Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne i organizacja oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne i organizacja oświaty
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:


NRL_W13


NRL_W16


NRL_U13


NRL_K01

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości na temat podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty oraz w jaki sposób została zorganizowana.

Pełny opis:

1. Rys historyczny polskiej oświaty

2. Krajowe źródła prawa dotyczące oświaty

3. Zagraniczne wzorce organizacji oświaty

4. Podział systemu oświaty

5. Zadania administracji rządowej w zakresie oświaty

6. Zadania administracji samorządowej w zakresie oświaty

7. Finansowanie oświaty

8. Status nauczyciela

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Umiejętności:

EK 2 posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej

EK 3 potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno – wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

EK 4 ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny

EK 5 docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

przygotowanie do zajęć: 25 godz.

przygotowanie prezentacji: 35 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Obecność na zajęciach,

Ocena z prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 2-3):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 4-5):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Wiedza

Ocena 2 (ndst) Student nie ma podstawowej wiedzy o etapach uczenia się i edukacji, nie rozumie różnorodnych uwarunkowań tych procesów

Ocena 3 (dst) Student posiada ograniczoną, podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, w ograniczonym zakresie rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Ocena 4 (db) Student posiada w zadawalającym zakresie podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, w zadawalającym zakresie rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Ocena 5 (bdb) Student posiada w pełnym zakresie podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, w pełnym zakresie rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst)

Student nie posiada umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; nie potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno – wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst) Student posiada ograniczone umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; potrafi w ograniczonym zakresie pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współprace z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno – wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Ocena 4 (db) Student posiada zadowalające umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; potrafi w zadowalającym zakresie pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współprace z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno – wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Ocena 5 (bdb) Student posiada w pełnym zakresie umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; potrafi w pełnym zakresie pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współprace z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno – wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst) Student nie ma świadomości roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; nie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; nie umie przyjmować i wyznaczać zadania; nie wykazuje aktywności w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny. Student nie docenia roli współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; nie jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i nie wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 3 (dst) Student posiada w ograniczonym stopniu świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; w ograniczonym stopniu potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; w ograniczonym stopniu umie przyjmować i wyznaczać zadania; w ograniczonym stopniu wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny. Student w ograniczonym stopniu docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; w ograniczonym stopniu jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i w ograniczonym stopniu wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 4 (db) Student posiada w zadawalającym stopniu świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; w zadawalającym stopniu potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; w zadawalającym stopniu umie przyjmować i wyznaczać zadania; w zadawalającym stopniu wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny. Student w zadawalającym stopniu docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; w zadawalającym stopniu jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i w zadawalającym stopniu wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Ocena 5 (bdb) Student posiada w pełnym zakresie świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; w w pełnym zakresie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; w pełnym zakresie umie przyjmować i wyznaczać zadania; w pełnym zakresie wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny. Student w pełnym zakresie docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; w pełnym zakresie jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i w pełnym zakresie wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kałdon
Prowadzący grup: Barbara Kałdon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości na temat podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty oraz w jaki sposób została zorganizowana.

Pełny opis:

1. Rys historyczny polskiej oświaty

2. Krajowe źródła prawa dotyczące oświaty

3. Zagraniczne wzorce organizacji oświaty

4. Podział systemu oświaty

5. Zadania administracji rządowej w zakresie oświaty

6. Zadania administracji samorządowej w zakresie oświaty

7. Finansowanie oświaty

8. Status nauczyciela

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gawroński K., Kwiatkowski S., „Meritum Prawo oświatowe”, Wolters Kluwer 2022.

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Korzeniecka – Bondar A., Gajdzica Z., „Czasoprzestrzeń szkoły. Co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Gawroński K., „Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Lorens R., „Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową”, wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)