwestii społeczno-kulturowych oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów z nimi związanych

ndst- nie umie wykorzystać- ad. KU1_K02

dst- umie w niewielkim stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

db- umie w znacznym stopniu wykorzystać- ad. KU1_K02

bdb- umie bardzo dobrze wykorzystać- ad. KU1_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Złocka-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:wF25ZCshMm5EmQFBEx-0RNo-Vpwz64ftXRfu8ghfeRI1@thread.tacv2/1636735337485?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22b8ba97d8-ad1a-462b-88ec-ca4b3b16fc0c%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoriami antropologii kulturowej oraz nabycie przez studentów umiejętności ich wykorzystania w badaniu szeroko rozumianej kultury.

Pełny opis:

Student w czasie ćwiczeń uczy się charakteryzować, omawiać, analizować i twórczo komentować wskazane lektury. Lektury te stanowią zbiór tekstów antropologicznych pokazujących rozwój dyscypliny. Dokonujemy omówienia zróżnicowanej narracji antropologicznej, zmienności podejmowanej tematyki oraz wielości sposobów interpretacji zjawisk kulturowych. Zaczynamy od tekstów klasycznych, kończymy na aplikacji perspektywy antropologicznej do fenomenów współczesnych.

Literatura:

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, Wyd. PIW, Warszawa 2016 (s. 29-46), https://docer.pl/doc/nsx080x

Filip Wróblewski, Brud i odraza, czyli jak się zostaje etnografem. Część 1. Brud Innego , Etnografia: praktyki, teorie, doświadczenie, Nr.4, 2018 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/etnografia/issue/view/292/167

Bronisław Malinowski, Kultura jako wyznacznik zachowanaia się:https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20200/1/011%20DR%20BRONISŁAW%20MALINOWSKI%20RPEiS%2017%281%29%2C%201937.pdf

James Frazer, Złota gałąź, Warszawa 1965, s. 3-45 religia).https://docer.pl/doc/8cxvx

Edward B. Tylor, Edward B. Tylor, Cywilizacja pierwotna: badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t.1, Warszawa 1896 : Wyd. "Głosu", (Warszawa : F. Csernák), s. 15-70

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publicati

Andrzej Paluch, Mistrzowie antropologii społecznej : rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990, s.68-94.https://docer.pl/doc/nsx08x1

Bronisław Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 26-58, https://docer.pl/doc/xece8e0

Ruth Benedict, Wzory kultury, PWN, Warszawa 1966, wstęp Antoniny Kłoskowskiej ; [tł. Jerzy Prokopiuk ; teksty poetyckie tł. Zofia Kierszys ; red. przekł. Jadwiga Olędzka] --UKSW

Benjamin Lee Whorf, Język, myśl i rzeczywistość / Benjamin Lee Whorf ; przeł. Teresa Hołówka, | Hołówka, Teresa, (1944- ) [Tł.] | Wydawnictwo KR [Wydawca], 2002--UKSW

Margaret Mead, Dojrzewanie na Samoa : [psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej] ; Dorastanie na Nowej Gwinei : [studium porównawcze wychowania w społeczeństwie pierwotnym] / Margaret Mead ; przeł. Ewa Życieńska, Warszawa 1986--UKSW

Claud Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009, Wstęp i R.I i II –UKSW

Claude-Levi Strauss, Smutek tropików, Warszawa PIW , 1964 --UKSW

Fernand Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, Wstęp, R.I i II---UKSW

Poznanie, umysł, kultura: praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Cackowskiego.

Lublin 1982--UKSW

Clifford Geertz, Interpretacja kultur: wybrane eseje, Kraków: Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, R.II i III--UKSW

Marshall Sahlins, Jak myślą "tubylcy": o kapitanie Cooku, na przykład / przekł. Wojciech Usakiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007--UKSW

Jacques Derrida, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004---UKSW

Amerykańska antropologia postmodernistyczna / wybór i red. nauk. Michał Buchowski ; [tł. Wojciech Dohnal et al.] ; Instytut Kultury.--UKSW

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition: Gans and Dumézil in Dialogue on Language and Violence, Anthropoetics XXII, no. 1 Fall 2016, http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Literatura uzupełniajaca:

Magdalena Złocka-Dąbrowska, "Generative Anthropology and the Mahabharata: Cognition, Narrative, Culture”, Anthropoetics XXIII, Journal of Generative Anthropology, no.1, Fall 2017.

Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności : wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)