Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanony kulturowe, wzory kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-II-1-KanKulWz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanony kulturowe, wzory kulturowe
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symKU2_W02

KU2_W07

KU2_U05

KU2_K03bole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Wiadomości z 1. semestru

Skrócony opis:

Drugi semestr poświęcony będzie przede wszytkim kanonom kulturowym (w szerokim sensie: tradycjom, budowaniu sttruktur pamięci społecznej i kulturowej, mechanizmom zapominania, funkcjom zapamiętywania i zapominania - w odniesieniu do różnych tekstów kulturry i sytuacji społecznych) - filmu, sztuki, literatury. Omówione zostanie zjawisko oporu społecznego: jego zasadności lub konieczności, sposoby dyskursu sprzyjające niepojawieniu się zjawiska oporu i buntu (w tym kontekście zostanie przypomniana rola dialogiczności).

Pełny opis:

Studenci i Studentki Kulturoznawstwa na zajęciach konwesatoryjnych "Wzorce i kanony kulturowe" poznają mechanizmy społeczne łączące jednostki, grupy, społeczeństwa - pod względem tożsamościowym - za pomocą zdefiniowanych (formalnie lub - coraz częściej - intuicyjnie, niemiej jednak opisywanych w literaturze przedmiotu) społecznie modeli, które przyjmują charakter strukturalny. Tożsamość społeczeństwa, jedność lub upadek danego modelu łączenia elementów spektrum kulturowego, trwanie lub dezintegracja struktury odpowiedzi społecznej na różnoimienne bodźce - będzie tematem rozmów podczas zajęć. Pomysły dotyczące analizy struktury różnorodnych kanonów kulturowych lub przemiany wzorców kulturowych - polemiczne, aprobatywne, destrukcyjne - na podstawie analizowanych tekstów zawierających wykładnie procesów (wzorów kult.) - stanowić będą, wraz z diachronicznym ujęciem sedno dyskusji ze Studentami.

Literatura:

. A. Szpociński, Uniwersum kultury jako kategoria badawcza, w: ”Kultura współczesna” 1996 nr3-4 (11-12), s. 70- 80.

2. R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, różne wydania, rozdziały: "Istota społeczeństwa", "Jednostka i wzór kultury", strony w zależności od wydania.

3. R. Ślęzak, PRZEMIANY W ROLACH SPOŁECZNYCH KOBIET

I MĘŻCZYZN, "Euro-Limes" 1/2004, czasopismo internetowe

4. M. Matkak, KRYZYS MĘSKOŚCI NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH POSTACI

PREZENTOWANYCH W POLSKICH MEDIACH, "ZN TD UJ – NAUKI SPOŁECZNE", NR 2 (1/2011).

5. M. Olszak, Wpływ stereotypów na relacje społeczne (podział, mechanizmy

powstawania i funkcje stereotypów), "Pedagogika Filozoficzna" on-line, Tom 1 (2006) s. 91-99.

6. J. Pisera, Kanon czy jego dezintegracja? - oceny, diagnozy..., "Acta Uniwersitatis Lodziensis"8/2006.

7. M. Gruchola, KULTURA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM, "Roczniki Kulturoznawcze" T.I, 2010.

8. A. Szpociński, Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego, „Kultura Współczesna” 1994 nr 1.

9.T. Gnat, Kanon – ideologia i mechanika. Problematyka kanonu

w rozrywce interaktywnej, „Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura”

Nr 35 (2/2017).

10. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2, s. 7-31.

11. K. Adamowicz, OD SUBKULTURY DO POSTSUBKULTURY. ZMIANY W OBSZARZE DZISIEJSZEJ KULTURY ALTERNATYWNEJ, "Estetyka i Krytyka", 2/2013.

12. J. Szapinskaja, SUBKULTURY W KONTEKŚCIE KULTURY POPULARNEJ:

OD SUBKULTUROWEGO PROTESTU DO POSTSUBKULTUROWEGO KONSUMPCJONIZMU, "Kultura i społeczeństwo", 4/2013.

13. A. Titkow, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

14. E. Zierkiewicz, K. Stefaniak, Czy Matka Polka czeka na "powrót taty"? Konstruowanie poczucia rodzicielstwa u mężczyzn przez deprecjonowanie kobiet w rolach macierzyńskich w "Gazecie Wyborczej", w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

15. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł., .wstępem i komentarzami opatrzył M. Kwaterko, Warszawa 2006. (wybrane rozdziały).

16. "Studia Kulturoznawcze" 2/2017, artykuły J. Grada, S. Gałeckiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU2_W02

Student zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.

KU2_W07

Student rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje.

KU2_U05

Student potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

KU2_K03

Student jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Opis nakładu pracy, punkty ETCS: 3

- udział w zajęciach: 2x 15h = 30h

- czytanie lektur: 2x 10h = 20 h

- przygotowanie do egzaminu ustnego -2x 20 h = 40h

90h:30h=3 pkt. ETCS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Student w stopniu bardzo dobrym zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje. Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Na ocenę dobrą (4):

Student w stopniu dobrym zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje. Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Na ocenę dostateczną (3):

Student w stopniu dostatecznym zna specjalistyczną terminologię z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Rozumie najważniejsze wyzwania współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związane z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia. Zna ich źródła, kierunki rozwoju i możliwe konsekwencje. Potrafi zainicjować i prowadzić debatę na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze, wykorzystując kluczowe pojęcia i teorie wypracowane na gruncie tych dyscyplin i odnosząc je do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Na ocenę niedostateczną (2):

Student nie zna specjalistycznej terminologiii z zakresu kulturoznawstwa i innych nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii) oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki). Nie rozumie kluczowych koncepcji i teorie wypracowanych na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych. Nie rozumie najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji, zwłaszcza związanych z procesem globalizacji i ekspansją sieciowych technologii komunikacyjno-medialnych, urynkowieniem, przemianami wzorców kulturowych i stylów życia Nie zna źródeł, kierunków rozwoju i możliwych konsekwencji dynamiki kulturowej. Nie potrafi zainicjować i prowadzić debaty na specjalistyczne tematy z zakresu kulturoznawstwa i nauk o kulturze ani wykorzystywać kluczowych pojęć i teorii wypracowanych na gruncie tych dyscyplin. Nie odnosi ich do aktualnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych. Nie jest gotów do wykorzystania swej wiedzy do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój lokalnego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie i promocję kultury z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Paweł Kuciński, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Drugi semestr poświęcony będzie przede wszytkim kanonom kulturowym (w szerokim sensie: tradycjom, budowaniu sttruktur pamięci społecznej i kulturowej, mechanizmom zapominania, funkcjom zapamiętywania i zapominania - w odniesieniu do różnych tekstów kulturry i sytuacji społecznych) - filmu, sztuki, literatury. Omówione zostanie zjawisko oporu społecznego: jego zasadności lub konieczności, sposoby dyskursu sprzyjające niepojawieniu się zjawiska oporu i buntu (w tym kontekście zostanie przypomniana rola dialogiczności).

Pełny opis:

Studenci i Studentki Kulturoznawstwa na zajęciach konwesatoryjnych "Wzorce i kanony kulturowe" poznają mechanizmy społeczne łączące jednostki, grupy, społeczeństwa - pod względem tożsamościowym - za pomocą zdefiniowanych (formalnie lub - coraz częściej - intuicyjnie, niemiej jednak opisywanych w literaturze przedmiotu) społecznie modeli, które przyjmują charakter strukturalny. Tożsamość społeczeństwa, jedność lub upadek danego modelu łączenia elementów spektrum kulturowego, trwanie lub dezintegracja struktury odpowiedzi społecznej na różnoimienne bodźce - będzie tematem rozmów podczas zajęć. Pomysły dotyczące analizy struktury różnorodnych kanonów kulturowych lub przemiany wzorców kulturowych - polemiczne, aprobatywne, destrukcyjne - na podstawie analizowanych tekstów zawierających wykładnie procesów (wzorów kult.) - stanowić będą, wraz z diachronicznym ujęciem sedno dyskusji ze Studentami.

Literatura:

. A. Szpociński, Uniwersum kultury jako kategoria badawcza, w: ”Kultura współczesna” 1996 nr3-4 (11-12), s. 70- 80.

2. R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, różne wydania, rozdziały: "Istota społeczeństwa", "Jednostka i wzór kultury", strony w zależności od wydania.

3. R. Ślęzak, PRZEMIANY W ROLACH SPOŁECZNYCH KOBIET

I MĘŻCZYZN, "Euro-Limes" 1/2004, czasopismo internetowe

4. M. Matkak, KRYZYS MĘSKOŚCI NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH POSTACI

PREZENTOWANYCH W POLSKICH MEDIACH, "ZN TD UJ – NAUKI SPOŁECZNE", NR 2 (1/2011).

5. M. Olszak, Wpływ stereotypów na relacje społeczne (podział, mechanizmy

powstawania i funkcje stereotypów), "Pedagogika Filozoficzna" on-line, Tom 1 (2006) s. 91-99.

6. J. Pisera, Kanon czy jego dezintegracja? - oceny, diagnozy..., "Acta Uniwersitatis Lodziensis"8/2006.

7. M. Gruchola, KULTURA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM, "Roczniki Kulturoznawcze" T.I, 2010.

8. A. Szpociński, Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego, „Kultura Współczesna” 1994 nr 1.

9.T. Gnat, Kanon – ideologia i mechanika. Problematyka kanonu

w rozrywce interaktywnej, „Er(r)go. Teoria–Literatura–Kultura”

Nr 35 (2/2017).

10. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2, s. 7-31.

11. K. Adamowicz, OD SUBKULTURY DO POSTSUBKULTURY. ZMIANY W OBSZARZE DZISIEJSZEJ KULTURY ALTERNATYWNEJ, "Estetyka i Krytyka", 2/2013.

12. J. Szapinskaja, SUBKULTURY W KONTEKŚCIE KULTURY POPULARNEJ:

OD SUBKULTUROWEGO PROTESTU DO POSTSUBKULTUROWEGO KONSUMPCJONIZMU, "Kultura i społeczeństwo", 4/2013.

13. A. Titkow, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

14. E. Zierkiewicz, K. Stefaniak, Czy Matka Polka czeka na "powrót taty"? Konstruowanie poczucia rodzicielstwa u mężczyzn przez deprecjonowanie kobiet w rolach macierzyńskich w "Gazecie Wyborczej", w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa 2012.

15. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, przeł., .wstępem i komentarzami opatrzył M. Kwaterko, Warszawa 2006. (wybrane rozdziały).

16. "Studia Kulturoznawcze" 2/2017, artykuły J. Grada, S. Gałeckiego.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)